Imsys AB (publ) offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på NGM Nordic SME

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten i Sverige om 17,6 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av aktierna i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") på NGM Nordic SME har Imsys idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.imsystech.com, och på Göteborg Corporate Finance AB:s ("GCF") hemsida, www.gcf.se.

ERBJUDANDET I KORTHET

o Erbjudandet innefattar en nyemission om 17,6 MSEK före emissionskostnader.

o Vid stort intresse finns en övertilldelningsoption på maximalt 200 000 units motsvarande 2.2 MSEK

o Totalt kan 1 800 000 units komma att emitteras i samband med Erbjudandet.

o En unit omfattar en aktie och en kostnadsfri teckningsoption (TO-2)

o Teckningskursen i Erbjudandet är 11 SEK per unit.

o Värdering pre-money är cirka 149 MSEK.

o Fyra teckningsoptioner (TO-2) berättigar till teckning av tre nyemitterade aktier med teckningskursen 15,00 kronor mellan 14 februari och 11 mars 2022. Vid fulltecknat erbjudande får bolaget in ytterligare cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

o Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 30 november 2020 till och med den 11 december 2020.

o Teckningsåtaganden om 9 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Erbjudandet, har lämnats av befintliga aktieägare och externa investerare.

o NGM Nordic SME har godkänt Imsys ansökan om upptagande till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor är uppfyllda, såsom att Bolaget möter NGM Nordic SME spridningskrav. Beräknad första dag för handel på NGM Nordic SME är den 29 december 2020 under kortnamnet IMSYS.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL LISTNING

Imsys har under de senaste åren identifierat ett växande intresse för sin teknologi främst för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) och förutser stor potential för ökad försäljning och god resultatutveckling. Bolagets affärspotential växer i många olika dimensioner. Imsys har gjort betydande investeringar i utveckling av teknik och medarbetarkompetens. Bolaget planerar att ta nästa steg genom att ansöka om notering av Bolagets aktier på en oreglerad marknadsplats. Styrelsen i Imsys har därför efter noggrant övervägande beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på NGM Nordic SME under 2020.

MOTIV FOR LISTNING I PUNKTFORM

o Oka kännedomen om Bolaget och dess produkter

o Ökad transparens genom listning stärker Bolagets trovärdighet och förtroende för dess produkter

o Skapa de ekonomiska resurser som krävs för Imsys tillväxt och expansion

o Aktivera aktiebaserade incitamentsprogram som förbättrar rekryteringsmöjligheterna

Magnus Stuart, VD på Imsys:

- "Vi tar nu ett viktigt steg i Imsys utveckling av lösningar för AI och för uppgifter som kräver massiv beräkningskapacitet. Som noterat bolag får Imsys ökad synlighet vilket stärker våra möjligheter att nå nya kunder med utmanande behov och att attrahera nya medarbetare med nya kunskaper och erfarenheter. Sammantaget får vi nu fantastiska möjligheter att nå våra mål."

- "Välkommen att teckna aktier i Imsys och vara med på vår spännande resa!"

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Imsys hemsida, www.imsystech.com, på Göteborg Corporate Finances hemsida, www.gcf.se samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Anmälningsperiod 30 november - 11 december 2020

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 14 december 2020

Likviddag för avräkningsnotor 18 december 2020

Beräknad första dag för handel 29 december 2020

RÅDGIVARE

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och i samband med nyemissionen och noteringen på NGM Nordic SME

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör,

[email protected] +46 70 6211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Imsys sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

Magnus Stuart, VD,

[email protected] +46 70 6211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt high tech-bolag grundat 1981. Bolaget utvecklar, designar och säljer egenutvecklade flexibla mikroprocessorer som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna framförallt inom artificiell intelligens (AI). Bolagets kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, men även mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och andra typer av massiva beräkningsapplikationer.

Imsys på Stora Aktiedagen Stockholm 2 december

Imsys, börsens AI-bolag, utvecklas i högt tempo. 12 månader har gått sedan bolaget noterades och presenterades på förra årets Stora Aktiedagen Stockholm. Nu är vi med igen.


Imsys AB kallar till Extrastämma den 15 december 2021

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till Årsstämma, onsdagen den 15 december 2021Imsys AB: Månadsbrev från VD

  • Testchip kommer om nio månader
  • Styrelsen tillförs viktiga erfarenheter
  • Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Oktober månad var händelserik för oss och vi nådde några viktiga mål: Vi har beslutat tillverka ett testchip. Vi har flera bra och konkreta kunddialoger. Tre mycket erfarna utvecklingsingenjörer ansluter till teamet och styrelsen breddar sin kompetens.


Imsys AB: Förtydliganden i senaste månadsbrevet

Eftersom flera aktieägare kommit med frågor efter Imsys senaste månadsbrev behöver vi förklara och förtydliga dess innehåll i två avseenden. Sammanfattningsvis innebär den rådande halvledarbrisen stora möjligheter för Imsys. Några förtydliganden om Imsys satsningar på att öka antalet patentansökningar inom vårt utvecklingsarbete.

  • Halvledarbristen är en möjlighet för Imsys
  • Imsys integrerar utvecklingsarbetet och patentansökning


Kommuniké: Beslut vid Årsstämma i Imsys AB den 19 oktober 2021

Årsstämma i Imsys AB har den 19 oktober avhållits i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens årsstämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på årsstämman eller genom personliga ombud med fullmakt.Imsys AB: Månadsbrev från VD

Verksamheten ökar tempot inför nästa fas i utvecklingsprocessen. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip under första halvåret 2022.

  • Finansiering klar
  • Mycket positiva resultat från vårens patentansökningar
  • Specifikationer för IM4000 och ALICE tas emot positivt
  • Rekryteringar som stärker team för utvecklingsarbetet inom hårdvaran
  • Halvledarkrisen öppnar för möjlighetFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted