Imsys AB: Månadsbrev från VD

  • Testchip kommer om nio månader
  • Styrelsen tillförs viktiga erfarenheter
  • Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Oktober månad var händelserik för oss och vi nådde några viktiga mål: Vi har beslutat tillverka ett testchip. Vi har flera bra och konkreta kunddialoger. Tre mycket erfarna utvecklingsingenjörer ansluter till teamet och styrelsen breddar sin kompetens.

Testchip i september

Vi har nu kommit så långt i utvecklingsarbetet att vi beslutat tillverka ett testchip.

Testchipet ger våra kunder möjlighet att se hur deras AI-applikationer körs med vår Alice-teknologi i botten. De kommer med egna sinnen att kunna följa hur detta sker praktiskt.

Viktiga innovativa funktioner i Alice-designen behöver verifieras i testet och detaljer anpassas till den senaste tillverkningstekniken. Vi vill också pröva kvaliteten i designen med hjälp av våra partners avancerade testverktyg.

Arbetet sker i samarbete med ett ledande tyskt företag, specialiserat på testchip. Testchipet kommer att tillverkas i Europa med planerad leverans om ca nio månader, i september 2022.

Nya samarbeten kring halvledare

Imsys relationer inom branschen är viktiga. I januari påbörjas olika nya samarbeten inom halvledarindustrins nätverk för att ta fram testchipet.

Nätverket består av företag med olika roller i den exklusiva skara som tillsammans skapar förstklassiga mikroprocessorer.

Imsys utvecklingsteam har nu knutit till sig flera mycket drivna personer med erfarenheter från olika roller inom halvledarindustrin. Det är mycket glädjande och visar att Imsys ses som en attraktiv arbetsgivare.

Genom rekryteringarna stärks vår potential rejält och vi får mångfalt större resurser till utvecklingsarbetet.

Nu väntar nio månader av intensiv kreativitet för att steg för steg förädla Alice-designen till att motsvara alla funktionskrav. Olika företag inom branschens nätverk bidrar med både extrem expertis och avancerade teknologier.

Patentansökningar

Imsys patentansökningar tar nu ytterligare steg mot godkännande sedan vi fått den internationella sökrapporten. Resultatet av granskningen av Imsys ansökningar ökar värdet av Alice-teknologin vars grundprinciper kommer att skyddas av den fjärde patentansökan.

Vi förstärker löpande våra immateriella rättigheter och tillgångar (IPR) genom att patentarbetet integreras i allt vårt utvecklingsarbete.

Breddad kompetens i styrelsen

Revisionen avslutades i början av månaden och årsstämman hölls den 16 oktober. Nyinvalda i styrelsen är Marcus Risland, Jesper Romell, Frank Schubert och Magnus Stuart. Omvalda är Stefan Blixt och Jan Wäreby.

  • Jesper Romell, 54 har haft ledande roller inom global elektronikdistribution inom stora amerikanska företag.
  • Frank Schubert, 61 bidrar med lång erfarenhet från bilbranschens olika delar både i Sverige och internationellt. Frank har djup kunskap om både tysk och svenska bilindustri.
  • Marcus Risland, 32 har arbetat med corporate finance på amerikansk investmentbank och på svenskt riskkapitalbolag samt har erfarenhet av ledning av tillväxtföretag.

Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Inför noteringen på Nordic Growth Markets Nordic SME i december förra året presenterades Imsys på Stora Aktiedagen. Vi är med i år igen. Den 2 december klockan 17.00 ska vi berätta om hur vi ser på vår framtida potential och om vad Imsys åstadkommit under sitt första noterade år.

AI gigantisk tillväxtmöjlighet

För halvledarindustrin innebär den blixtsnabba användningen av artificiell intelligens, AI, en stor omställning. Från att leverera standardkretsar till ett fåtal producenter av mobiler, laptops och servrar - till att leverera IP och teknik till många industriföretag. Dessa skapar var och en unik AI-lösning för alla sina många industriprodukter. Övergången gynnar renodlade design- och utvecklingsföretag eftersom Industriföretagens AI-lösningar alla måste anpassas till deras befintliga industriprodukter. AI är en gigantisk tillväxtmöjlighet för Imsys.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, verkställande direktör

[email protected]

+46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 9 juni 2022 ("Företrädesemissionen") i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har nu registrerats hos Bolagsverket. Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 juli 2022.


Imsys offentliggör utfall av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 27,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 1,0 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,7 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Bolagets VD, Magnus Stuart, och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag tecknade 108 000 respektive 89 285 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,1 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. Imsys tillförs därmed cirka 30,3 MSEK, varav 29,2 MSEK kontant och 1,1 MSEK genom kvittningar, före emissionskostnader.


IMSYS rekryterar ny VD

Som tidigare meddelats kommer Magnus Stuart att lämna sin befattning som VD i Imsys. Han efterträds senast under fjärde kvartalet av Jonas Wærn, som har en lång erfarenhet av kvalificerad försäljning och marknadsföring. Jonas kommer närmast från Neonode där han varit ansvarig för försäljning inom EMEA området.IMSYS ÅTERUPPTAR PRODUKTION AV MIKROPROCESSORN IM3000 PÅ GRUND AV HÖG EFTERFRÅGAN

Imsys har tidigare kommunicerat att mikroprocessorn IM3000 ska tas ur produktion och sluta säljas. Efter önskemål från potentiella kunder inom den i Asiatiska bilindustrin har vi beslutat att återuppta försäljningen. IM3000 är en mikroprocessor med lösningar för inbäddade system.

Imsys offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Bolagets förestående emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilken beslutades av styrelsen, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, och offentliggjordes den 9 juni 2022. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.Imsys.ai, och kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 43,3 MSEK och refinansierar 21,5 MSEK av lån

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls från den extra bolagsstämman den 29 april 2022, beslutat om en nyemission av högst 7 732 014 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 43,3 MSEK ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt nyttjande av samtliga Teckningsoptioner kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 27,1 MSEK. Bolaget har samtidigt refinansierat 21,5 MSEK av det lån om 25 MSEK som upptogs den 8 september 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted