Delårsrapport Q2 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Newton Nordic AB, 556819-1984, avger härmed följande halvårsrapport för koncernen avseende perioden januari - juni 2021.

KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - JUNI 2020

· Nettoomsättning: 3 502 (6 298) kSEK

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -2 006 (269) kSEK

· Resultat efter skatt: -2 602 (-537) kSEK

· Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)

· Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,01) SEK

Väsentliga händelser under perioden

21 april meddelas att Newton Nordic har utfört ett utvecklingssamarbete med tillverkaren Nodo Film Systems som möjliggör att bolagets produkter för kamerastyrning nu kan integreras med Nodos operatörshjul. Funktionen erbjuds genom en mjukvarulicens och syftar till att öka användningen av bolagets produkter inom filmproduktion.

4 maj hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin, Johanna Palmér och Robin Kahlbom samt nyval av Peter Lundgren. Pelle Hjortblad valdes om till styrelsens ordförande och som revisor omvaldes Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Jennifer Rock-Baley.

11 juni meddelar Newton Nordic att bolagets produkter kommer att användas vid samtliga matcher av årets fotbolls-EM. Mästerskapet pågick 11 juni - 11 juli på elva arenor runt om i Europa och samtliga arenor har försetts med NEWTON-system.

Väsentliga händelser efter perioden

26 juli meddelar Newton Nordic att bolagets kunder har fler än tio NEWTON-system på plats för Tvproduktionen av Olympiska spelen som pågick 23 juli - 8 augusti i Tokyo.

VD har ordet

Nettoomsättningen hamnade under första halvåret på 3,5 MSEK och resultat efter skatt på -2,6 MSEK. Detta är en försämring jämfört med samma period förra året och en konsekvens av pandemin.

Newton har ett mycket starkt varumärke och är känt för högkvalitativa och driftsäkra produkter och har en mycket fin referensportfölj. Detta har haft stor betydelse för oss sedan pandemin bröt ut, då försäljning via referens har varit det vanligaste försäljningssättet. Våra nuvarande och potentiella kunder har drabbats hårt av pandemin, vilket har lett till en försämrad investeringsvilja hos dem. Vidare har det varit svårt att bedriva aktiv försäljning på grund av de reserestriktioner som pandemin medfört. Därför är vi glada att ha vårt starka varumärke och bra referenser att luta oss emot.

Under perioden gick EM i fotboll av stapeln runt om i Europa. Vår kund Spidercams 3D-vajersystem med NEWTON var installerat på alla elva arenor och användes vid samtliga matcher. NEWTON-systemet levererade stabila och fina kamerarörelser genom hela turneringen, helt utan driftstörningar. Detta säger en hel del om kvaliteten på produkten och vi är mycket stolta att kunna leverera detta under ett så pass högprofilerat event som fotbolls-EM.

Efter perioden var Newton representerat av flera kunder, bland annat Spidercam, under olympiska spelen i Tokyo. Genom NEWTON-systemet fick vi se en rad olika sporter, exempelvis fotboll, skateboard, simning och gymnastik. OS är ett av de största evenemangen i världen och innebär en mycket stor exponering av produkterna, samtidigt som det är en stor kvalitetsstämpel. Vår förhoppning är att detta ökar medvetenheten kring våra produkter i branschen, i synnerhet på de geografiska marknader där vi inte är lika kända, såsom i Asien.

Det mycket höga anseendet som bolaget och produkterna har på marknaden är mycket användbart för oss när vi marknadsför nya produkter. På utvecklingssidan är det fullt fokus på de två viktiga strategiska projekten, som är utveckling av helhetslösningar av rörliga kameror och utveckling av en ny stabiliseringsprodukt. Utvecklarna tillverkar och testar olika prototyper i båda projekten, så utvecklingen är ännu i tidigt skede, men målsättningen är ha en demonstrerbar produkt klar i vinter.

Vår produktion har rullat på fint och vi har nu byggt upp ett mindre färdigvarulager, vilket gör att vi klarar av en ökning i ordervolym. Vi har under perioden arbetat aktivt för att hantera den brist på halvledare som råder i världen. Vi har köpt in kritiska komponenter på den så kallade spot-marknaden och har nu säkrat komponentförsörjningen för åtminstone ett år framåt, även i ett positivt försäljningsscenario.

Vi har förstärkt organisationen och två personer börjar nu efter sommaren, vilket kommer snabba upp utvecklingstempot. Vi fortsätter rekryteringen av ytterligare resurser inom både utveckling och försäljning.

Sammantaget har bolaget god finansiell status och befinner sig i ett intressant läge, med högpresterande, driftsäkra och välrenommerade produkter samt med fler under utveckling. Givet att trenden att samhället öppnar upp fortsätter, kommer vi kunna träffa kunder, demonstrera produkterna och därigenom återigen bearbeta marknaden mer aktivt framöver.

Linköping, 25 augusti 2021

Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

Denna information är sådan information Newton Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl 08:45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lewander

Newton Nordic AB
[email protected]
+46 (0)10 222 16 18

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Newton Nordic: Kompletterande information inför extra bolagsstämma den 11 november 2021

Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget") lämnar härmed kompletterande information inför extra bolagsstämma som äger rum den 11 november 2021.


Newton Nordic: Styrelsen kommenterar felaktiga påståenden

Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget") noterar att det förekommer felaktiga påståenden avseende den nuvarande styrelsen och ledningen. Bolaget kommenterar vanligtvis inte rykten men finner det nödvändigt att bemöta felaktiga påståenden i syfte att säkerställa korrekt information till aktiemarknaden, särskilt med anledning av den förestående extra bolagsstämman.


Newton Nordic: Ernst & Young AB avser lämna uppdraget som revisor i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget") har idag mottagit ett brev från Bolagets revisor, Ernst & Young AB.


Newton Nordic: Aktiemarknadsnämnden har uttalat sig med anledning av beslutet att dela ut befintlig verksamhet

Som framgår av tidigare pressmeddelanden har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget" eller "Newton Nordic") på begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och i enlighet med styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om förvärv av Influencer Panel AB unä, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse. Enligt Capital Conquests begäran har förslagen i kallelsen återgetts ordagrant. Vidare har förslagen presenterats utan föregående diskussion med Bolagets styrelse.


Styrelsen i Newton Nordic kommenterar kallelsen till extra bolagsstämma och avser att lämna sina uppdrag

På begäran av aktieägaren Capital Conquest AB (publ) och till följd av styrelsens skyldighet enligt aktiebolagslagen, har styrelsen i Newton Nordic AB (publ) ("Bolaget") idag publicerat en kallelse till extra bolagsstämma för beslut om företagsförvärv, utdelning av Bolagets befintliga verksamhet till aktieägarna samt val av ny styrelse.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

På begäran av aktieägaren, Capital Conquest AB (publ) kallas aktieägarna i Newton Nordic AB, org. nr 556819-1984 ("Bolaget") härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 november 2021.NEWTON NORDIC AB: Offentliggör preliminära siffror för det tredje kvartalet 2021. EBITDA +0,6 MSEK, Resultat +0,1 MSEK

Newton Nordic AB ("Newton Nordic" eller "Bolaget") publicerar idag preliminära siffror för koncernens nettoomsättning, EBITDA och resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2021 som en följd av den resultatförbättring som noterats under perioden. Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2021 steg med 23,9 % till 1 938 (1 564) TSEK, jämfört med motsvarande period 2020.Robin Kahlbom lämnar styrelsen för renodlad operativ roll i bolaget

Newton Nordic meddelar idag att styrelseledamoten Robin Kahlbom avgår ur styrelsen på egen begäran. Robin Kahlbom kommer arbeta kvar operativt med fokus på utveckling av bolagets försäljningsverksamhet och affärserbjudande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted