Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.

Markentreprenader är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om 18 Mkr. Bolaget grundandes 1988 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på marknaden där kompetens, kvalitet och effektivitet har varit framgångsfaktorer för bolaget. Bolagets uppdrag utförs i huvudsak i Jämtland mot en bred bas av stabila slutkunder såsom Trafikverket, kommuner och mellanstora fastighetsbolag. Köpeskilling uppgår till 51,5 Mkr på kassa- och skuldfri basis inklusive eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 5,5 Mkr, vilket ger ett EV/EBIT på 2,9. Förvärvet finansieras med egna medel, 5,5 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet förväntas slutföras under maj 2022.

- Markentreprenader passar perfekt in hos Infrea med sitt gedigna strukturkapital i bolaget med hög kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna. Bolaget är aktiva i en region där det händer mycket genom utbyggnad av Östersund samt utveckling av bostäder i fjällmiljön i till exempel Åre med omnejd. Ledningen i Markentreprenader har byggt upp en stabil grund och vi ser fram emot att jobba vidare med bolaget tillsammans med alla våra övriga bolag, säger Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea.

- Vi har haft framgångsrika år vilket både stärk bolagets kapacitet och kompetens. Östersund med omnejd och Jämtland i stort har haft en bra efterfrågan på våra tjänster och jag tror att det kommer fortsätta framåt vilket torde skapa bra möjligheter för bolaget. Jag och övriga ledningen ser fram emot att tillsammans med Infrea arbeta för att ta bolaget vidare tillsammans med alla våra skickliga medarbetare. Detta är för oss ett naturligt steg att ta för att utvecklas vidare utan att tappa den lokala förankringen, säger Bengt Olofsson, vd och tidigare delägare av Markentreprenader.

For mer information:
Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:
Vi ar en industrigrupp som underhaller, forbattrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affarsomradena Mark & Anlaggning samt Vatten & Avlopp forvaltar och utvecklar vi bolag med lokal narvaro och stark entreprenorskraft. For oss ar det viktiga att våra dotterbolag star i fokus och far ratt forutsattningar att vaxa och fortsatta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Nerladdningsbara filer

Infrea genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 481 595 aktier i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.


Kommuniké från Infreas årsstämma 2022

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 fattades följande beslut:


Infrea slutför förvärvet av Markentreprenader i Östersund, årets tredje förvärv

Infrea meddelade 2022-04-07 att avtal ingåtts för att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag, och har idag tillträtt 100 procent av aktierna. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,1 Mkr (170,4), en ökning med 50 procent. Förvärvad tillväxt stod för 69 procentenheter av ökningen.
  • EBITA för koncernen uppgick till -38,8 Mkr (-30,5).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 Mkr (-3,4) för perioden.
  • Periodens resultat uppgick till -32,9 Mkr (-26,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -1,89 kr (-1,56) för perioden.
  • Den 7 januari 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenad AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 7 januari 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 105 Mkr under 2021.
  • Den 1 mars 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i RotoMill AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 1 mars 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 25 Mkr under 2021.

Infreas dotterbolag Siljan Schakt inleder våren med flera stora ordrar för totalt över 100 Mkr

Under våren 2022 har Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, fyllt på orderboken och tagit in flera större jobb åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll samt Byggpartner för totalt över 100 Mkr.


Infreas CFO lämnar Infrea för nya utmaningar utanför gruppen

Infreas CFO, Henrik Nordin, har idag meddelat att han avser att lämna bolaget för nya utmaningar utanför gruppen. Henrik har sedan han tillträdde posten som CFO i januari 2020 varit en viktig del i att utveckla Infreas ekonomiarbete. Henrik Nordin kommer att lämna sitt uppdrag under augusti 2022.


Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Infrea AB ("Bolaget eller Infrea") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 15.00 på Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.


Infrea:s årsredovisningen och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.


Rättelse: Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB

Rättelsen i detta pressmeddelande kompletterar omvalen av styrelseledamöter jämfört med tidigare meddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted