Infrea presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 220,1 Mkr (127,1) vilket är en ökning med 73,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvad tillväxt står för 68,7 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 13,7 Mkr (3,8) drivet av förvärvade bolag med 5,1 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 3 Mkr (0,0).
 • Periodens resultat uppgår till 9,3 Mkr (0,2).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,56 kr (-0,08).
 • Under kvartalet har det nya asfaltverket i Vagnhärad tagits i drift och förväntas bidra till koncernens tillväxt.
 • Under kvartalet tillträddes 100 procent av aktierna i Mikaels Grävtjänst i Stranderäng AB. Köpeskillingen uppgår till 11 Mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om 14 Mkr. Bolaget ingår i affärsområdet Mark & Anläggning från den 1 september och beräknas tillföra Infrea en årlig omsättning om ca 40 Mkr och förstärka rörelseresultatet med ca 4 Mkr.

1 januari - 30 september

 • Koncernens nettoomsättning uppgår till 612,0 Mkr (373,0) vilket är en ökning med 64,1 procent. Förvärvad tillväxt står för 62,2 procent av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgår till 12,6 Mkr (0,3), där de förvärvade bolagen bidrar med 5,6 Mkr.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 30,4 Mkr (32,5).
 • Periodens resultat uppgår till 2,7 Mkr (2,0).
 • Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter uppgår till 0,23 kr (-0,02).

VD-ord: Vi växer jämfört med föregående år, vilket vi kan vara stolta över

Under tredje kvartalet växte vi omsättningsmässigt med 73 procent från 127,1 Mkr till 220,1 Mkr. Omsättningstillväxten är i huvudsak drivet av förvärv, men vi ser också en positiv organisk utveckling på asfaltssidan. Även lönsamheten har förbättrats och vi redovisar en EBITA om 13,7 Mkr (3,8) vilket är en för-bättring med 9,9 Mkr mot samma period föregående år. Av ökningen står förvärv för en stor del men jag skulle också vilja lyfta fram förbättringen vi haft under kvartalet och ackumulerat under året i affärsområdet Vatten & Avlopp som står för en lika stor del av kvartalets lönsamhetsförbättring.

Såhär långt har Infrea kunnat bedriva sin verksamhet utan större påverkan av Covid-19, men det är svårt att sia om hur det kommer utvecklas framöver. Vi ser att det finns en ökad prispress från aktörer på marknaden, där fler är med och konkurrerar om jobben. Infrea tillhandahåller specialisttjänster mot en bredd av olika kundsegment vilket gör att vi lokalt har flera starka ben att stå på. Våra bolag har starka positioner på sina lokala marknader och har klarat sig genom konjunkturnedgångar tidigare. Vi har dock inte sett slutet på pandemin ännu och vilka effekter den kommer ha på ekonomin, så vi följer och bevakar utvecklingen noga.

Under kvartalet har vi tillträtt vårt senaste förvärv - Mikaels Grävtjänst i Stranderäng. Vi ser en fin tillväxtmöjlighet med bolagets maskinpark och de möjligheter den ger oss i Västra Götalandsregionen. I Göteborg slog vi den 1 juli ihop verksamheten i Bramark med verksamheten i Mark & VA, som nu drivs med en gemensam ledning och får en större kapacitet. Detta var planerat redan vid förvärvet av Bramark. Det operativa bolaget där verksamheten fortsätter att drivas vidare heter nu Bramark & VA.

En riktigt regnig höstdag i september invigde vi så äntligen Asfaltsgruppens nya asfaltverk. Verket ligger strategiskt placerat utmed E4 i Vagnhärad. Det är ett viktigt tillskott för oss då vi nu också kan förse övriga bolag i koncernen med material och asfalt ur egen produktion. Det nya asfaltverket är en modern anläggning som helt drivs med fossilfria drivmedel. Investeringen uppgår till cirka 28 Mkr och kommer både ge Infrea som industrigrupp en ökad kon-kurrenskraft i Stockholmsregionen och också Asfaltsgruppen förutsättningar för en omsättningsökning på 100-150 Mkr.

Arbetet mot notering på Nasdaq Stockholm Main Market har fortsatt under kvartalet. Hela 2020 har varit ett förberedande år för listbytet, även tredje kvartalet har innehållit mycket arbete och fokus på detta område.

Slutligen vill jag poängtera att vår strategi ligger fortsatt fast; vi skapar värde genom att förvärva och utveckla entreprenörsledda företag. Vi skall fortsätta att förvärva och utveckla bolag inom mark och anläggning samt vatten och avlopp och de bolag vi äger har starka positioner på sina lokala marknader.

Tony Andersson
VD och Koncernchef, Infrea

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81, tony.andersson@infrea.se
Henrik Nordin, CFO, +46 (0)8 401 01 82, henrik.nordin@infrea.se

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets hemsida infrea.se. Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november kl. 08.30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se är bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från Infreas årsstämma 2021

På Infreas årsstämma den 11 maj 2021 fattades följande beslut:


Infrea välkomnar Andreas Ingemarsson som ny VD för Anläggningsgruppen

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.


Infrea har, genom Siljan Schakt, tillträtt aktierna i Anläggarteamet i Hälsingland AB

Som meddelades 2021-04-22 förvärvar Infrea 100 procent av Anläggarteamet i Hälsingland AB. Idag 2021-05-03 slutfördes affären via att Siljan Schakt tillträtt aktierna.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2021

Första kvartalet 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 170,4 Mkr (134,2), en ökning med 27 procent.
  Förvärvad tillväxt stod för drygt 26 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -30,5 Mkr (-21,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 Mkr (14,9) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -26,1 Mkr (-20,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr (-1,17) för perioden.
 • Den 5 januari 2021 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i det Göteborgs-baserade bolaget Duo Holding AB, verksamma inom framför allt asfalt och gjutasfalt.
 • Tomas Bergström ersatte Urban Sturk som styrelsens ordförande den 15 mars.

Infrea förvärvar, genom Siljan Schakt, Anläggarteamet i Hälsingland AB och utökar sin geografiska närvaro

Infrea tillför via förvärvet av Anläggarteamet i Hälsingland AB en breddad geografisk närvaro och ökad teknisk kompetens i Mellansverige där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.


Infreas dotterbolag tilldelas kontrakt med bostadsbolaget Kopparstaden AB

Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.Kallelse till årsstämma 2021

Infrea AB ("Bolaget" eller "Infrea") håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021


Valberedningens förslag till om- och nyval av styrelseledamöter i Infrea AB samt omedelbart och tillfälligt val av ny ordförande

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2021 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.


Infrea tackar Cleanpipes VD för ett gott arbete

Dotterbolaget Cleanpipes VD Per Ola Berthelsen har meddelat Infrea att han kommer att anta nya utmaningar utanför koncernen och väljer att avsluta sin anställning. Per Ola är inne på sitt tredje år i Cleanpipe och har bidragit till att bolaget nu visar upp ett positivt resultat för 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted