Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

Som tidigare kommunicerats har nuvarande ordförande Urban Sturk valt att i samband med Infreas årsstämma 2021 inte ställa upp för omval. Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman (i) att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Elsa Widding och Helene Willberg, (ii) att nyval sker av styrelseledamot Sören Bergström och (iii) att till ny ordförande väljs Tomas Bergström, för närvarande styrelseledamot i Infrea.

Sören Bergström har 30 års bakgrund inom JM koncernen, på olika ledande befattningar, varav 18 år som medlem i koncernledningen. Tidigare styrelseordförande JM Entreprenad, Timblads Måleri, Solna Måleri, Lindkvist Rör och JM Stombyggnad. Dessutom tidigare styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier, JM Soumi OY, JM Danmark AS, JM Construction SA Belgien, Projektgaranti, Borätt Seniorgården och JM@home.

Mot bakgrund av valberedningens förslag att på årsstämman välja Tomas Bergström till ny ordförande har Urban Sturk idag begärt eget utträde varefter styrelsen har sammanträtt och inom sig utsett Tomas Bergström till ny ordförande intill den ordinarie bolagsstämman den 11 maj. Urban Sturk säger:

- Infrea växer stadigt och har utvecklats fint enligt de planer vi lagt. Jag stödjer som långsiktig ägare till fullo valet av Tomas som min efterträdare och eftersom bolagets tre största ägare därmed avser rösta för detta på stämman har jag ansett det klokt och lämpligt att redan nu lämna styrelsen.

Urban Sturk har varit styrelseordförande i Infrea sedan 2011 och är en av bolagets medgrundare.

Tomas Bergström, valberedningens föreslagna styrelseordförande för Infrea säger:

- Infrea är ett attraktivt hem för många generationsväxlande entreprenörer. Bolagen i koncernen, nutida och framtida, har goda förutsättningar för tillväxt och värdeskapande när hundratals miljarder ska investeras i den svenska infrastrukturen under många år framöver. Jag ser framemot att leda styrelsens arbete och tillsammans med övriga fortsätta utveckla Infrea samtidigt som jag vill tacka för Urban för hans insatser för bolaget.

Stockholm 2021-03-15

For mer information:

Mats Svensson, valberedningen, +46 (0)70 735 04 69
Tomas Bergström, ordförande, +46 (0)70 317 80 92
Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 10:45 CET.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Infrea välkomnar Andreas Ingemarsson som ny VD för Anläggningsgruppen

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.


Infrea har, genom Siljan Schakt, tillträtt aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB

Som meddelades 2021-04-22 förvärvar Infrea 100 procent av Anläggarteamet i Hälsingland AB. Idag 2021-05-03 slutfördes affären via att Siljan Schakt tillträtt aktierna.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
    Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
  • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
  • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.

Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB och utökar sin geografiska närvaro

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.


Infreas dotterbolag tilldelas kontrakt med bostadsbolaget Kopparstaden AB

Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.Kallelse till årsstämma 2021

Infrea AB ("Bolaget" eller "Infrea") håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021


Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.


Infrea tackar Cleanpipes VD för ett gott arbete

Dotterbolaget Cleanpipes VD Per Ola Berthelsen har meddelat Infrea att han kommer att anta nya utmaningar utanför koncernen och väljer att avsluta sin anställning. Per Ola är inne på sitt tredje år i Cleanpipe och har bidragit till att bolaget nu visar upp ett positivt resultat för 2020.


Analysguiden höjer Infreas riktkurs med 10 kronor

Analysguiden skriver i sin analys att de ser Infrea som ett spännande bolag att följa inför 2021 och höjer riktkursen med 10 kronor. Förutom höjd riktkurs ser de goda tecken på en mer stadig marginalförbättring.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted