Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Pre-IPO - sista dag för teckning måndag 6 september

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Innowearable har lyckats med något ingen annan gjort tidigare, att momentant mäta laktat-nivå (mjölksyra) utan blodprov.

Detta är möjligt genom avancerade machine-learning (AI) algoritmer på signaler från den stora lårmuskeln.

I samband med Erbjudandet har Innowearable upprättat ett Memorandum som riktas till Bolagets aktieägare, institutionella investerare och allmänheten i Sverige.

Memorandumet finns tillgängligt på:

· Bolagets hemsida www.innowearable.se

· Aktieinvest AB's hemsida https://www.aktieinvest.se/emission/innowearable2021/

Erbjudandet i korthet

· Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 600 000 aktier. Erbjudandet riktas till Bolagets nuvarande aktieägare, institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Erbjudandet motsvarar en total emissionslikvid om cirka 3,0 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningskursen i Erbjudandet är 5,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering av Bolaget om cirka 29,7 MSEK.

· Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om Överteckningsemissionen om högst 400 000 aktier. Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall Erbjudandet har blivit övertecknat. Teckningskursen och villkoren i Överteckningsemissionen är detsamma som i Erbjudandet.

· Teckningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 augusti till och med den 6 september 2021. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningsperioden.

· Minsta teckningspost: 1 000 aktier, motsvarande 5 000 SEK.

Bolaget avser att notera Bolagets aktier på lämplig handelsplats i början av 2022. Den planerade noteringen och vidhängande kapitalisering motiveras av att Bolaget vill anskaffa ytterligare kapital för att fortsätta tillväxtresan som tar avstamp i Erbjudandet.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Innowearable eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis "avser", "siktar på", "förväntar", "förutser", "kan", "uppskattar", "planerar", "beräknar" och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO

Tel: 0708-14 64 65

Email: [email protected]

Innowearable AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 40 Halmstad

Om Innowearable

Innowearable är ett hållbart sensorföretag som erbjuder smarta och innovativt lösningar inom sport och idrottsmedicin.

Nerladdningsbara filerInnowearable introducerar ny sensordata och aktuell projektansökan för den fortsatta utvecklingen av Inno-X™.

Innowearable integrerar accelerometerdata (IMU) som en del i den kommande produkten, Inno-X™. IMU möjliggör ett bredare användningsområde och en mer stringent beräkning av användarens readiness-nivå. Därtill har företaget skickat in en forskningsansökan med en utlysning på 400 000 SEK.


Innowearable handlas på OTC-listan den 6 september 2022

BQ Broker startar handel i Innowearables aktie. Innowearable - uppdatering

Innowearable presenterades på Investerarafton

Innowearable, ett innovationsbolag baserat i Halmstad som utvecklat en världsunik innovation för att avläsa mjölksyrenivån momentant utan ett blodprov presenterades vid Investerarbrevets event 17 september i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted