Kallelse till Extrastämma i Imsys AB (publ)

Till aktieägarna i Imsys AB (publ).

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org. Nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till Extrastämma torsdagen den 14 januari 2021.

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer Extrastämman att genomföras genom poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta personligen på Extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt. Istället kan aktieägare delta i Extrastämman genom att avge poströst och i förväg ställa eventuella frågor enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare som önskar delta i Extrastämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 5 januari 2021

dels senast onsdagen den 13 januari 2021 ha avlämnat sin poströst enligt nedan instruktioner, antingen skriftligen till Lawline Juristbyrå AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 25 Stockholm; per e-post [email protected], genom avlämnad underskriven poströst med fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, e-mailadress, telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall fullmakts- eller ombudshandlingar.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra extrastämman med möjlighet till poströstning i enlighet med § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare kan utöva sina rättigheter på extrastämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och genom att i förväg lämna in eventuella frågor till bolaget senast dagen före bolagsstämman. Formulär för poströstning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.imsystech.com.

Aktieägare som avser att delta i extrastämman (via poströstning eller genom frågor) måste fylla i ett poströstningsformulär och i detta uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud i samband med sin anmälan.

Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som anmälan från aktieägaren om att delta i extrastämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Föreslagen dagordning

1. Öppnade av extrastämman

2. Val av ordförande och sekreterare till stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av justeringsman.

6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

8. Annat ärende som ankommer på stämma enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Extrastämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut vid Extrastämma i Imsys AB 2021

Punkt 2 Val av ordförande och sekreterare till stämman

Valberedningen föreslår att Jur. kand. Stefan Mårtensson väljs till ordförande vid extrastämman och att Magnus Stuart utses att föra protokollet vid extrastämman.

Punkt 5 Val av justeringsman

Valberedningen föreslår att en justeringsperson utses och föreslår att denne är Roger Sundman.

Punkt 7 Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämmans godkänner en riktad emission av högst 169 638 units vardera bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption TO2. Rätt att teckna units ska tillkomma Magnus Stuart med 93 508 units, Chieftain Corporate Advisors (CCA) AB med 6 451 units, Investment Gröna Udden AB med 20 958 units och Jan Wäreby med 48 721 units. Teckningskursen per unit är 11 kronor. Teckningsoptionerna är vederlagsfria men kan bara tecknas i en unit. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den nyligen genomförda spridningsemissionen.

Fyra (4) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 15 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum under perioden 14 februari till 11 mars 2022.

Aktiekapitalet kan öka med högst 16 963,80 kronor genom nyemission av aktier. Aktiekapitalet kan därutöver öka med 12 722,8 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO2. Högst 127 228 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckning av units ska ske senast den 29 januari 2021. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning senast i samband med teckning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats. För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital och stärka bolagets balansräkning.

Beslutet förutsätter att extrastämman godkänner styrelsens förslag till beslut och att beslutet på stämman biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

______________________________

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 14 639 660 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 1 463 966,30 kronor.

ALLMÄNT

Fullständigt förslag till beslut (punkt 7) samt formulär för poströstning hålls tillgängligt på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsystech.com fr.o.m. onsdagen 23 december 2020 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress/e-postadress.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En begäran om sådan information ska göras via e-post till [email protected], senast måndagen den 4 januari 2021. Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast från den 9 januari 2021. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats www.imsystech.com. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extrastämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extrastämman och, i förekommande fall, extrastämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid extrastämman 2021-01-14.

Stockholm i december 2020

Imsys AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Stuart, VD, 070-621 13 50, [email protected]

Imsys AB (publ)

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

IMSYS rekryterar ny VD

Som tidigare meddelats kommer Magnus Stuart att lämna sin befattning som VD i Imsys. Han efterträds senast under fjärde kvartalet av Jonas Wærn, som har en lång erfarenhet av kvalificerad försäljning och marknadsföring. Jonas kommer närmast från Neonode där han varit ansvarig för försäljning inom EMEA området.IMSYS ÅTERUPPTAR PRODUKTION AV MIKROPROCESSORN IM3000 PÅ GRUND AV HÖG EFTERFRÅGAN

Imsys har tidigare kommunicerat att mikroprocessorn IM3000 ska tas ur produktion och sluta säljas. Efter önskemål från potentiella kunder inom den i Asiatiska bilindustrin har vi beslutat att återuppta försäljningen. IM3000 är en mikroprocessor med lösningar för inbäddade system.

Imsys offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, och offentliggjordes den 9 juni 2022. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.Imsys.ai, och kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 43,3 MSEK och refinansierar 21,5 MSEK av lån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, beslutat om en nyemission av högst 7 732 014 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 43,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 27,1 MSEK. Bolaget har samtidigt refinansierat 21,5 MSEK av det lån om 25 MSEK som upptogs den 8 september 2021.


Bokslutskommuniké och 4:e kvartalet för verksamhetsåret 2021-22

  • Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland
  • Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering
  • Patentarbetet visar lovande resultat

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    

Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.


Beslut om tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted