Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 557,3 Mkr (324,5), en ökning med 71,7 procent. Organisk tillväxt stod för 35,9 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 48,3 Mkr (20,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56,7 Mkr (30,3) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 36,2 Mkr (13,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,8 kr (0,8).
 • I september genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB. Totalt har 254 625 nya aktier givits ut, vilket motsvarar ca 5,7 Mkr i kvittning av skuld. Antalet utestående aktier är efter emissionen 20 093 878.

1 januari - 30 september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 388,6 Mkr (824,2), en ökning med 68,5 procent. Organisk tillväxt stod för 20,2 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 48,3 Mkr (1,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,2 Mkr (16,1) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 32,2 Mkr (-5,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,6 kr (-0,3).
 • Under perioden genomfördes tre förvärv, där Infrea förvärvat 100 procent av aktierna i samtliga tre. I januari, Upplands Markentreprenader, med en omsättning på 105 Mkr under 2021. I mars, RotoMill AB, med en omsättning på 25 Mkr under 2021. I maj, Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag, med en omsättning om 90 Mkr under 2021. Samtliga förvärvade bolag ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Vd-ord: Fortsatt organisk tillväxt och ökad lönsamhet under årets tredje kvartal

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 557 Mkr (325), vilket jämfört med tredje kvartalet förra året motsvarar en tillväxt om 72 procent, varav 36 procentenheter var organiskt. Ackumulerat för nio månader 2022 uppgick nettoomsättningen till 1 389 Mkr (824), motsvarande en tillväxt om 68 procent, varav ca 20 procentenheter organiskt. För rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till ca 1 830 Mkr, att jämföra med ca 1 260 Mkr för helåret 2021. Infreas tillväxt är således god och det är extra glädjande att vi växer organiskt som vi gör även om naturligtvis förvärvad omsättning utgör en betydande del.

Vår organiska tillväxt handlar om volym, men är delvis också en effekt av att våra bolag lyckats kompensera sig för den inflation vi nu har i samhället. Eftersom vår affärsmodell till stor del bygger på cost-plus så prissätts nya projekt successivt högre när insatskostnader ökar. Därmed inte sagt att vår bruttomarginal inte påverkas negativt av kostnadsökningar, så vi och våra kunder hoppas att takten på prisökningar avseende insatsmaterial, drivmedel och andra tredjepartskostnader kommer att avta.

EBITA uppgick för såväl tredje kvartalet som för årets första nio månader till 48,3 Mkr, jämfört med 20,7 Mkr i tredje kvartalet föregående år och 1,9 Mkr för nio månader föregående år. Detta är en positiv utveckling även rensat för effekter av övriga intäkter avseende återförd tilläggsköpeskilling. Vår lönsamhet såväl ackumulerat som i kvartalet utvecklas i rätt riktning, men är fortfarande marginalmässigt en bra bit ifrån vad vi tycker vi totalt bör prestera. Jag kan dock konstatera att samtliga våra bolag levererar positivt resultat för tredje kvartalet, vilket är positivt. Inte minst bidrar våra förvärvade bolag med goda resultat, men även organiskt ökar lönsamheten i hela gruppen, till del ett tecken på att vi någorlunda lyckats parera kostnadsökningarna.

Hela Infreas tillväxt och stor del av lönsamheten kommer från vårt affärsområde Mark & Anläggning där EBITA under kvartal tre uppgick till 49,0 Mkr (24,0). Våra större bolag som t ex Jonab, Asfaltsgruppen och Markentreprenader i Östersund levererar alla goda resultat. För vårt andra affärsområde, Vatten & Avlopp, uppgick EBITA för kvartalet till 1,7 Mkr (0,5). Totalt över nio månader har affärsområdet förbättrat sin EBITA med 11,5 Mkr jämfört med motsvarande period i fjol. Ledningens fokus på effektivisering och anpassning av priser för att möta högre drivmedelspriser har givit god effekt. En stor del i de långsiktiga förbättringarna har också handlat om att sätta människorna i fokus - att skapa engagemang, ansvarstagande och stolthet i det dagliga arbete som utförs. Affärsområdet har fortsatt potential till förbättringar, men det gläder mig att resultatet pekar i positiv riktning och att det operationella fokus som ledningen uppvisar givit effekt.

Ett annat fokusområde, särskilt i de tider vi nu befinner oss, är kassaflöde, vilket också har ökat under kvartalet. Utvecklingen av vår nettoskuld i relation till vår lönsamhet fortsätter att minska och nettoskulden uppgick vid kvartalets utgång till 2,4x EBITDA. Förutom lönsamhet kommer vi även framöver arbeta aktivt med rörelsekapitalbindningen. Orderingången, som har varit stark under de två senaste kvartalen, var fortsatt god även i det tredje kvartalet, vilket bidrog till en tillfredsställande orderstock som normalt sett i vår bransch uppgår till 3-4 månaders produktion. Våra bolag arbetar nu särskilt med att försöka planera in projekt i det säsongsmässigt svaga första kvartalet.

Blickar jag framåt så är det med viss vaksamhet, men också blandade slutsatser. Lågkonjunktur och högre finansieringskostnader drivet av fortsatt hög inflation kommer med hög sannolikhet leda till minskad konsumtion och uppskjutna eller till och med avbrutna investeringar, inte minst i bostadssektorn. Infrea har begränsad exponering mot denna sektor, men det ska inte uteslutas att även en del infrastrukturprojekt, där vi i stor utsträckning har offentliga beställare, kan komma att påverkas även om det normala i sämre tider är att dessa investeringar kanske ökar. Samtidigt är den strukturella trenden stark. Tidigare i år presenterade regeringen en nationell infrastrukturplan om 881 miljarder kronor Sveriges, vilket är en mycket ambitiös investeringsplan. Därtill kommer såväl Nato-medlemskapet, och upprustningen av det svenska försvaret, som investeringar i energisektorn att ge ökad efterfrågan på mark- och anläggningstjänster.

Sammantaget finns risk för en ganska bister vinter med stor osäkerhet, men för Infreas del känner jag att vi fortsätter att utvecklas i rätt riktning och jag ser positivt på framtiden för våra bolag, kunder och aktieägare.

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets investerarsidor https://investor.infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 9 november 2022 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För mer information:

Jonas Olsson, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: https://investor.infrea.se.

Infrea AB inleder återköpsprogram av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2022 har styrelsen för Infrea AB beslutat om ett återköpsprogram av egna aktier.


Infrea inleder rekrytering av ny VD

Infrea ABs styrelse har beslutat att entlediga verkställande direktören Tony Andersson och att omgående inleda rekrytering av en permanent efterträdare. Styrelsen har också beslutat att med omedelbart tillträde utse Charlotte Bergman som tillförordnad VD och koncernchef. Charlotte Bergman är för närvarande styrelseledamot i Infrea och har 35 års relevant erfarenhet av operationella roller på bl a NCC, Strängbetong och ELU Konsult samt pågående och nyligen avslutade styrelseuppdrag för bl a Infranord, FastPartner och Svevia.


Infreas valberedning tillsatt

Årets valberedning inför årsstämman 2023 har tillsatts i enlighet med de instruktioner som beslutades av årsstämman 2022.


Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 557,3 Mkr (324,5), en ökning med 71,7 procent. Organisk tillväxt stod för 35,9 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 48,3 Mkr (20,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 56,7 Mkr (30,3) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 36,2 Mkr (13,7).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,8 kr (0,8).
 • I september genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB. Totalt har 254 625 nya aktier givits ut, vilket motsvarar ca 5,7 Mkr i kvittning av skuld. Antalet utestående aktier är efter emissionen 20 093 878.

1 januari - 30 september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 388,6 Mkr (824,2), en ökning med 68,5 procent. Organisk tillväxt stod för 20,2 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 48,3 Mkr (1,9).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35,2 Mkr (16,1) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 32,2 Mkr (-5,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,6 kr (-0,3).
 • Under perioden genomfördes tre förvärv, där Infrea förvärvat 100 procent av aktierna i samtliga tre. I januari, Upplands Markentreprenader, med en omsättning på 105 Mkr under 2021. I mars, RotoMill AB, med en omsättning på 25 Mkr under 2021. I maj, Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag, med en omsättning om 90 Mkr under 2021. Samtliga förvärvade bolag ingår i affärsområdet Mark & Anläggning.

Infrea utser Jonas Olsson till ny CFO

Infrea har utsett Jonas Olsson till ny CFO samt till medlem i koncernledning för Infrea. Han tillträder den 24 oktober 2022.Infrea genomför riktad nyemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission om 254 625 aktier i samband med det tidigare kommunicerade och genomförda förvärvet av Markentreprenader Förvaltning i Valne AB.


Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 575,2 Mkr (329,3), en ökning med 74,6 procent. Organisk tillväxt stod för 24,8 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 38,8 Mkr (11,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 Mkr (-10,8) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 28,9 Mkr (6,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,4).
 • Den 2 maj tillträddes 100 procent av aktierna i Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag. Gruppen ingår sedan detta datum i Infreas räkenskaper i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte ca 90 Mkr under 2021.
 • På Årsstämma den 11 maj bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission om högst 4 000 000 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare beslutades om emission om maximalt 180 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.
 • I juni genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Upplands Markentreprenader AB och Rotomill AB. Totalt har 481 595 nya aktier getts ut. Antalet utestående aktier är efter emissionen 19 839 253.


Infrea genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 481 595 aktier i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted