Imsys ingår avtal om joint venture med USA-bolag

Imsys AB har avtalat med amerikanska Jonetix Corporation om att samarbeta inom ett joint venture under namnet Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys konkurrenskraft. Lösningarna uppfyller krav på nästa generations datasäkerhet.

Avtalet och villkor för transaktionen

Avtalet mellan Jonetix och Imsys innebär att CTS etableras som joint-venture bolag med avsikten att parterna, när transaktionen slutförts, kommer att äga 50 procent vardera. Jonetix och Imsys licensierar ömsesidigt sina patentportföljer till CTS. Genom avtalet erhåller Imsys 25 procent av aktierna i CTS.

Återstående 25 procent i CTS kontrolleras av Hastemo Förvaltning AB ett bolag som ägs av Stefan Mårtensson. Hastemo Förvaltning AB är verksam inom kapitalinvesteringar.

Hastemo Förvaltning AB har ställt ut en option (Optionen) som ger Imsys rätt att förvärva 25 procent aktier i CTS. Optionens villkor är att köpeskillingen, som uppgår till 1,25 miljoner nyemitterade aktier i Imsys, erläggs genom en riktad nyemission. Köpeskillingens storlek, beräknad på aktiens stängningskurs måndagen 28 mars på SEK 6,70, uppgår till SEK 8,375 miljoner och resulterar i en utspädning om ca 7,48 procent av aktiekapital och totala röstetalet. Optionen löper till 1 juni 2022.

Optionen ger Imsys styrelse möjlighet att genomföra en extern värdering av CTS.

Senast den 1 juni 2022 beslutar Imsys styrelse att utnyttja eller avstå optionsrätten. Om styrelsen beslutar att utnyttja optionsrätten erläggs köpeskilling genom riktad nyemission av nyemitterade aktier till Hastemo Förvaltning AB efter emissionsbeslut av styrelsen, som baseras på bemyndigande från årsstämman. Om resultatet av den externa värderingen underskrider optionens köpeskilling har styrelsen möjlighet till omförhandling. Styrelsens beslut underställs därefter extrastämma.

I joint-venture avtalet tar Imsys ansvar för löpande finansiering av verksamheten i CTS under 18 månader från 1 mars 2022 och rörelsefinansiering upp till 200 000 USD som med kurs på 9,50 motsvarar 1,9 M SEK.

Imsys VD, Magnus Stuart, som sedan 2019 varit ledamot i styrelsen för CTS, är i detta ärende närstående och deltar därmed inte i styrelsens beslut.

Bakgrund till överenskommelsen

Imsys har haft löpande kontakter med Jonetix sedan början på 2000-talet inom verksamheten med design av mikroprocessorer. Jonetix har periodvis varit Imsys rådgivare inom teknikområdet.

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys konkurrenskraft. En avgörande behov inom både IoT och AI är möjligheten att skydda applikationer mot intrång samt skydd mot stöld av information och illegal kopiering av IP.

Genom samarbetet får Imsys tillgång till ledande internationell kompetens som öppnar för nya möjligheter på den amerikanska halvledarmarknaden.

Att Jonetix väljer att samarbeta med Imsys är ett viktigt internationellt erkännande av Imsys teknologi.

Information om Jonetix

Mjukvaruföretaget Jonetix med säte i Silicon Valley är specialiserat på utveckling av nästa generations tekniker för datasäkerhet. Bolaget har en patentportfölj av tekniklösningar som för skydd mot olika slags intrång i digitala nät. Tekniken baseras på mikroprocessorer med krypterade dataprogram och säkerhetsfunktioner integrerade i kiselkretsar.

Bakom Jonetix står två auktoriteter inom mikroprocessordesign och datasäkerhet - Nick Tredennick, PhD och Paul Wu, PhD. Nick Tredennick är välkänd som designer av mikroprocessorer för Motorola och inom halvledarindustrin. Han är kompetent i patenträttsfrågor inom halvledareområdet och anlitas löpande av bland annat Microsoft Corporation. Paul Wu är en erkänd uppfinnare inom halvledarindustrin med många patent inom datasäkerhet, kryptering och autentisering.

Jonetix har sedan 2010 byggt upp en patentportfölj som i extern värdering 2019 uppskattades till 30-35 miljoner dollar. Ytterligare patent och patentansökningar har tillförts portföljen de senaste två åren.

Genom överenskommelsen bedömer Jonetix att man skapar möjligheter att lansera sina tekniker i Sverige och Nordeuropa, marknader som anses världsledande inom digitalisering, on-line och telekommunikation och som har höga krav på autentisering och säkra digitala tjänster.

Information om CTS

Jonetix inledde under 2019 samarbete med Imsys inom autentiseringsområdet. Som följd av restriktioner för resande vid pandemin under 2020 och 2021 fördröjdes parternas formella överenskommelser. Slutligt licensavtal samt joint-venture avtal har förhandlades fram i mars 2022.

CTS har sedan bolagets bildande och fram till idag finansierats av Hastemo Förvaltning AB. Bolaget ägs till 50 % av Jonetix Corporation. CTS styrelse består av Nick Tredennick, Paul Wu, Stefan Mårtensson och Magnus Stuart. Under 2019-2021 har CTS omsatt SEK 2,1M, tillförts rörelsekapital på SEK 0,48M och hade den 31 december 2021 likvida medel uppgående till SEK 0,1M.

Bolagens kommentarer:

- Imsys samarbete med Jonetix bygger helt på vårt kunnande om mikroprocessorer. Vi kan nu kraftfullt höja nivån på våra erbjudanden till våra kunder inom både AI och IoT. Dessutom får Imsys full tillgång till Jonetix kommande lösningar genom mikroprocessorer med integrerade säkerhetslösningar, säger Magnus Stuart, VD för Imsys.

- Jag har följt Imsys under många år och känner väl deras produkter och teknologi. Tillsammans med våra autentiseringslösningar är vårt joint venture en perfekt match, säger Nick Tredennick, styrelseordförande för Jonetix Corporation

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande 11.30 den 29 mars 2022 CET.

Uppland Väsby den 29 mars 2022

Magnus Stuart

VD

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Nerladdningsbara filer

IMSYS rekryterar ny VD

Som tidigare meddelats kommer Magnus Stuart att lämna sin befattning som VD i Imsys. Han efterträds senast under fjärde kvartalet av Jonas Wærn, som har en lång erfarenhet av kvalificerad försäljning och marknadsföring. Jonas kommer närmast från Neonode där han varit ansvarig för försäljning inom EMEA området.IMSYS ÅTERUPPTAR PRODUKTION AV MIKROPROCESSORN IM3000 PÅ GRUND AV HÖG EFTERFRÅGAN

Imsys har tidigare kommunicerat att mikroprocessorn IM3000 ska tas ur produktion och sluta säljas. Efter önskemål från potentiella kunder inom den i Asiatiska bilindustrin har vi beslutat att återuppta försäljningen. IM3000 är en mikroprocessor med lösningar för inbäddade system.

Imsys offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, och offentliggjordes den 9 juni 2022. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.Imsys.ai, och kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 43,3 MSEK och refinansierar 21,5 MSEK av lån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, beslutat om en nyemission av högst 7 732 014 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 43,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 27,1 MSEK. Bolaget har samtidigt refinansierat 21,5 MSEK av det lån om 25 MSEK som upptogs den 8 september 2021.


Bokslutskommuniké och 4:e kvartalet för verksamhetsåret 2021-22

  • Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland
  • Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering
  • Patentarbetet visar lovande resultat

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    

Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.


Beslut om tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted