VD Tony Andersson har avyttrat aktier enligt tidigare kommunikation

Infreas VD Tony Andersson har i enlighet med tidigare kommunikation, den 17 augusti, avyttrat aktier motsvarande 5 000 000 kr i syfte att finansiera teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 som omfattade 6 400 000 kr. Efter försäljningen äger Tony Andersson 215 100 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.

Mer information: infrea.se

Nerladdningsbara filer

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen och Cija Tank har vunnit varsitt kommunavtal

Asfaltsgruppen lyckas återigen vinna beläggnings- och återställningsavtal till Norrköpings kommun. I avtalet ingår även beläggningar till Norrköpings Hamn som är ett kommunalägt bolag.


Infrea stärker sin närvaro i Stockholm och Uppsala genom förvärv av Upplands Markentreprenader

Infrea har idag förvärvat och tillträtt 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenader AB (UMEAB). UMEAB har en stark marknadsposition i Storstockholm genom gedigen historik och kunskap inom mark och anläggningsentreprenader.


Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 324,5 Mkr (220,1), vilket är en ökning med 47 procent. Organisk tillväxt stod för 13 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till 20,7 Mkr (13,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 Mkr (3,0) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till 13,7 Mkr (9,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,8 kr (0,6).
  • Den 2 september 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Bolaget erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 340 Mkr.
  • På extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen, i samband med tillträdet av förvärvet av Jonab Anläggnings AB och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att besluta om kvittningsemission om högst 30 800 000 kronor.
  • Den 28 september 2021 genomfördes en riktad nyemission om 1 750 000 aktier vilket tillför Infrea 66,5 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Tillkommande ägare är ett antal institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Lupus Alpha. Efter periodens utgång har full betalning erlagts för aktierna.


Infreas valberedning tillsatt

Årets valberedning inför årsstämman 2022 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2021.Infrea genomför en riktad nyemission om cirka 66,5 miljoner SEK

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 1 750 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus alpha.


Infrea offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").


Infrea välkomnar Anita Lundberg Svensson som ny vd för Cleanpipe

Med en gedigen bakgrund som chef och ledare vilken uppvisar flera tidigare chefspositioner hos stora arbetsgivare välkomnar Infrea Cleanpipes nya VD Anita Lundberg Svensson. Hon tillträder rollen under december månad och ser mycket fram emot att ta sin an rollen att fortsätta driva företaget framåt.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted