Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké: Beslut vid årsstämman i Imsys AB den 20 oktober

Årsstämma i Imsys AB har den 20 oktober avhållits i enlighet med kallelsen. Följande beslut har fattats vid årsstämman.

Fastställande av framlagda räkenskaper och disposition av resultatet för 2021-22

Årsstämman beslöt att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt fastställa förslaget till dispositionen av årets underskott.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2021-22

Aktieägare som representerar mer än tio procent av antalet aktier och röster i Bolaget röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamoten Stefan Blixt.  Ledamöterna Frank Schubert, Henry Sténson, Marcus Risland, Jesper Romell, Jan Wäreby och Magnus Stuart beviljades ansvarsfrihet.  Magnus Stuart beviljade ansvarsfrihet som VD under verksamhetsåret.

Val av styrelse, revisor och arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslöt omvälja styrelseledamöterna Frank Schubert, Henry Sténson, och Magnus Stuart samt nyvälja Magnus Karlberg, Stefan Mårtensson och Jonas Waern. Henry Sténson valdes till styrelsens ordförande.

PWC AB utsågs till Bolagets revisorer, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2023. Arvode till styrelsen fastställdes oförändrat till SEK 50 000 per ledamot samt till SEK 75 000 till styrelsens ordförande. Arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring             

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.

§4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.

§5. Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.

 Bemyndigande av styrelsen

Årsstämman bemyndigade Bolagets styrelse att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller andra finansiella instrument enligt förslaget i kallelsen.

Incitamentsprogram för ledningen

Årsstämman beslöt enhälligt om nyemission av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och externa nyckelpersoner i enlighet med det förslaget i kallelsen. Årsstämman fastställde villkoren för teckningsoptioner TO-4.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare" i enlighet med förslaget i kallelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, IR- ansvarig ledamot i styrelsen

[email protected]

+46 706 211 350

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.


Imsys AB avser förvärva ForensIQ One AB genom egna aktier till ett värde av 25,2 MSEK

Imsys får med detta köp tillgång till produkter och teknik som redan har existerande kunder och detta i en stor, global marknad med tillväxt. Det blir lättare för Imsys att fortsätta arbeta med framförallt mjukvara tack vare ForensIQ One:s lösningar då de är starka på exempelvis användarvänlighet och där Imsys kan vässa försäljningsfokuset ytterligare. Ett sista stort samarbetsområde är att arbeta effektivare med resursallokering, administration och marknadsbearbetning.


Imsys AB has the intention to purchase ForensIQ One AB through own shares to a sum of 25,2 MSEK

Through this purchase, Imsys gains access to products, human resources and technical solutions that already have existing customers and in a large, global growing market. It will facilitate for Imsys to continue working with, above all, software development due to ForensIQ One's solutions, them being strong within user friendliness and allowing Imsys to sharpen their sales focus for ForensIQ One. One last area of cooperation is for the two companies to work more efficiently with allocation of resources, administration and marketing.


Imsys lanserar sin nya produkt IM4000

Efter ett par års utveckling är nu Imsys nya mikroprocessor redo att skeppas ut och testas av marknaden.


Imsys launches the new product IM4000

After a few years of development, Imsys new microprocessor is now finalized and ready to be shipped and tested by the market.



IMSYS AB: Delårsrapport för 2:a kvartalet, 3 månader i verksamhetsåret 2022-23

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 augusti - 31 oktober 2022 har präglats av marknadsanalys och organisationsarbete i intensivt tempo samt att helt få klart den nya produkten IM4000. Nye VD tillträdde den 14:e september och har bl a sett till att mer arbete görs på kontoret och på ett effektivare sätt med tydligt fokus på den stundande produktlanseringen. Dessutom har Imsys nye CTO Dag Helmfrid genomfört en organisationsöversyn inom såväl hårdvara som mjukvara. Den nya vässade organisationen och nytt chefskap gör att Imsys nu fokuseras mot bättre projektledarskap, långsiktigt produktfokus samt ökat kundvärde och affärsmässighet.


IMSYS AB: Report for 2022 second quarter

The business year's second quarter, August 1st - October 31st has been heavily focused on market analysis and organisational work together with completely finalising the new product IM4000. Our new CEO assumed his position on September 14th and has made sure that more work is done in tandem and with physical presence in the office. Also our new CTO revamped the entire organisation including both software and hardware teams. This new and sharpened team is focusing on improved business acumen, customer value as well as better project management and long term product focus.


Imsys AB och ShortLink AB i partnerskap för att vidareutveckla nästa generations edge/AI-mikroprocessorer

ShortLink AB hjälper Imsys AB med att utveckla nästa generations mikroprocessor, IM4000. Imsys har över 40 års erfarenhet av skräddarsydda mikroprocessorer som traditionellt har använts i olika specialapplikationer. Den snabba expansionen av edge/AI computing har öppnat upp ett stort nytt marknadsområde för Imsys' teknik.


Imsys AB partners with ShortLink AB to further develop the next generation of edge/AI microprocessors

ShortLink AB is working with Imsys to assist in the development of their next generation microprocessor IM4000. Imsys has over 40 years of experience in custom microprocessors which has traditionally been used in highly specialized applications. The advent of edge/AI computing has opened a window to a much larger applicable market for the technology.


Mitt första VD-brev

Imsys' nya VD presenterar sina tankar om nya produktfamiljen, kundfokuset samt hans första två månader på jobbet.


My first CEO-brief

Imsys' new CEO presents the company's work on the brand new product family, customer focus and his first two months on the job.




Kommuniké: Beslut vid årsstämman i Imsys AB den 20 oktober

Årsstämma i Imsys AB har den 20 oktober avhållits i enlighet med kallelsen. Följande beslut har fattats vid årsstämman.



Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted