Imsys AB: Månadsbrev från VD

Verksamheten ökar tempot inför nästa fas i utvecklingsprocessen. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip under första halvåret 2022.

 • Finansiering klar
 • Mycket positiva resultat från vårens patentansökningar
 • Specifikationer för IM4000 och ALICE tas emot positivt
 • Rekryteringar som stärker team för utvecklingsarbetet inom hårdvaran
 • Halvledarkrisen öppnar för möjlighet

Finansiering

Imsys säkerställde i september finansiering om 25 MSEK, som tidigare pressmeddelats. Det gör att Bolaget kunnat öka takten i både teknikutveckling och försäljningsarbetet. Med en marknad som rör sig allt snabbare är detta mycket värdefullt. Högt tempo! Det är mantrat för marknaden där Imsys verkar.

Genom att välja lån i stället för en riktad emission skede ingen utspädning på ofördelaktiga villkor. Nästa finansiella kontrollstation infaller i februari och mars nästa år då våra teckningsoptioner (TO-2) som är noterade löper ut och kan konverteras till aktier. Om innehavarna utnyttjar detta fullt ut tillföras Imsys ytterligare cirka 20 miljoner kronor.

Ett utvecklingsbolag som Imsys är beroende av att fullt ut koncentrera sig på kunderna och tekniken. För kunderna är det viktigt att veta att vi har tillräckliga resurser för att kunna vara fullvärdig partner. För ledning och medarbetare innebär finansieringen att vi säkerställer att arbeta med rätt saker.

Patentansökningar

Imsys patentansökningar har tagit ett stort steg framåt efter att vi fått den internationella sökrapporten i september. Vårt patentombuds bedömning är att uppfinningen har stor uppfinningshöjd vilket ökar sannolikheten att senare kunna få starkt patentskydd. Den aktuella patentansökan är viktig eftersom den skyddar grundprinciper för ALICE teknologin och förutsättningar för dess flexibilitet och låga energiförbrukning.

Vi har därefter fått ytterligare positiva besked för en patentansökan som gjordes i våras. Även den bedöms ha så stor uppfinningshöjd att den senare kan få ett starkt patentskydd.

Resultaten efter den internationella granskningen av Imsys patentansökningar understryker värdet av ALICE teknologin. Bolaget överväger nu möjligheter att skapa ytterligare IPR.

IM4000 och ALICE

Vi har publicerat tekniska specifikationer för IM 4000 och ALICE som finns på vår hemsida. Dessa är översiktliga beskrivningar av produkternas prestanda, avsedda som introduktion utan sekretessförbindelser. Imsys använder mer omfattande specifikationer som lämnas till kunder och parters med samarbetsavtal och som då går ännu djupare.

De publicerade specifikationerna är tillräckligt detaljerade för att tilltänkta kunder och andra partners ska kunna förstå att Imsys ligger mycket långt fram och har prestanda i världsklass.

Vid en utvärdering för två år sedan betraktades vi vara bland de tre bästa i världen. Sedan dess har prestandan förbättrats väsentligt. Att vi nått hit vill jag passa på att tacka våra begåvade och mycket hårt arbetande medarbetare.

Rekryteringar

Imsys har förstärkt sitt team för utveckling av hårdvaran med tre nya medarbetare. Vi har också avtalat om viktigt konsultstöd där vi får tillgång till mycket kvalificerade personer. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip.

Halvledarbrist

Vad innebär halvledarkrisen? - Är det en nackdel eller fördel för Imsys. Den frågan får jag ganska ofta från framförallt våra aktieägare.

Orsakerna är många. Pandemin skapade obalanser under 2020 genom att flera branscher först drog ner prognoserna och senare när vaccinen presenterades under hösten skruvade upp dem igen. Särskilt fordonsindustrin använder halvledare av äldre modell. Man är generellt konservativ så även äldre välbeprövade konstruktioner/applikationer behålls länge. Dessa tillverkas i äldre enheter för halvledartillverkningen. Investerar i ny kapacitet för halvledare görs alltid i ny teknik som ligger i framkant. Nästan aldrig i äldre teknologier.

Man kan notera att det inte råder halvledarbrist för mobiltelefon eller serverleverantörer som är kunder i halvledaretillverkare med avancerad teknik.

Överdriven oro inom industrin att inte få leveranser i tid, har eldat på halvledarbristen. Man beställer helt enkelt mer än man behöver för att gardera sig. Beteendet har spritt sig till andra komponenter. Under hösten har det lugnat ner sig när man insett detta.

Imsys ALICE teknik kommer att tillverkas i Europa och hos halvledaretillverkare med avancerad framkantsteknik. Strukturellt innebär krisen att alla ser över vilka leverantörer man har. Det innebär också att man väljer nya produkter som inte tillverkas i äldre teknologier. Detta gynnar Imsys.

Imsys bedömer därför att sannolikheten att drabbas negativt av halvledarkrisen är begränsad.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Imsys AB: Månadsbrev från VD

 • Testchip kommer om nio månader
 • Styrelsen tillförs viktiga erfarenheter
 • Imsys på Stora Aktiedagen i år igen

Oktober månad var händelserik för oss och vi nådde några viktiga mål: Vi har beslutat tillverka ett testchip. Vi har flera bra och konkreta kunddialoger. Tre mycket erfarna utvecklingsingenjörer ansluter till teamet och styrelsen breddar sin kompetens.


Imsys AB: Förtydliganden i senaste månadsbrevet

Eftersom flera aktieägare kommit med frågor efter Imsys senaste månadsbrev behöver vi förklara och förtydliga dess innehåll i två avseenden. Sammanfattningsvis innebär den rådande halvledarbrisen stora möjligheter för Imsys. Några förtydliganden om Imsys satsningar på att öka antalet patentansökningar inom vårt utvecklingsarbete.

 • Halvledarbristen är en möjlighet för Imsys
 • Imsys integrerar utvecklingsarbetet och patentansökning


Kommuniké: Beslut vid Årsstämma i Imsys AB den 19 oktober 2021

Årsstämma i Imsys AB har den 19 oktober avhållits i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens årsstämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på årsstämman eller genom personliga ombud med fullmakt.Imsys AB: Månadsbrev från VD

Verksamheten ökar tempot inför nästa fas i utvecklingsprocessen. Teamet jobbar med målet att slutföra hela designen så att vi kan producera ett testchip under första halvåret 2022.

 • Finansiering klar
 • Mycket positiva resultat från vårens patentansökningar
 • Specifikationer för IM4000 och ALICE tas emot positivt
 • Rekryteringar som stärker team för utvecklingsarbetet inom hårdvaran
 • Halvledarkrisen öppnar för möjlighet
IMSYS AB: Kortare väg till intäkter för IM4000

Imsys samarbetet med Mindchip inleds med två stora projekt inom sensorområdet för IoT.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted