Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Infrea AB inleder återköpsprogram av egna aktier

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2022 har styrelsen för Infrea AB beslutat om ett återköpsprogram av egna aktier.

Syftet med återköpsbeslutet är att ge styrelsen möjlighet att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom betalning helt eller delvis med Bolagets egna aktier och därvid skapa en ökad intressegemenskap mellan säljare och Bolaget i den fortsatta verksamheten, utan att resultera i en utspädning för befintliga aktieägare.

Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Infrea AB vad avser tidpunkt för förvärven av Infrea ABs aktier.

Återköp av egna aktier får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 11 maj 2023 samt i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst 400 000 aktier, där det högsta sammanlagda förvärvsbeloppet är 10 000 000 SEK
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och artikel 9.(3)(a) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014
- Aktierna ska förvärvas till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid förvärvstillfället gällande kursintervall, vilket avser intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Genomförda förvärv av egna aktier kommer att offentliggöras och anmälas i enlighet med gällande lagar och förordningar samt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant

Infrea AB har för närvarande inget innehav av egna aktier. Det totala antalet utestående aktier är 20 093 878 stycken.

Bemyndigandet som beslutades vid bolagsstämman i Infrea AB den 11 maj 2022 återfinns i sin helhet på Infrea ABs hemsida, https://investor.infrea.se/pressmeddelanden/kommunike-fran-infreas-arsstamma-2022-95715

För mer information:

Charlotte Bergman, tf vd och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2022 kl. 17.45 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted