KOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL AB

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits påBolagets kontor i Linköping.Följande beslut fattades:

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits påBolagets kontor i Linköping.Följande beslut fattades: 

- Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkningsamt att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas. Vidare beviljadesstyrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet förverksamhetsåret. 

- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och ingensuppleant. -       Stämman beslutade att arvode till ordförande skall utgå med tre (3)basbelopp, till övriga ordinarie ledamöter med ett komma fem (1,5) basbeloppsamt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av PelleHjortblad och Magnus Sundelin samt nyval av Oscar Öberg (tidigare adjungeradledamot) samt att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande. HenrikStangel har sent avböjt omval men adjungeras till styrelsen fram till dess atten ny ordinarie ledamot kan väljas in på en extra bolagsstämma. Sepressmeddelande "Valberedningens förslag till val av styrelse i IntuitiveAerial" daterat 2019-04-24 för presentation av nyvalda styrelseledamöter. 

- Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tillrevisor med huvudansvarig revisor Robert Söderlund. 

- Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet medstyrelsens förslag enligt följande: 

§ 1 Firma i bolagets bolagsordning ändras från: "Bolagets firma är Intuitive Aerial AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag." 

till: "Bolagets firma är Newton Nordic AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag." 

§ 3 Verksamhetsbeskrivningen i bolagets bolagsordning ändras från: 

" Företaget ska bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljningoch uthyrning av utrustning och system för flygfotografering och därmednärliggande områden. Företaget kan också handla med och förvalta fastigheter,lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet." 

till: "Företaget skall bedriva verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljningoch uthyrning av utrustning och produkter för fjärrstyrning av kameror, sensoreroch därmed närliggande områden. Företaget kan också handla med och förvaltafastigheter, lös egendom, aktier och andra värdepapper samt därmed förenligverksamhet." 

- Stämman beslutade om arbetsordning för valberedningen i enlighet medstyrelsens och valberedningens förslag.

Förslaget återfinns i pressmeddelande"Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial AB" daterat 2019-04-26. 

Samtliga av årsstämmans beslut fattades enhälligt.

För styrelsens fullständiga förslag till beslut hänvisas till kallelsen införbolagsstämman, som hittas på Bolagets hemsida, www.intuitiveaerial.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Robin Kahlbom, vdIntuitive Aerial ABrobin.k@intuitiveaerial.com+46 (0)73 070 32 02 


HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEKKOMMUNIKÉ ÅRSSTÄMMA INTUITIVE AERIAL AB

Årsstämma i Intuitive Aerial AB har idag, tisdagen den 28 maj 2019, hållits påBolagets kontor i Linköping.Följande beslut fattades:
Kallelse till årsstämma i Intuitive Aerial AB

Aktieägarna i Intuitive Aerial AB, org.nr 556819-1984, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 LinköpingValberedningens förslag till val av styrelse i Intuitive Aerial

Valberedningen i Intuitive Aerial har tagit fram förslag till styrelse införårsstämman 2019.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär