Imsys AB: Månadsbrev från VD

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

December månad var hektisk för Imsys. När handeln på Nordic SME inleddes den 29 december var detta kulmen på en lång spännande process. Nu tar vi nästa steg att bygga förtroende för Imsys som noterat bolag. Vår huvuduppgift är oförändrad; att utveckla och kommersialisera vår AI-processor.

Imsys utvecklingsteam består just nu av tiotalet specialister och rekryteringar pågår. Här samarbetar olika specialkompetenser, ingenjörer av båda könen med fem olika nationaliteter. Den yngste är 24 år och den äldste 79 år ung. Vi talar inte bara om mångfald - Imsys har den. Trots att Imsys ofta ses som ett halvledarbolag, där ju hårdvaran är central, är programvaran den arbetsmässigt största delen.

Imsys har positionerat sig för att konkurrera med världens kraftfullaste AI-processorer. Vårt koncept är en krets där data processas parallellt. Vi kan leverera massiv beräkningskraft genom att kretsen använder tusentals samarbetande enheter - kärnorna. Genom smart styrning och av enheterna, jobbar dessa kontinuerligt, ibland med likartade uppgifter, ibland jobbar några med processning av bilder samtidigt som andra jobbar med räknearbeten eller kontrollerar kommunikationsprotokoll. Enheterna kan snabbt och enkelt ställas om för att utföra olika typer av uppgifter.

Januari har använts för arbete att bygga upp vår arkitekturlösning i en modellmiljö där den sedan ska genomgå olika tester. En sådan modellmiljö kallas i halvledarvärlden för en FPGA (Field Programmable Gateway Array) . Den ger oss sedan möjligheter att verifiera våra tekniska lösningar och dokumentera att de fungerar som tänkt - även i praktiken.

Vi har också arbetat med utveckling av vår Roadmap (se närmare om detta i vår PM den 18 januari). Resultatet är större klarhet på krav på utvecklingsarbete inom olika områden och bättre underbyggda specifikationer på våra produkter.

Vårt utvecklingsteam fick en välkommen förstärkning i måndags med en "Firmware Engineer". Han ingår nu i vårt team och kommer att utveckla tekniken inom mikrokod biblioteket.

Avsikten med detta månadsbrev är att i början av varje månad lämna information om Imsys vardag till våra aktieägare och övriga intressenter samtidigt öka kunskapen om AI marknaden.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Imsys. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör magnus.stuart@imsystech.com +46 706 211 350

IMSYS IN SHORT

Imsys AB (publ) is a Swedish based high tech, Microprocessor Company with focus on AI, founded in 1981. The company is a lead designer and developer of high performance, low energy consumption, flexible microprocessor solutions for AI applications. Imsys ALICE technology offers advantages in EDGE - AI applications for automotive, security, computer centers, 5G mobile communication, block-chain and image recognition.

The Company's shares are listed in Stockholm, Sweden on Nordic-SME market.

Göteborg Corporate Finance är bolagets mentor och kan nås på telefon 031-13 82 30.

Imsys AB: Monthly Letter from CEO

A March letter reporting business to develop positively. Imsys attracting new shareholders and the share price is in rising. Imsys' internal evaluations indicating that our technology, ALICE, is competitive in a market that is expected to reach sales volumes of USD 5 billion by 2025. IM4000 is approaching its launch and may start generating revenue soon.


Imsys AB: Månadsbrev från VD

Imsys verksamheten har utvecklats positivt under mars. Bolaget får nya aktieägare och aktiekursen stiger. Imsys interna utvärderingar ser att vår teknik, ALICE, är konkurrenskraftig på en marknad som förutses omsätta 5 miljarder USD 2025. IM4000 närmar sig lansering och kan börja generera intäkter inom kort.


Imsys AB leads seminar series in AI development.

ICES today, in its Newsletter for 2021 presents a seminar series aimed at its member companies called "Empowering AI at the EDGE". The seminar series will be conducted in the spring of 2021 in collaboration with Imsys AB. Participants are senior leaders in CTO position, from sixteen of ICES member companies.

At the workshop on June 2, Imsys will present its AI accelerator ALICE and participants will during this workshop be given opportunities to evaluate four AI applications together with IMSYS.


Imsys AB leder seminarieserie inom AI utveckling

ICES presenterar idag en seminarieserie riktad till sina medlemsföretag kallad "Empowering AI at the EDGE". Seminarieserien genomförs under våren 2021 i samarbete med Imsys AB. Deltagare är personer i ledande ställning, CTO, från 16 av ICES medlemsföretag.

Vid en workshop den 2 juni presenteras Imsys AI accelerator ALICE och deltagarna ges därefter möjligheter att tillsammans med IMSYS utvärdera fyra AI applikationer.


Imsys AB: 9 månaders rapport per 31 januari 2021:

Under rapportperioden ökade intresset från kunder för Imsys lösningar och teknik. Samarbete inom avancerade radarapplikationer samt satsning på Imsys internationella lansering är strategiskt viktiga steg framåt.
Imsys initiates collaboration for radar applications.

Imsys AB and My-Konsult System AB have today signed a letter of intent to evaluate the conditions for cooperation. My-Konsult System AB is active in advanced military systems and supplies integrated systems in radar technology. The preliminary intention for the parties is to evaluate each other's know-how and technology portfolios with the aim of cooperation.


Imsys AB: Inleder samarbete kring radarapplikationer.

Imsys AB och My-Konsult System AB har idag tecknat en avsiktsförklaring för att utvärdera förutsättningarna för samarbete. My-Konsult System AB är verksamt inom avancerade militära system och levererar integrerade system inom radarteknik. Parternas avsikt är att utvärdera varandras kunskaps- och teknikportföljer i syfte att samarbeta.


Imsys AB: Monthly Letter from CEO

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTHAFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION IS WHOLLY OR PARTIALLY SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted