KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anföranden av Bolagets verkställande direktören Henrik Lewander, där de bland annat svarar på de eventuella frågor från aktieägare som kan inkomma i förväg via post eller e-post, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.newtonnordic.com under rubriken "Årsstämma 2021", senast torsdagen den 29 april 2021. Samtliga inkomna frågor kommer att besvaras i enlighet med anvisning under rubriken "Aktieägares rätt att begära upplysningar" nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 maj 2021 genom en presentation på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande.

DELTAGANDE

En aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 26 april 2021, och
  • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 3 maj 2021 kl. 23.59 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar i enlighet med anvisningar under rubriken "Information om poströstning" nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast onsdagen den 28 april 2021 och förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar Covid-19 och aktieägarnas säkerhet, har Bolaget beslutat att årsstämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Ett digitalt poströstningsformulär finns tillgängligt via tjänsten poströsta.se: https://postrosta.web.verified.eu/?source=newtonnordic. Fysisk aktieägare eller, i förekommande fall, behörig företrädare för aktieägare som är en juridisk person, legitimerar sig vid avgivandet av poströsten med BankID eller annan säker signeringslösning (närmare instruktioner, villkor och anvisningar för poströstningen framgår i formuläret). Poströstningsformuläret ska vara ifyllt och signerat senast måndagen den 3 maj 2021. Formuläret skickas in via den ovan nämnda webblänken till Bolaget.

En poströst kan återkallas fram till och med den 3 maj 2021 genom att skicka ett e-mejl till [email protected]. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis ska laddas upp i anslutning till det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.newtonnordic.com.

För frågor om årsstämman vänligen kontakta Bolaget via post till Newton Nordic, "Årsstämma", Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping eller skicka ett e-mejl till [email protected].

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse
8. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet ledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om arbetsordning för valberedningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
15. Årsstämmans avslutande 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att ordförande Pelle Hjortblad utses till ordförande vid årsstämman samt att ordföranden för protokollet.

Fastställande av antalet ledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 3 prisbasbelopp till ordförande och 2 prisbasbelopp till övriga ledamöter som utses på årsstämman.  För styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inget styrelsearvode utgå.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 11)

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma föreslår valberedningen nedanstående. Val av ordinarie styrelseledamöter fattas genom individuella val i följande ordning:

Pelle Hjortblad (omval)
Robin Kahlbom (omval)
Magnus Sundelin (omval)
Johanna Palmér (omval)
Peter Lundgren (nyval)

Till styrelsens ordförande föreslås Pelle Hjortblad.

Presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Newton Nordics hemsida, www.newtonnordic.com. Presentation av Peter Lundgren som föreslås som ny ledamot följer nedan.

Peter Lundgren har gedigen erfarenhet inom internationell broadcast, Tv-produktion, Corporate media, underhållning, event och sport. Peter är medgrundare av Twentyfourseven-koncernen 1996 som förvärvades av NEP Group (Creative Technologies) 2019. Peter var även en av 5 grundare och koncernchef 1999 till displayteknikbolaget Displayit som noterades på Stockholmsbörsen (NGM) 2002.

De senaste 25 år har Peter verkat som koncernchef främst i Norden, men han har även verkat som konsult i Europa, USA  och Ryssland. Idag är Peter aktiv i bolaget Pointbreak AB och en av två delägare till Moving Media Nordic. Peter är en "Moving Media Professionell" med ett stort nätverk inom rörlig bild och en aktiv entreprenör inom främst Tv-produktion och Corporate media.

Beslut om arbetsordning för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att beslut tas om följande arbetsordning för valberedningen:

1. Valberedningen

Valberedningen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter. Av dem skall en vara representant för styrelsen (i första hand styrelseordförande) som styrelsen utser och tre vara ledamöter som utses av de större aktieägarna.

2. Ägarförteckning

Baserat på de aktieägare som står med eget namn i den ägarförteckning som bolaget har tillgång till den 30 september skall styrelsens ordförande varje år utan dröjsmål kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget och erbjuda var och en av dem att inom skälig tid utse en ledamot av valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan har rätt att utse ledamot av valberedningen.

3. Ordförande i valberedningen

Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande.

4. Mandattid för valberedningen

Uppdraget som ledamot av valberedningen gäller intill dess att ny valberedning utsetts.

5. Offentliggörande

Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast den 31 oktober (6 månader före årsstämma) året före kommande årsstämma.

6. Förändring av ägarstruktur

Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 30 september men senast 31 december året före kommande årsstämma och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denne aktieägare ha rätt att enligt valberedningens bestämmande antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet minsta aktieägaren.

7. Ledamot som vill avgå

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag i valberedningen - om tiden tillåter och förändringen inte beror på särskild omständighet som att aktieägaren sålt sina aktier - uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte så kommer ifråga eller om han inte utövar rätten att utse ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Avgår eller uppstår hinder för ledamot i valberedningen som utsetts av de övriga ledamöterna må dessa utse ny ledamot.

8. Arvode

Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode från bolaget, dock skall bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

9. Valberedningens uppgifter

Valberedningen skall lämna förslag på

  • Ordförande för årsstämma
  • Sekreterare för årsstämman
  • Antalet styrelseledamöter
  • Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter
  • samt för ev. utskottsarbete
  • Föreslå ny styrelse jämte ev. suppleanter
  • Föreslå styrelseordförande och vice styrelseordförande
  • Arvode till revisor

10. Annan stämma än årsstämma

Vid annan bolagsstämma än årsstämman ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som skall förekomma vid stämman.

11. Regler för valberedning

Det är också valberedningens uppgift att inför årsstämma lägga fram förslag till arbetsordning för valberedningen samt att löpande uppdatera dessa inför kommande årsstämmor.

Styrelsens förslag till beslut

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare (punkt 4)

Styrelsen föreslår att Henrik Lewander och Pelle Hjortblad eller, vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår i enlighet med årsredovisningen att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (punkt 8 c)

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om ansvarsfrihet fattas genom individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

Tidigare styrelseledamot Oscar Öberg (avser perioden 1 januari 2020 - 6 maj 2020)
Styrelseledamot Pelle Hjortblad
Styrelseledamot Magnus Sundelin
Styrelseledamot Robin Kahlbom
Styrelseledamot Johanna Palmér
Tidigare VD Robin Kahlbom (avser perioden 1 januari 2020 - 22 januari 2020)
VD Henrik Lewander

Val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor (med auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 94 706 531 utestående aktier representerande totalt 94 706 531 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. 

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast lördagen den 24 april 2021, till adress Newton Nordic, Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping, eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.newtonnordic.com under rubriken "Årsstämma 2021", och hos Bolaget på ovan angiven adress senast torsdagen den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.newtonnordic.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande till årsstämman, aktieägares röstning samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Linköping i april 2021

Newton Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
[email protected]
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Newton Nordic: Aktiemarknadsnämnden har uttalat sig med anledning av beslutet att dela ut befintlig verksamhet

Som framgår av tidigare pressmeddelanden har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget" eller "Newton Nordic") på begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och i enlighet med styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om förvärv av Influencer Panel AB unä, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse. Enligt Capital Conquests begäran har förslagen i kallelsen återgetts ordagrant. Vidare har förslagen presenterats utan föregående diskussion med Bolagets styrelse.


Styrelsen i Newton Nordic kommenterar kallelsen till extra bolagsstämma och avser att lämna sina uppdrag

På begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och till följd av styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget") idag publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om företagsförvärv, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

På begäran av aktieägaren, Capital Conquest AB (publ) kallas aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 november 2021.NEWTON NORDIC AB: Offentliggör preliminära siffror för det tredje kvartalet 2021. EBITDA +0,6 MSEK, Resultat +0,1 MSEK

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") publicerar idag preliminära siffror för koncernens nettoomsättning, EBITDA och resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2021 som en följd av den resultatförbättring som noterats under perioden. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 steg med 23,9 % till 1 938 (1 564) TSEK, jämfört med motsvarande period 2020.Robin Kahlbom lämnar styrelsen för renodlad operativ roll i bolaget

Newton Nordic meddelar idag att styrelseledamoten Robin Kahlbom avgår ur styrelsen på egen begäran. Robin Kahlbom kommer arbeta kvar operativt med fokus på utveckling av bolagets försäljningsverksamhet och affärserbjudande.


Delårsrapport Q2 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari - juni 2021.


Mer än tio NEWTON-system används vid Olympiska spelen

Newton Nordic meddelar att bolagets produkter används vid Olympiska spelen som pågår 23 juli - 8 augusti i Tokyo. Bolagets kunder har fler än tio NEWTON-system på plats för TV-produktionen.


VD-brev juni 2021


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted