Halvårsrapport januari - juni 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, med säte i Linköping, avger härmed följande halvårsrapport för perioden januari - juni 2018.

Perioden januari - juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till: 3 286 (2 801) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till: -4 471 (-4 966) kSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till: -4 275 (-5 238) kSEK
 • Resultat per registrerad aktie uppgick till: -0,12 (-0,52) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning (TO 4): -0,09 SEK

Väsentliga händelser under perioden

Februari
15 februari levererar bolaget ett NEWTON-system till sin första australiensiska kund. Ordern är ett resultat av att produkten efterfrågas av en betydande TV-aktör i regionen.

Mars
26 mars hålls en extra bolagsstämma vid vilken Helena Sandermark väljs som ny styrelseledamot.

28 mars säkrar bolaget en order på 1,8 MSEK från det österrikiska bolaget SpiderCam® GmbH.

29 mars introducerar Intuitive Aerial produkten NEWTON S2, den första inom bolagets nya generation av gyro-stabiliserade kamerahuvuden för TV- /broadcastindustrin.

April
10 april ingår Intuitive Aerial samarbete med det amerikanska teknikbolaget Defy som bland annat erbjuder kamerabärande punkt-till-punkt-vajersystem för TV- /broadcastindustrin.

Maj
7 maj säkrar Intuitive Aerial ordrar på 1,1 MSEK till två kunder som ska använda Bolagets produkter vid Beyoncé och Jay-Z:s världsturné.

Juni
14 juni hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken beslutade om omval av Helena Sandermark, samt nyval av Pelle Hjortblad, Henrik Stangel, och Magnus Sundelin till ledamöter i styrelsen. Dessutom beslöts att välja Pelle Hjortblad till styrelsens ordförande samt att adjungera Oscar Öberg till styrelsen. 

21 juni publiceras resultat av lösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO4. Nyttjandegraden av teckningsoptionerna var 91,1 % varpå bolaget tillfördes 3,4 MSEK före emissionskostnader om ca 0,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Juli
10 juli levererar Intuitive Aerial två NEWTON-system till sin första ryska kund.

Augusti
28 augusti genomför Intuitive Aerial sista delleveransen av SpiderCam-ordern bolaget meddelade marknaden den 28 mars 2018.

VD har ordet
Bolaget har under första halvåret fortsatt arbetet mot målet att under 2018 vända tidigare förluster till närheten av ett nollresultat (EBITDA). Vid utgången av första kvartalet låg bolaget i fas med den budgeterade orderingången och med produktutveckling. Under andra kvartalet var orderingången lägre än förväntat och samtidigt försenades färdigställandet av den nya produkten NEWTON S2. Detta medförde en resultatavvikelse (EBITDA) mot plan med drygt -2 MSEK. I juli, efter periodens slut, påbörjades sedermera leveranserna av NEWTON S2. Trots avvikelsen ser ledningen möjligheter till att budgeten för andra halvåret kan uppnås. Detta baseras på en normalt tilltagande efterfrågan från marknaden efter sommarmånaderna. Bolaget kommer då även gynnas av de nya produkternas förbättrade marginaler samt av våra genomförda kostnadseffektiviseringar.

Under första kvartalet säkrades en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam®. Ordern består av ett flertal system vilka levereras i delleveranser under året i samband med färdigställandet av våra produkter. Dessa leveranser påbörjades under första halvåret och kunde färdigställas efter perioden, under juli och augusti månad. Parallellt bedrivs ett gemensamt R&D-projekt för en förstärkt TV- /broadcastupplevelse ("Augmented Reality"). Sammantaget har driftsättningen av våra produkter hos SpiderCam® fungerat mycket bra och bemöts positivt av både användare och kunder. Vi har således lagt en bra grund för ett fortsatt gott samarbete med återkommande beställningar från vajerkamerakoncernen framöver.

I april, i samband med branschmässan NAB (National Association of Broadcasters) i Las Vegas, tecknades ett samarbetsavtal med amerikanska Defy Products Inc, en tillverkare av kamerabärande punkt-till-punkt-vajersystem. En gemensam marknadssatsning har nu inletts där produkterna paketerats som en helhetslösning. Vårt mål är att marknadsföra paketet vid den årliga branschmässan IBC (International Broadcasting Convention) i Amsterdam under september månad.

Vi har även fortsatt vårt arbete med utveckling av organisationen och tillfört kompetens genom ett antal rekryteringar inom både försäljnings och utvecklingsavdelningen. Vi har också genomfört förändringar inom bolagets ledningsgrupp som fått ett positivt tillskott i form av en dedikerad sälj- och marknadschef. Genom beslut vid årsstämman fick bolagets styrelse tillskott av fyra nya personer vilket kommer tillföra betydande drivkraft och kompetens till bolaget.

Under första halvåret har våra produkter levererats till nya regioner såsom Australien och Sydafrika och vår närvaro i USA har stärkts genom både nya affärer och partnerskapet med Defy. Våra produkter används i allt större utsträckning vid stora underhållningsevenemang. Ett gott exempel på detta är Beyoncés och Jay-Z:s gemensamma turné - On The Run II Tour. Turnéledningen har i detta fall valt att använda fyra stycken NEWTON-system för både inspelning och användning av rörligt innehåll under konserterna. Det är sannolikt att fler turnéledningar kommer följa detta exempel framöver, vilket både driver marknaden för oss och våra kunder.

I juni tillfördes bolaget 3,2 MSEK i samband med inlösen av teckningsoption Intuitive Aerial TO4. Emissionslikviden kommer att användas till fortsatt utvecklingsarbete och färdigställande av kommande versioner av NEWTON som vi översiktligt presenterade i prospektet från november 2017. Det kan även konstateras att bolaget har fortsatt goda möjligheter att med kommande produktlanseringar och intensiv marknadsbearbetning fullfölja året med fortsatt god finansiell status.

I samband med färdigställandet av nya produkten NEWTON S2 sätter vi nu sikte på att göra produkten redo för TV-/broadcastindustrins förväntade teknikskifte till ultra high definition (UltraHD/4K). Vår bedömning är att detta kommer att driva en ökad användning av avancerade stabiliseringsprodukter, med ökad efterfrågan som följd. Under perioden driftsattes en prototyp och ett flertal lyckade tester har genomförts med direktsändning i ultrahög upplösning. Vårt mål är att NEWTON S2 ska vara UltraHD-/4K-kompatibel redan innan utgången av 2018 för att stå redo inför detta teknikskifte.

Linköping den 30 augusti 2018

 Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
info@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0) 13 99 13 990

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:40.

Om Intuitive Aerial
Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Resultat av lösen av teckningsoptioner TO 5

Lösenperioden för Intuitive Aerial TO 5 avslutades den 15 november 2018. Totalt har 11 083 962 teckningsoptioner TO 5 utnyttjats (cirka 88,5 procent av samtliga TO 5), vilket innebär att Intuitive Aerial tillförts cirka 3,3 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.


Intuitive Aerial genomför första leverans av nya produkten NEWTON S2 4K

Den 10 oktober 2018 meddelade Intuitive Aerial att försäljningsarbetet av den nya produkten NEWTON S2 4K inletts och att de första systemen planeras vara redo för leverans under november 2018. Den första leveransen av NEWTON S2 4K har nu genomförts enligt utsatt tidplan. Leveransen görs till kunden och samarbetspartnern SpiderCam och innefattar ett system.


Sista dag för handel med teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Idag, tisdagen den 13 november 2018, är sista dag för handel med teckningsoptionen Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017.


Start på lösenperiod för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5

Intuitive Aerial AB ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") genomförde i december 2017 en företrädesemission av Units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 4 och TO 5. Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Intuitive Aerial TO 5. Lösenperioden äger rum 1 november - 15 november 2018.


Kvartalsredogörelse för Intuitive Aerial juli - september 2018

Styrelsen och verkställande direktören i Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen under perioden juli - september 2018.

Perioden juli - september 2018

 • Nettoomsättning: 3 294 (2 064) kSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 116 (-1 203) kSEK
 • Rörelseresultat efter avskrivningar: -142 (-1 586) kSEK
 • Resultat efter skatt: -220 (-1 631) kSEK
 • Antal aktier vid periodens slut: 46 477 973 (10 024 527)
 • Resultat efter skatt per aktie: -0,005 (-0,16) SEK

Lösenkurs för teckningsoption Intuitive Aerial TO 5 bestämd

Torsdagen den 1 november 2018 inleds lösenperioden för de teckningsoptioner Intuitive Aerial TO 5 som emitterades i samband med företrädesemissionen i december 2017. Lösenperioden äger rum 1 november - 15 november 2018.


Intuitive Aerial tidigarelägger rapport för tredje kvartalet

Intuitive Aerial AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2018. Nytt datum för publicering av kvartalsredogörelsen är den 30 oktober 2018, istället för det tidigare aviserade datumet den 22 november 2018.


Introducerar nytt gyro-stabiliseringssystem för TV-/broadcastindustrin, NEWTON S2 4K

Intuitive Aerial AB inleder idag försäljningsarbetet av en ny produkt, NEWTON S2 4K. Produkten är den första av bolagets gyrostabiliserade kamerahuvuden med stöd för videoöverföringar med upplösning upp till 8K. Listpriset kommer vara cirka 60 000 euro.


Incitamentsprogram "Teckningsoption serie 2018/2021" fulltecknas av ledning och anställda

Ledning och anställda i Intuitive Aerial fulltecknar sina andelar av incitamentsprogrammet "Teckningsoption serie 2018/2021" (TO 6), totalt 1 800 000 teckningsoptioner.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: