Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 575,2 Mkr (329,3), en ökning med 74,6 procent. Organisk tillväxt stod för 24,8 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 38,8 Mkr (11,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 Mkr (-10,8) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 28,9 Mkr (6,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,4).
 • Den 2 maj tillträddes 100 procent av aktierna i Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag. Gruppen ingår sedan detta datum i Infreas räkenskaper i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte ca 90 Mkr under 2021.
 • På Årsstämma den 11 maj bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission om högst 4 000 000 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare beslutades om emission om maximalt 180 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.
 • I juni genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Upplands Markentreprenader AB och Rotomill AB. Totalt har 481 595 nya aktier getts ut. Antalet utestående aktier är efter emissionen 19 839 253.

Första halvåret 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 831,3 Mkr (499,7), en ökning med 66,4 procent. Organisk tillväxt stod för 10,0 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 0,0 Mkr (-18,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,5 Mkr (-14,2) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -4,0 Mkr (-19,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,2 kr (-1,2).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Vd-ord: Stark tillväxt och ökad lönsamhet under årets andra kvartal

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 575 Mkr (329), vilket jämfört med andra kvartalet förra året motsvarar en tillväxt om 75 procent, varav 25 procentenheter var organiskt. Tillväxten kommer till största del från affärsområdet Mark & Anläggning som växte organiskt med cirka 28 procent till följd av god införsäljning av nya projekt.  Utöver den starka organiska tillväxten har förvärv gjorda inom Mark & Anläggning, under slutet av 2021 samt under början av 2022, fortsatt leverera goda resultat och stärkt affärsområdet. Vårt andra affärsområde, Vatten & Avlopp, redovisade en omsättning om 45,2 Mkr (44,1) för kvartalet. Tillväxten för Vatten & Avlopp var under kvartalet 3 procent och förbättringstrenden håller i sig. Vårt fokuserade arbete har givit resultat och det är glädjande att vi återigen växer om än med små tal. Min bedömning är att vi under kommande kvartal ska kunna öka både tillväxt och lönsamhet inom affärsområdet.

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att bredda vår geografiska position och växt norröver genom förvärvet av Markentreprenader i Östersund. Förvärvet är vårt tredje för året och ger oss en pro forma-omsättning för den senaste tolvmånadersperioden som nu överstiger 1,8 Mdkr fördelat på fjorton bolag från Skåne i söder till Jämtland i norr.

Namnet Infrea är en ordlek med begreppen infrastruktur och kreera, som står för att skapa och bygga. Och det är just det vi gör - är med och bidrar till utveckling och underhåll av Sveriges infrastruktur. Ganska enkelt uttryck kan tyckas, men det är precis så det ska vara. Vi kommer att fortsätta förvärva och utveckla bra, lokalt starka entreprenörsledda bolag inom vår nisch. En central del i vår modell är dock att göra det i en takt och med en disciplin som gör att vi kan hantera olika utmaningar som kan uppstå, i såväl goda som lite sämre tider. Jag känner mig trygg med de fjorton bolag vi i dagsläget har, med de vd:ar som leder dessa och hur vi samarbetar kring olika frågor.

EBITA uppgick för andra kvartalet till 38,8 Mkr (11,7), vilket var en stark upphämtning jämfört med samma kvartal föregående år. Jag kan framför allt konstatera att de två bolag som då hade lönsamhetsproblem har levererat ett positivt resultat under det andra kvartalet vilket är glädjande och ett resultat av ett fokuserat arbete från nya ledningar i bägge bolagen. Vårens kraftiga prisuppgång och ökade kostnader för insatsmaterial, drivmedel och andra tredjepartskostnader har påverkat oss likt branschen i stort, vilket har satt press på vår marginal då vi inte fullt ut lyckats föra ökningarna vidare i tidigare prissatta projekt. Våra vd:ar arbetar aktivt med sin prissättning och affärslogiken i vår bransch, dvs i hög utsträckning en cost-plus-modell, gör att nytagna projekt successivt anpassas. Vi ser ännu inte att kunder avbryter eller skjuter upp projekt, men denna risk ska inte underskattas om inte prisökningarna dämpas.

Det rådande läget i vår omvärld skapar också en generell osäkerhet kring konjunkturen i allmänhet, vilket naturligtvis kan påverka även vår marknad. Våra kundsegment har dock historiskt visat sig relativt konjunkturstabila och vi ser fler och fler rapporter som vittnar om att Sveriges infrastrukturskuld fortsätter att växa, vilket sammantaget är positivt för bägge våra affärsområden. Därtill står Sverige inför den utmanande uppgiften att elektrifiera fler delar av vårt samhälle inom de kommande åren, vilket även kan påverka oss positivt. Med välfyllda orderböcker ser jag positivt på Infreas fortsatta utveckling.

Jag önskar aktieägare, kunder och medarbetare en fortsatt riktigt trevlig sommar!

Tony Andersson
Vd och Koncernchef
Infrea

Detta pressmeddelande, tillhörande rapport samt tidigare ekonomiska rapporter finns på bolagets investerarsidor https://investor.infrea.se.

Fullständig rapport bifogas till detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 22 juli 2022 klockan 08.30, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För mer information:

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Infrea AB:s (org. nr 556556-5289) aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Mer information: https://investor.infrea.se.

Infrea presenterar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 575,2 Mkr (329,3), en ökning med 74,6 procent. Organisk tillväxt stod för 24,8 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till 38,8 Mkr (11,7).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -47,7 Mkr (-10,8) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till 28,9 Mkr (6,8).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,4).
 • Den 2 maj tillträddes 100 procent av aktierna i Markentreprenader Förvaltning i Valne AB inklusive dess tre dotterbolag. Gruppen ingår sedan detta datum i Infreas räkenskaper i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte ca 90 Mkr under 2021.
 • På Årsstämma den 11 maj bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission om högst 4 000 000 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare beslutades om emission om maximalt 180 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.
 • I juni genomfördes en riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv av Upplands Markentreprenader AB och Rotomill AB. Totalt har 481 595 nya aktier getts ut. Antalet utestående aktier är efter emissionen 19 839 253.


Infrea genomför riktad kvittningsemission av aktier i samband med förvärv

Styrelsen i Infrea AB (publ) ("Infrea" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission om 481 595 aktier i samband med de tidigare kommunicerade och genomförda förvärven av Upplands Markentreprenad AB och Rotomill AB.


Kommuniké från Infreas årsstämma 2022

På Infreas årsstämma den 11 maj 2022 fattades följande beslut:


Infrea slutför förvärvet av Markentreprenader i Östersund, årets tredje förvärv

Infrea meddelade 2022-04-07 att avtal ingåtts för att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag, och har idag tillträtt 100 procent av aktierna. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Infrea presenterar delårsrapport för första kvartalet 2022

Första kvartalet 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 256,1 Mkr (170,4), en ökning med 50 procent. Förvärvad tillväxt stod för 69 procentenheter av ökningen.
 • EBITA för koncernen uppgick till -38,8 Mkr (-30,5).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 26,2 Mkr (-3,4) för perioden.
 • Periodens resultat uppgick till -32,9 Mkr (-26,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,89 kr (-1,56) för perioden.
 • Den 7 januari 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i Upplands Markentreprenad AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 7 januari 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 105 Mkr under 2021.
 • Den 1 mars 2022 tillträdde Infrea 100 procent av aktierna i RotoMill AB. Bolaget ingår i Infreas räkenskaper från den 1 mars 2022, i affärsområdet Mark & Anläggning. Bolaget omsatte 25 Mkr under 2021.

Infreas dotterbolag Siljan Schakt inleder våren med flera stora ordrar för totalt över 100 Mkr

Under våren 2022 har Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, fyllt på orderboken och tagit in flera större jobb åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll samt Byggpartner för totalt över 100 Mkr.


Infreas CFO lämnar Infrea för nya utmaningar utanför gruppen

Infreas CFO, Henrik Nordin, har idag meddelat att han avser att lämna bolaget för nya utmaningar utanför gruppen. Henrik har sedan han tillträdde posten som CFO i januari 2020 varit en viktig del i att utveckla Infreas ekonomiarbete. Henrik Nordin kommer att lämna sitt uppdrag under augusti 2022.


Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Infrea AB ("Bolaget eller Infrea") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 klockan 15.00 på Scandic Hotel Grand Central, Kungsgatan 70 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted