VD brev; Summering av 2020 och utblick framåt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

År 2020 blev ett märkesår för Imsys. Detta trots att världen skakade. Pandemin pågår och påverkar 2021. Med vaccin finns nu förutsättningar för en positive förändring I världen. I näringslivet skapades vinnare och förlorare. En sak står klar, förändringar startades och många påskyndades. I stort som i smått. Pandemin hade förutspåtts efter att ha identifierats med hjälp av Artificiell Intelligens långt innan den fått sin medicinska identitet.

Vi vet med säkerhet att marknaden för Artificiell Intelligens (AI) har ett växande kommersiellt värde under många år framöver.

2020 i korthet

Ett viktigt steg för Imsys AB var när bolagets aktie handlades för första gången 29 december på NGM, Nordic SME lista. Genom noteringen har företaget Imsys blivit mera synliga för våra kunder, för våra aktieägare och alla intressenter. Detta är värdefullt, speciellt för ett mindre företag. Bolaget har också tillförts viktigt nytt kapital. Detta ska användas för utveckling av vår systemarkitektur, patent och affärsutveckling.

Vid 2020 års utgång vet vi att Imsys teknik är väl lämpad för AI applikationer inom fordonsindustrin, genom en utvärdering som är gjordes tillsammans med en partner. Vi har kapacitet att massproducera Imsys en-kärniga teknologi som produkt. Imsys har under 2020 ökat leveranser inom detta segment. I och för sig från låga nivåer.

Kalenderåret 2020 påverkades av Covid-19 kommersiellt, men i mindre grad utvecklingsmässigt. Effekten av Covid-19 blev framförallt att beslutprocesserna hos kunderna blev längre.

En insikt som jag tar med mig från 2020 är att Imsys kunskaper, erfarenheter och många års arbete med utvecklingen av bolagets systemarkitektur representerar betydande värden idag och i framtiden.

Roadmap 2021

Imsys arbetar efter en Roadmap för att åskådliggöra utvecklingen av vår teknik och dess potential, för kunder och intressenter. Första versionen Roadmap lanserades 2018 och har successivt utvecklats. Vår Roadmap är en viktig del av Imsys strukturkapital. Man kan säga att den motsvarar en verkstadsindustris utvecklingsprocess med maskiner och inventarier.

Målet med vår Roadmap är en lösning för massproduktion av flerkärniga kretsar. Roadmap bygger på Imsys systemarkitektur och omfattar utvecklingsinsatser inom många områden. Den revideras löpande i takt när vi når resultat och efter utvärdering av utvecklingsarbetets inriktning.

Imsys Roadmap används både internt för att styra utvecklingsarbete och externt i marknadsföring och i kundkontakter. Processmässigt, ger vår Roadmap oss möjlighet att systematiskt förbättra lösningens prestanda och identifiera möjligheter att skapa teknik för våra partners behov.

För 2021 innehåller Imsys Roadmap tre strategiska målområden:

  • demonstrera centrala systemfunktioner och verktyg
  • validera systemarkitekturen i plattformslösningen
  • validera tekniken på en liten kiselkrets

Imsys avser att återkomma inom kort med mer information om Roadmap 2021.

Imsys erbjudande

Imsys mikroprocessorlösning är skalbar. Arkitekturen i vår processorstruktur gör det möjligt att använda flera tusen processorkärnor i samma krets som utför beräkningsarbete parallellt. Självklart ökas på det sättet kretsens prestanda. Det är mycket få processorföretag som kan erbjuda detta. Skälet till att Imsys har den här möjligheten är att processorkärnor designade enligt bolagets arkitektur, är väsentligt mindre än konkurrenternas.

För att förklara vår fördel väljer jag ett exempel från bilindustrin, - en teknik som skulle möjliggöra bilmotorer med ett närmst oändligt antal cylindrar utan att bilen hade blivit omöjligt stor.

För AI applikationer, bland annat inom fordon och säkerhet är detta en viktig konkurrensfaktor. Imsys arbetar med att verifiera sin flerkärniga teknik i modellmiljö. Imsys kommer när detta är klart erbjuda kunder och intressenter att utveckla och testa egna lösningar med flerkärnig teknik.

Marknadsaktiviteter

Imsys marknadsarbete är inriktat på kommersiella aktörer inom fordons- och säkerhetssektorn som söker lösningar för applikationer inom AI området.

Imsys är verksamt inom ett teknikområde som EU anser ha strategiskt betydelse. Därför finansierar EU ett antal internationella projekt inom området. Imsys studerar löpande möjlighet att medverka i sådana projekt. Att medverka i EU projekt ökar Imsys synlighet i vår bransch med möjlighet att nå nya kunder och bredda basen av samarbetspartners.

Förvärv i branschen

Den 13 januari meddelade processorjätten Qualcomm (www.qualcomm.com) att man förvärvar Kalifornienbaserade Nuvia Inc. för 1,4 miljarder USD. Nuvia är en start-up grundad 2018. Bolaget är inriktad på design och utveckling av småkärniga mikroprocessorer. Nuvia har under 2020 tillförts 250 MUSD för finansiering av sin Roadmap.

Affären är ett i raden de senaste åren i branschen där stora bolag förvärvar små nischade teknologibolag. I december 2019 förvärvade Intel Inc. det Israeliska bolaget Habana Labs för 1,9 miljarder USD. Konsolidering i branschen drivs av att förvärvad teknologi är billigare, än att utveckla en egen.

Allmänt

Imsys kommer fortsättningsvis att lämna Bolagets pressmeddelanden på svenska med engelskspråkiga översättningar.

God Fortsättning!

Magnus Stuart

VD på Imsys

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör [email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.
Imsys initiates collaboration for radar applications.

Imsys AB and My-Konsult System AB have today signed a letter of intent to evaluate the conditions for cooperation. My-Konsult System AB is active in advanced military systems and supplies integrated systems in radar technology. The preliminary intention for the parties is to evaluate each other's know-how and technology portfolios with the aim of cooperation.


Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Månadsbrev från VD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Imsys AB: More on the Roadmap

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.

As Imsys CEO, it is important to provide shareholders with opportunity to gain insight and to follow Imsys activities and performance. A CEO always has the responsibility to visualize the Company's values, especially the benefits of its technology and to clarify the business potential. An important element in this work is to continuously communicate the Company's Roadmap and important events in relation to progress.


VD; Mer om Imsys Roadmap 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Som Imsys VD är det angeläget att Bolagets aktieägare ges möjlighet att förstår och följa Imsys arbete. Jag har också ansvar att synliggöra Bolagets värden - särskilt vår teknologi och att tydliggöra Bolagets potential. Ett viktigt inslag i detta arbete är att löpande kommunicera viktiga händelser som sker inom Bolagets Roadmap.


Kommuniké: Beslut vid Imsys AB extrastämma den 26 februari 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Extrastämma i Imsys AB har den 26 februari avhållits i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens extrastämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted