KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - MARS 2019

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden januari - mars 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - MARS 2019

· Nettoomsättning: 3 370 (1 567) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -739 (-1 996) kSEK

· Resultat efter skatt: -987 (-2 272) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,02 (-0,06) SEK

Väsentliga händelser under perioden

7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och har ett värde av 520 kSEK.

28 februari meddelar Intuitive Aerial att man avslutar drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering.

Väsentliga händelser efter perioden

25 april föreslår ledning och styrelse att Intuitive Aerial byter bolagsnamn till Newton Nordic.

29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

VD har ordet

Omsättningen för perioden uppgick till cirka 3,4 MSEK, en markant ökning i jämförelse med motsvarande period tidigare år. Försäljningstakten kvarligger på motsvarande nivå som de senaste två rapportperioderna och i linje med ledningens förväntningar.

Bolaget har satt sikte på att göra NEWTON till en standard för stabiliserade TV-sändningar inom applikationsområden där vi redan idag är starka. Fokus har satts till en ny partnerstrategi med mål för 2019 att sluta avtal med fler samarbetspartners samt att vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga partnerskap.

Vårt befintliga samarbete med Spidercam fungerar väl och har under perioden fortsatt att inbringa nya order. Det finns ett ömsesidigt intresse från båda bolagen att fördjupa detta samarbete i framtiden och ta sig an nya gemensamma affärsområden. Vårt partnerskap med amerikanska Defy Products Inc. befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. Vi kan utläsa ett ökat intresse för det gemensamma produktpaketet, både genom inkommande förfrågningar och order på system för användning tillsammans med produkter utvecklade av Defy. Samtidigt, till skillnad från våra ursprungliga förväntningar på försäljning av ett gemensamt produktpaket, har kunderna i de flesta fall köpt produkterna separat från respektive tillverkare. De gemensamma marknadsföringsinsatserna och partnerskapet har sammantaget en positiv effekt på bolagets försäljning, och därmed är vi positivt inställda till att fortsätta partnerskapet med sikte på ett fördjupat samarbete.

Samarbeten kommer även att genomsyra bolagets deltagande på branschmässor under det kommande året. Under perioden har våra produkter visats upp på två branschmässor, BSC i London och CABSAT i Dubai vilka båda skett i samarbete med andra branschaktörer. CABSAT genomfördes med delad monter tillsammans med det svenska bolaget Flowcine och amerikanska Defy Products Inc. Deltagandet på CABSAT utgör en del av vår pågående satsning att sälja in våra produkter hos större TV-aktörer i mellanöstern. I början av april, strax efter periodens slut, ställde vi ut vid en av årets största branschmässor, NAB Show 2019 i Las Vegas. Tillsammans med Defy lyckades vi säkra en central monterplats med god exponering och möjlighet till live-demonstrationer av vårat gemensamma produktpaket. Vi är mycket nöjda med mässan som resulterade i ett betydande antal nya affärsmöjligheter för bearbetning under året. Under mässans sista dag visades produkterna upp av mässans egna TV-kanal NAB Show Live.

Under perioden annonserades att drönarverksamheten helt avslutas till förmån för kamerastabilisering. För ägare som följt med bolaget under en längre tid bör detta ses som ett naturligt steg för bolaget. Efter strategiskiftet i början av 2017 med satsning på det gyro-stabiliserade kamerasystemet NEWTON har verksamheten renodlats och drönarverksamheten har genomgått en gradvis utfasning. Under perioden har vi inlett ett förändringsarbete gällande bolagets varumärke och kommunikation för att tydliggöra detta verksamhetsskifte för marknaden. En ändring av bolagets varumärke är nödvändig ur ett marknadsperspektiv då nuvarande namn snarare återspeglar ett drönarbolag än ett bolag som arbetar med kamerastabilisering. Idag identifierar våra kunder och intressenter oss mer med vårt NEWTON-varumärke eftersom det är just vår NEWTON-serie som marknadsförs och etableras.

Slutligen kan konstateras att resultat och omsättning under perioden har varit i linje med våra förväntningar. Bolaget utvecklas positivt och ledningen ser därmed fortsatt goda förutsättningar att bibehålla god finansiell status under 2019.

Linköping, 30 april 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
Intuitive Aerial AB
info@intuitiveaerial.com
+46 (0)13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:55.

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Kommuniké från årsstämman 2021 i Newton Nordic AB

Årsstämman i Newton Nordic AB ("Bolaget") ägde rum idag den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - MARS 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari - mars 2021.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2021.


Newton Nordic får order om 1,2 MSEK för installation i amerikanska megakyrkor

Newton Nordic meddelar idag att man erhållit order från amerikanska Resonate Systems, LLC. Ordern omfattar NEWTON-system som kommer användas för online livesändning av gudstjänster och konserter i amerikanska megakyrkor.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2020.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020 

  • Nettoomsättning: 10 133 (13 036)kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485)kSEK
  • Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884)kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2020 

  • Nettoomsättning: 2 271 (3 481)kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528)kSEK
  • Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104)kSEK
  • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) SEK

Newton Nordic erhåller order inför den amerikanska basketligan NBA

Newton Nordic har erhållit en ny order för användning av NEWTON-systemet inom amerikansk sport. Ordern består av ett NEWTON-system för användning under ett urval livesända matcher av den amerikanska basketligan NBA, som pågår mellan den 22 december 2020 och juli 2021.


Valberedningen utsedd i Newton Nordic AB inför årsstämma 2021

Newton Nordics valberedning ska enligt gällande arbetsordning och nomineringsprocess, beslutad av årsstämman 2020, bestå av minst tre och högst fem ledamöter varav en ska vara representant från styrelsen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted