Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 oktober 2019, och
 • anmäla sig skriftligen till bolaget senast torsdagen den 10 oktober 2019 på adress Infrea AB; Skeppsbron 36; 111 30 Stockholm eller per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 10 oktober 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, infrea.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 726 550. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
 8. Val av styrelseledamot;
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 10. Beslut om styrelsens förslag om efterutdelning;
 11. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (ärende 2, 7 och 8)
Valberedningen i Infrea, som utgörs av Mats Svensson, ordförande (Zepiroth AB), Erik Lindeblad (Lindeblad Technology AB) och Dag Sundman (Aimone Holding), och representerar cirka 25 procent av aktierna och rösterna i Infrea har föreslagit att styrelsen ska utökas med en ledamot, Elsa Widding. Elsa Widding har en lång erfarenhet från infrastrukturområdet med särskilt fokus på energisektorn. Hon har haft ledande befattningar i energibolag samt arbetat med förvärvs- och investeringsfrågor åt bland annat regeringskansliet och Bure Equity AB.

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 7, 8 och 9:

 • Styrelsens ordförande Urban Sturk ska utses till ordförande vid stämman (ärende 2);
 • Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter (ärende 7);
 • Nyval av Elsa Widding som ledamot till nästa årsstämma. Ledamöterna Urban Sturk, Erik Lindeblad och Pontus Lindwall valdes på senaste årsstämman intill nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt nedan. De föreslagna ändringarna i bolagsordningen är en anpassning till bolagets verksamhet som moderbolag i en industrikoncern.

Nuvarande lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Infrea AB (publ).

Föreslagen lydelse:

§ 1. Firma

Bolagets firma är Infrea AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande lydelse:

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska driva konsultverksamhet inom management, företagsekonomi och organisation samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse:

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva bolagsutveckling samt direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom, såsom aktier och därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse:

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant. 

Föreslagen lydelse:

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Nuvarande lydelse:

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse:

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Beslut om efterutdelning (ärende 10)

Styrelsen föreslår mot bakgrund av försäljningen av BST Brandskyddsteamet AB att en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie ska lämnas till bolagets aktieägare. Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår enligt senaste årsredovisningen till 253 620 564 kr. Bolagets bundna medel, 600 000 kr, är oförändrade sedan årsredovisningens avgivande.

Till avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 31 oktober 2019 och utbetalas genom Euroclear och beräknas vara aktieägarna tillhanda den 5 november 2019.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av punkt 9 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och årsredovisning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Skeppsbron 36, Stockholm samt på bolagets webbplats, www.infrea.se, senast från och med den 2 oktober 2019 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2019
Infrea AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD +46 8 401 01 81
Lars Solin, CFO +46 8 401 01 82

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser.Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019
· Koncernens intäkter uppgick till 127,7 Mkr (107,9).
· EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (11,5).
· Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3,6 Mkr (6,0).
· Resultat per aktie -0,08 kr (0,30).
· Mark & Anläggning förbättrar sin rörelsemarginal till 11,9% (7,8). Förbättringen jämfört med föregående år hänförs både till förvärv, men även till marginalförbättringar i befintliga innehav. Avtal har tecknats om att förvärva Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB.
· Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten efter ett svagt kvartal.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
· Den 1 oktober tillträdde koncernen tre bolag; Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt AB. Baserat på deras senaste årsredovisningar bedöms dessa tre bolag tillföra ca 350 Mkr i omsättning på årsbasis. I samband med tillträdet gjordes även nyemissioner riktade till säljarna om totalt 1 008 060 nya aktier.
· På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några justeringar i Infreas bolagsordning.
· Infrea has utsett Henrik Nordin att efterträda Lars Solin som CFO. Henrik Nordin tillträder den 27 januari 2020 och kommer närmast från rollen som CFO i First North-noterade TCECUR Group.


Infrea utser Henrik Nordin till ny CFO

Infrea har utsett Henrik Nordin till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea med tillträde den 27 januari 2020. Henrik Nordin efterträder nuvarande CFO Lars Solin som valt att lämna sin position.


Elsa Widding invald i Infreas styrelse

Vid dagens extra bolagsstämma i Infrea har Elsa Widding invalts till ny styrelseledamot. Bolaget breddar därmed både kompetensen och sammansättningen i styrelsen. Vidare beslöt stämman om en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie.


Infrea har idag tillträtt tre bolag och beslutat om en nyemission

Infreas tillväxt inom Mark & Anläggningssegmentet fortsätter. Idag slutförs förvärven av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB. Med dessa förvärv och Infreas ägande i Asfaltsgruppen och Tälje Mark erhåller vi en operativ rörelse som sträcker sig från Västkusten genom Götaland upp till Stockholm och Dalarna.


Infrea etablerar sig i Dalarna genom förvärv av Siljan Schakt

Infrea fortsätter att utveckla portföljen och förvärvar Siljan Schakt Entreprenad AB. Bolaget verkar främst inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp och täktverksamhet samt innehar en av de större privata maskinparkerna i Dalarna.


Infrea utnämner Alfred Carinder till VD för Asfaltsgruppen

Alfred Carinder har varit tillförordnad VD för Asfaltsgruppen sedan 1 mars 2019. Infrea ger nu Carinder fortsatt förtroende och utnämner honom till VD-posten.


Infrea förvärvar Mark & VA i Göteborg AB

Infrea expanderar affärsområdet Mark & Anläggning genom förvärv av Mark & VA i Göteborg AB - leverantör av kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbete.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Infrea AB (publ) ("Infrea") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted