Halvårsrapport januari - juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari - juni 2018.

Perioden januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
 • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari
15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas av en betydande TV-aktör i regionen.

Mars
26 mars hålls en extra bolagsstämma vid vilken Helena Sandermark väljs som ny styrelseledamot.

28 mars säkrar bolaget en order på 1,8 MSEK från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmbH.

29 mars introducerar Intuitive Aerial produkten NEWTON S2, den första inom bolagets nya generation av gyro-stabiliserade kamerahuvuden för TV- /broadcastindustrin.

April
10 april ingår Intuitive Aerial samarbete med det amerikanska teknikbolaget Defy som bland annat erbjuder kamerabärande punkt-till-punkt-vajersystem för TV- /broadcastindustrin.

Maj
7 maj säkrar Intuitive Aerial ordrar på 1,1 MSEK till två kunder som ska använda Bolagets produkter vid Beyoncé och Jay-Z:s världsturné.

Juni
14 juni hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken beslutade om omval av Helena Sandermark, samt nyval av Pelle Hjortblad, Henrik Stangel, och Magnus Sundelin till ledamöter i styrelsen. Dessutom beslöts att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande samt att adjungera Oscar Öberg till styrelsen. 

21 juni publiceras resultat av lösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO4. Nyttjandegraden av teckningsoptionerna var 91,1 % varpå bolaget tillfördes 3,4 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Juli
10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system till sin första ryska kund.

Augusti
28 augusti genomför Intuitive Aerial sista delleveransen av SpiderCam-ordern bolaget meddelade marknaden den 28 mars 2018.

VD har ordet
Bolaget har under första halvåret fortsatt arbetet mot målet att under 2018 vända tidigare förluster till närheten av ett nollresultat (EBITDA). Vid utgången av första kvartalet låg bolaget i fas med den budgeterade orderingången och med produktutveckling. Under andra kvartalet var orderingången lägre än förväntat och samtidigt försenades färdigställandet av den nya produkten NEWTON S2. Detta medförde en resultatavvikelse (EBITDA) mot plan med drygt -2 MSEK. I juli, efter periodens slut, påbörjades sedermera leveranserna av NEWTON S2. Trots avvikelsen ser ledningen möjligheter till att budgeten för andra halvåret kan uppnås. Detta baseras på en normalt tilltagande efterfrågan från marknaden efter sommarmånaderna. Bolaget kommer då även gynnas av de nya produkternas förbättrade marginaler samt av våra genomförda kostnadseffektiviseringar.

Under första kvartalet säkrades en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam®. Ordern består av ett flertal system vilka levereras i delleveranser under året i samband med färdigställandet av våra produkter. Dessa leveranser påbörjades under första halvåret och kunde färdigställas efter perioden, under juli och augusti månad. Parallellt bedrivs ett gemensamt R&D-projekt för en förstärkt TV- /broadcastupplevelse ("Augmented Reality"). Sammantaget har driftsättningen av våra produkter hos SpiderCam® fungerat mycket bra och bemöts positivt av både användare och kunder. Vi har således lagt en bra grund för ett fortsatt gott samarbete med återkommande beställningar från vajerkamerakoncernen framöver.

I april, i samband med branschmässan NAB (National Association of Broadcasters) i Las Vegas, tecknades ett samarbetsavtal med amerikanska Defy Products Inc, en tillverkare av kamerabärande punkt-till-punkt-vajersystem. En gemensam marknadssatsning har nu inletts där produkterna paketerats som en helhetslösning. Vårt mål är att marknadsföra paketet vid den årliga branschmässan IBC (International Broadcasting Convention) i Amsterdam under september månad.

Vi har även fortsatt vårt arbete med utveckling av organisationen och tillfört kompetens genom ett antal rekryteringar inom både försäljnings och utvecklingsavdelningen. Vi har också genomfört förändringar inom bolagets ledningsgrupp som fått ett positivt tillskott i form av en dedikerad sälj- och marknadschef. Genom beslut vid årsstämman fick bolagets styrelse tillskott av fyra nya personer vilket kommer tillföra betydande drivkraft och kompetens till bolaget.

Under första halvåret har våra produkter levererats till nya regioner såsom Australien och Sydafrika och vår närvaro i USA har stärkts genom både nya affärer och partnerskapet med Defy. Våra produkter används i allt större utsträckning vid stora underhållningsevenemang. Ett gott exempel på detta är Beyoncés och Jay-Z:s gemensamma turné - On The Run II Tour. Turnéledningen har i detta fall valt att använda fyra stycken NEWTON-system för både inspelning och användning av rörligt innehåll under konserterna. Det är sannolikt att fler turnéledningar kommer följa detta exempel framöver, vilket både driver marknaden för oss och våra kunder.

I juni tillfördes bolaget 3,2 MSEK i samband med inlösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO4. Emissionslikviden kommer att användas till fortsatt utvecklingsarbete och färdigställande av kommande versioner av NEWTON som vi översiktligt presenterade i prospektet från november 2017. Det kan även konstateras att bolaget har fortsatt goda möjligheter att med kommande produktlanseringar och intensiv marknadsbearbetning fullfölja året med fortsatt god finansiell status.

I samband med färdigställandet av nya produkten NEWTON S2 sätter vi nu sikte på att göra produkten redo för TV-/broadcastindustrins förväntade teknikskifte till ultra high definition (UltraHD/4K). Vår bedömning är att detta kommer att driva en ökad användning av avancerade stabiliseringsprodukter, med ökad efterfrågan som följd. Under perioden driftsattes en prototyp och ett flertal lyckade tester har genomförts med direktsändning i ultrahög upplösning. Vårt mål är att NEWTON S2 ska vara UltraHD-/4K-kompatibel redan innan utgången av 2018 för att stå redo inför detta teknikskifte.

Linköping den 30 augusti 2018

 Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
info@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:40.

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Kommuniké från årsstämman 2021 i Newton Nordic AB

Årsstämman i Newton Nordic AB ("Bolaget") ägde rum idag den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - MARS 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden januari - mars 2021.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.


Valberedningens förslag till val av styrelse i Newton Nordic AB

Valberedningen i Newton Nordic har tagit fram förslag till styrelse inför årsstämman 2021.


Newton Nordic får order om 1,2 MSEK för installation i amerikanska megakyrkor

Newton Nordic meddelar idag att man erhållit order från amerikanska Resonate Systems, LLC. Ordern omfattar NEWTON-system som kommer användas för online livesändning av gudstjänster och konserter i amerikanska megakyrkor.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR NEWTON NORDIC JANUARI - DECEMBER 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2020.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 10 133 (13 036)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485)kSEK
 • Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884)kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2020 

 • Nettoomsättning: 2 271 (3 481)kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528)kSEK
 • Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104)kSEK
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) SEK

Newton Nordic erhåller order inför den amerikanska basketligan NBA

Newton Nordic har erhållit en ny order för användning av NEWTON-systemet inom amerikansk sport. Ordern består av ett NEWTON-system för användning under ett urval livesända matcher av den amerikanska basketligan NBA, som pågår mellan den 22 december 2020 och juli 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted