Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Raytelligence AB avser förvärva Innowearable AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga aktier i Innowearable. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Raytelligence har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Erbjudandet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns publicerat på Bolagets hemsida, www.raytelligence.com. Den preliminära tidplanen för Erbjudandet har uppdaterats, innebärande att acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 31 oktober 2022 till och med den 13 november 2022. Publicering av utfall beräknas ske den 15 november 2022 och vederlagsaktierna utbetalas omkring den 29 november 2022.

 

Prospekt

Ett Prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har den 27 oktober 2022 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.raytelligence.com, www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.

 

Preliminär tidplan för Erbjudandet

 

31 oktober-13 november 2022*

Acceptperiod

15 november 2022

Publicering av utfall

Omkring den 29 november

Utbetalning av vederlagsaktier

* Förvaltarregistrerade aktier har möjlighet att acceptera erbjudandet fram till 10 nov

Raytelligence förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden och därmed även senarelägga tidpunkten för redovisning av utfall och utbetalning av vederlagsaktier. Förlängning av acceptperioden får högst ske en gång och inte omfatta mer än två veckor. Ett meddelande om sådan förlängning eller sådant senareläggande kommer att meddelas av Raytelligence genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Peter Martinson, CFO

Telefon: +46 (0)70 814 64 65

E-post: [email protected]  

 

Innowearable AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Innowearable

Innowearable är ett hållbart sensorföretag som erbjuder smarta och innovativa lösningar inom sport och idrottsmedicin.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget offentliggör inför Erbjudandet.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Raytelligences avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Raytelligence har gjort efter bästa förmåga men som Raytelligence inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Raytelligence. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 

Nerladdningsbara filerInnowearable introducerar ny sensordata och aktuell projektansökan för den fortsatta utvecklingen av Inno-X™.

Innowearable integrerar accelerometerdata (IMU) som en del i den kommande produkten, Inno-X™. IMU möjliggör ett bredare användningsområde och en mer stringent beräkning av användarens readiness-nivå. Därtill har företaget skickat in en forskningsansökan med en utlysning på 400 000 SEK.


Innowearable handlas på OTC-listan den 6 september 2022

BQ Broker startar handel i Innowearables aktie. Innowearable - uppdatering

Innowearable presenterades på Investerarafton

Innowearable, ett innovationsbolag baserat i Halmstad som utvecklat en världsunik innovation för att avläsa mjölksyrenivån momentant utan ett blodprov presenterades vid Investerarbrevets event 17 september i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted