Kallelse till Extrastämma i Imsys AB (publ)

Till aktieägarna i Imsys AB (publ).

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org. Nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till Extrastämma torsdagen den 14 januari 2021.

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer Extrastämman att genomföras genom poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta personligen på Extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt. Istället kan aktieägare delta i Extrastämman genom att avge poströst och i förväg ställa eventuella frågor enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare som önskar delta i Extrastämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 januari 2021

dels senast onsdagen den 13 januari 2021 ha avlämnat sin poströst enligt nedan instruktioner, antingen skriftligen till Lawline Juristbyrå AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 25 Stockholm; per e-post bolagsstammaimsys@lawline.se, genom avlämnad underskriven poströst med fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, e-mailadress, telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall fullmakts- eller ombudshandlingar.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra extrastämman med möjlighet till poströstning i enlighet med § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare kan utöva sina rättigheter på extrastämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och genom att i förväg lämna in eventuella frågor till bolaget senast dagen före bolagsstämman. Formulär för poströstning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.imsystech.com.

Aktieägare som avser att delta i extrastämman (via poströstning eller genom frågor) måste fylla i ett poströstningsformulär och i detta uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud i samband med sin anmälan.

Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som anmälan från aktieägaren om att delta i extrastämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Föreslagen dagordning

1. Öppnade av extrastämman

2. Val av ordförande och sekreterare till stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av justeringsman.

6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

8. Annat ärende som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Extrastämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut vid Extrastämma i Imsys AB 2021

Punkt 2 Val av ordförande och sekreterare till stämman

Valberedningen föreslår att Jur. kand. Stefan Mårtensson väljs till ordförande vid extrastämman och att Magnus Stuart utses att föra protokollet vid extrastämman.

Punkt 5 Val av justeringsman

Valberedningen föreslår att en justeringsperson utses och föreslår att denne är Roger Sundman.

Punkt 7 Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans godkänner en riktad emission av högst 169 638 units vardera bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption TO2. Rätt att teckna units ska tillkomma Magnus Stuart med 93 508 units, Chieftain Corporate Advisors (CCA) AB med 6 451 units, Investment Gröna Udden AB med 20 958 units och Jan Wäreby med 48 721 units. Teckningskursen per unit är 11 kronor. Teckningsoptionerna är vederlagsfria men kan bara tecknas i en unit. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den nyligen genomförda spridningsemissionen.

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum under perioden 14 februari till 11 mars 2022.

Aktiekapitalet kan öka med högst 16 963,80 kronor genom nyemission av aktier. Aktiekapitalet kan därutöver öka med 12 722,8 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO2. Högst 127 228 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckning av units ska ske senast den 29 januari 2021. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning senast i samband med teckning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital och stärka bolagets balansräkning.

Beslutet förutsätter att extrastämman godkänner styrelsens förslag till beslut och att beslutet på stämman biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

______________________________

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 14 639 660 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 1 463 966,30 kronor.

ALLMÄNT

Fullständigt förslag till beslut (punkt 7) samt formulär för poströstning hålls tillgängligt på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsystech.com fr.o.m. onsdagen 23 december 2020 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress/e-postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En begäran om sådan information ska göras via e-post till bolagsstammaimsys@lawline.se, senast måndagen den 4 januari 2021. Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast från den 9 januari 2021. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats www.imsystech.com. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extrastämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extrastämman och, i förekommande fall, extrastämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid extrastämman 2021-01-14.

Stockholm i december 2020

Imsys AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Stuart, VD, 070-621 13 50, magnus.stuart@imsystech.com

Imsys AB (publ)

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.
Imsys initiates collaboration for radar applications.

Imsys AB and My-Konsult System AB have today signed a letter of intent to evaluate the conditions for cooperation. My-Konsult System AB is active in advanced military systems and supplies integrated systems in radar technology. The preliminary intention for the parties is to evaluate each other's know-how and technology portfolios with the aim of cooperation.


Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted