Infrea har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Infrea AB uppfyller gällande noteringskrav och godkänt ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier ("Aktierna") till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet förutsätter att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till den 29 juni 2021, och sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är planerad till den 28 juni 2021.

Om listbytet

Aktierna kommer att handlas i Small Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (INFREA) och ISIN-kod (SE0010600106). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Aktierna upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Infrea behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Styrelsen och bolagets ledning anser att noteringen på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling. Listbytet väntas stärka kännedomen om bolaget, attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

"Sedan vår börsintroduktion på First North i maj 2018 har Infrea kontinuerligt utvecklats inom vår nisch, Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Vi har välkomnat fler lokalt starka bolag till vår grupp och vår omsättning samt resultatet har växt år för år. Att nu noteras på Nasdaq Stockholm är förutom en kvalitetsstämpel även en viktig milstolpe i vår fortsatta utveckling", säger Tony Andersson, VD och Koncernchef på Infrea.

Prospekt

Infrea AB har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Infreas hemsida, www.infrea.se, omkring den 23 juni 2021.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

Stockholm 2021-06-23

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 15:35 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Nerladdningsbara filer

Infrea har tillträtt aktierna i Jonab Anläggning AB, gruppens hittills största förvärv, och beslutat om nyemission

Som meddelades 2021-07-01 förvärvar Infrea 100 procent av Jonab Anläggnings AB. Idag 2021-09-02 slutfördes affären via att Infrea tillträtt aktierna.Infreas VD tecknar aktier


Kommuniké från Infreas extra bolagsstämma

På Infreas extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades följande beslut:


Konkurrensverket godkänner Infreas förvärv av Jonab Anläggnings AB

Infrea meddelade den 1 juli 2021 att man har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Konkurrensverket har beslutat att godkänna förvärvet med ärendenummer Dnr 441/2021.
Infrea genomför sitt hittills största förvärv, Jonab Anläggnings AB, och etablerar sig i södra Sverige

Infrea har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB (Jonab). Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne, och ett stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.


Infrea publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Infrea AB ("Bolaget") meddelade den 23 juni 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Infrea har med anledning av listbytet upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida, www.infrea.se.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted