Nytt antal aktier och röster i Infrea

Till följd av utnyttjande av kvittningsemission, i enlighet med pressmeddelande den 2 september 2021, har antalet aktier och röster ökat med 667 628. Per den 30 september 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Infrea AB till 17 607 658. *)

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Informationen är sådan som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 08.30 CET.

*) Infrea AB beslutade om en riktad nyemission enligt Pressmeddelande 28 september. Infrea AB kommer att vid registreringen utöver ovan antal att tillföras ytterligare 1 750 000 aktier.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.

Mer information: infrea.se

Nerladdningsbara filer

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 324,5 Mkr (220,1), vilket är en ökning med 47 procent. Organisk tillväxt stod för 13 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till 20,7 Mkr (13,7).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 30,3 Mkr (3,0) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till 13,7 Mkr (9,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,8 kr (0,6).
  • Den 2 september 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Bolaget erbjuder tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader. Förvärvet beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 340 Mkr.
  • På extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades beslut om att bemyndiga styrelsen, i samband med tillträdet av förvärvet av Jonab Anläggnings AB och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att besluta om kvittningsemission om högst 30 800 000 kronor.
  • Den 28 september 2021 genomfördes en riktad nyemission om 1 750 000 aktier vilket tillför Infrea 66,5 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Tillkommande ägare är ett antal institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Lupus Alpha. Efter periodens utgång har full betalning erlagts för aktierna.


Infreas valberedning tillsatt

Årets valberedning inför årsstämman 2022 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2021.Infrea genomför en riktad nyemission om cirka 66,5 miljoner SEK

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 1 750 000 aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt intresse från ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus alpha.


Infrea offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 750 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen").


Infrea välkomnar Anita Lundberg Svensson som ny vd för Cleanpipe

Med en gedigen bakgrund som chef och ledare vilken uppvisar flera tidigare chefspositioner hos stora arbetsgivare välkomnar Infrea Cleanpipes nya VD Anita Lundberg Svensson. Hon tillträder rollen under december månad och ser mycket fram emot att ta sin an rollen att fortsätta driva företaget framåt.Infrea har tillträtt aktierna i Jonab Anläggning AB, gruppens hittills största förvärv, och beslutat om nyemission

Som meddelades 2021-07-01 förvärvar Infrea 100 procent av Jonab Anläggnings AB. Idag 2021-09-02 slutfördes affären via att Infrea tillträtt aktierna.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted