HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK

Väsentliga händelser under perioden

7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och har ett värde av 520 kSEK.

28 februari meddelar Intuitive Aerial att man avslutar drönarverksamheten till förmån för kamerastabilisering.

29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

28 maj hålls Intuitive Aerials årsstämma vilken beslutade om omval av Pelle Hjortblad och Magnus Sundelin samt nyval av Oscar Öberg (tidigare adjungerad ledamot) till ledamöter i styrelsen. Pelle Hjortblad valdes till styrelsens ordförande. Henrik Stangel lämnar styrelsen men är adjungerad fram till dess att en ny ordinarie ledamot väljs vid en extra bolagsstämma. Årstämman beslutade vidare att Intuitive Aerial skall byta namn till Newton Nordic.

Väsentliga händelser efter perioden

13 augusti meddelar Intuitive Aerial en ny order från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.

VD har ordet

Omsättningen har ökat med 3 MSEK, samtidigt som resultatet (EBITDA) förbättrats med 2,8 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen har fortsatt i jämn takt som de senaste fyra kvartalen, med samtidigt ökad lönsamhet.

Bolaget har under de senaste 12 månaderna överträffat tidigare kvartalsresultat med god marginal. Omsättningen har fördubblats och förlusten minskat med 80% i jämförelse med samma 12-månadersperiod ett år tidigare. Bolaget går emellertid fortfarande med förlust men med befintlig kostnadsmassa är steget till lönsamhet mindre än 1 systemförsäljning per månad. För att växla upp verksamheten bedrivs ett antal parallella utvecklingsprojekt idag internt som syftar till att öka marknadspotentialen, samtidigt som vi arbetar för att öka bolagets eftermarknadsintäkter.

Vår partnerstrategi framskrider och för året har vi som mål att sluta avtal med fler samarbetspartners samt att vidareutveckla och öka avkastningen från befintliga partnerskap. Under det första halvåret har diskussioner förts med partners gällande fördjupade samarbeten. Diskussionerna har berört strukturella samarbeten även av finansiell karaktär. Vi kommer under andra halvåret fortsätta arbetet med att undersöka dessa möjligheter närmare.

Idag används våra produkter primärt på räls- och vajerinstallationer inom event, sport och nöjessammanhang. Under perioden har vi genomfört ett pilotprojekt tillsammans med kunder för användning av NEWTON på kamera-kranar. En lyckad etablering inom detta segment skulle innebära en dubblerad försäljningspotential för våra produkter. Bolaget har inlett en satsning med tillhörande utvecklingsprojekt för att anpassa bolagets produktutbud för denna marknad.

Vi har under perioden framgångsrikt implementerat stöd för Augmented Reality (AR) i våra produkter genom ett produktsamarbete med Spidercam. I och med implementeringen av denna funktionalitet kan vi observera att intresset för AR med våra produkter tilltar. Nästa steg i detta projekt är att kommersialisera och göra funktionen tillgänglig som tillval för nya och befintliga kunder.

Under perioden säkrades ett antal nya order, bland annat till nya kunder i USA och Ryssland. Med nuvarande försäljningstakt beräknas närmare 100 NEWTON system vara i drift inom internationell TV vid årets slut. Som ett led i det ökade antalet aktiva system på marknaden har vi som mål att under andra halvåret 2019 implementera support och service-avtal. Vi kommer även under dessa avtal att börja erbjuda befintliga kunder en möjlighet att hyra produkter av oss vid behov av extra kapacitet.

Bolaget har fortsatt drivits i enlighet med tidigare genomförda kostnadseffektiviseringar och med befintlig personal. Vi har gjort vissa interna organisationsförändringar där bland annat Sanna Gustafsson som anställdes som ekonom för ca ett år sedan utsetts till ny ekonomichef. Sanna kommer framledes att ansvara för ekonomifunktionen i ledning och mot styrelse.

Under slutet av första halvåret tog årsstämman beslut att bolaget skall byta namn till NEWTON NORDIC. Projektet med att byta namn inleddes direkt efter stämman och det nya varumärket, tillsammans med en ny grafisk profil kommer tas i drift under andra halvåret 2019.

Sammantaget är det glädjande att se att bolaget fortsätter att utvecklas positivt och i linje med våra förväntningar. Bolaget har uppvisat en jämn försäljningstakt under de senaste 12 månaderna med ökad lönsamhet. Sammantaget bedöms därmed att året 2019 kan fullföljas med fortsatt god finansiell status.

Linköping, 28 augusti 2019

Robin Kahlbom, VD Intuitive Aerial AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
Intuitive Aerial AB
info@intuitiveaerial.com
+46 (0)13 99 13 990

Robin Kahlbom, vd
Intuitive Aerial AB
robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Om Intuitive Aerial

Intuitive Aerial är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar högteknologiska produkter för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom både film och tv-industrin. Bolaget riktar sig primärt mot tjänste- och uthyrningsföretag som arbetar på uppdragsbasis med inspelning och livesändning av rörliga bilder världen över. Intuitive Aerial erbjuder produktserien NEWTON - kompakta gyrostabiliserade kamerahuvuden samt DOMINION som används för fjärrstyrning av bolagets produkter och kamerasystem från tredje-part. Företaget är även känt för produkten AERIGON - en filmdrönare som lyfter och stabiliserar tunga proffskameror. Under 2017 presenterade bolaget en ny strategi med fokus på marknadsföring och försäljning av NEWTON-serien. Bolaget har sitt säte i teknikinnovativa Linköping med närhet till både Linköpings Universitet och ett av Sveriges ledande startup-kluster. Intuitive Aerial är listat på Nasdaq First North Stockholm sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Newton Nordic får order från SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK

Newton Nordic AB har erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen SpiderCam till ett värde av cirka 1,5 MSEK. Ordern omfattar ett flertal system ur produktserien NEWTON S2 4K. Leverans av ordern kommer ske under perioden december 2019 till februari 2020. 


KOMMUNIKÉ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Extra bolagsstämma i Newton Nordic AB har idag, måndagen den 2 december 2019, hållits på Bolagets kontor i Linköping. Följande beslut fattades:
NEWTON NORDIC REKRYTERAR HENRIK LEWANDER SOM NY VD

Newton Nordic AB meddelar idag att Henrik Lewander kommer tillträda som ny VDtill bolaget med start den 4:e januari 2020. Nuvarande VD Robin Kahlbom kommervara fortsatt aktiv i bolaget med fokus på försäljning, produkt- ochaffärsutveckling


RÄTTELSE: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 2019

RÄTTELSE: I tidigare publicerad redogörelse skrevs det under "väsentliga händelser efter perioden" att Newton Nordic den 29 september meddelat att upphandling till Abu Dhabi Media vunnits. Rätt datum skall vara 29 oktober, vilket har justerats i redogörelsen och i detta pressmeddelande.

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli - september 2019.


KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR NEWTON NORDIC JULI - SEPTEMBER 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, fårhärmed avge följande kvartalsredogörelse för koncernen avseende perioden juli- september 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JULI - SEPTEMBER 2019

  • Nettoomsättning: 3 321 (3 294) kSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): 333 (116) kSEK
  • Resultat efter skatt: 183 (-220) kSEK
  • Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (46477 973)
  • Resultat efter skatt per aktie: 0,003 (-0,005) SEK

Newton Nordic vinner upphandling till Abu Dhabi Media med förväntat ordervärde cirka 2 MSEK

Newton Nordic meddelar att bolaget mottagit ett tilldelningsbrev i enupphandling till Abu Dhabi Media i Förenade Arabemiraten. Anbudet ärpå cirka 2 MSEK.HALVÅRSRAPPORT FÖR INTUITIVE AERIAL JANUARI - JUNI 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Intuitive Aerial AB, 556819-1984, får härmed avge

följande halvårsrapport för koncernen under perioden januari - juni 2019.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

· Nettoomsättning: 6 233 (3 286) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 285 (-4 055) kSEK

· Resultat efter skatt: -1 963 (-4 275) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (35 073 581)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,12) SEK


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär