Imsys AB kallar till Årsstämma den 20 oktober 2022

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma, torsdagen den 20 oktober 2022, klockan 16.00. Årsstämman äger rum hos Lawline AB med adress; Oxenstiernsgatan 25 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 oktober 2022 (avstämningsdagen),

dels       senast måndagen den 17 oktober 2022 kl. 17.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post [email protected] med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsystech.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 12 oktober 2022 då sådan införing verkställs.

Föreslagen dagordning

 1. Öppnade av årsstämman
 2. Val av ordförande och sekreterare till årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justerar protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 11. Beslut om val av styrelse och revisor
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare
 16. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Förslag till beslut vid Årsstämma i Imsys AB den 20 oktober 2022

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämma och att Magnus Stuart utses till sekreterare för protokollet..

Punkt 7

Årsredovisningen 2021/22 jämte revisionsberättelse publiceras fredagen den 30 september på bolagets hemsida.

Punkt 8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Henry Sténson, Stefan Blixt, Frank Schubert, Jan Wäreby och Magnus Stuart samt för ledamöterna Jesper Romell och Marcus Risland under deras respektive delar av verksamhetsåret.

Beslut om ansvarsfrihet för Bolagets verkställande direktör Magnus Stuart.

Punkt 9

Valberedningen förslag om arvoden för styrelseledamot och ordförande, på Bolagets hemsida www.imsystech.ai, senast 14 dagar innan årsstämman.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter lägst ska vara tre(3) och högst fem (5) stycken samt att antalet revisorer ska vara en (1).

Punkt 11

Valberedningens föreslag till ledamöter i styrelsen samt ordförande, offentliggörs på Bolagets hemsida www.imsystech.ai, senast 14 dagar före årsstämman.

Punkt 12 Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Inför planerade tillskott av kapital till Bolaget behöver gränserna för storlek på aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen förändras.

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om följande ändringar i Bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.

 

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.

Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller andra finansiella instrument.

Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas inom de ramar för aktiekapitalets storlek som anges av Bolagsordningen.

Punkt 14. Styrelsens för Imsys AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman 2022 om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Imsys AB (publ) ("Bolaget"). Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och Bolagets ledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Punkt 15. Styrelsen för Imsys förslag om optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare

Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram på Bolagets hemsida www.imsystech.ai, senast 14 dagar innan årsstämman.

________________________________________

 

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 26 288 851 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 2 628 885,61000 kronor.  

ALLMÄNT 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) och fullständiga förslag till beslut (punkterna 9-15) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsystech.ai - Investors, senast fr.o.m. torsdagen 6 oktober 2022 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För beslut enligt punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.  

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En begäran om sådan information ska göras via e-post till [email protected] senast onsdagen den 12 oktober 2022 klockan 16.00.

Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast klockan 12.00 måndagen den 17 oktober 2022. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats www.imsystech.ai. Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid Årsstämman 2022. 

Stockholm den 22 september 2022

Imsys AB 

Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, ledamot i styrelsen

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB, e-post: [email protected], 08-503 015 50 är bolagets Mentor.Imsys AB kallar till Årsstämma den 20 oktober 2022

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma, torsdagen den 20 oktober 2022, klockan 16.00. Årsstämman äger rum hos Lawline AB med adress; Oxenstiernsgatan 25 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 oktober 2022 (avstämningsdagen),

dels       senast måndagen den 17 oktober 2022 kl. 17.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post [email protected] med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsystech.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 12 oktober 2022 då sådan införing verkställs.


Delårsrapport för 1:a kvartalet, 3 månader i verksamhetsåret 2022-23

 • Företrädesemissionen genomfördes juni-juli
 • Jonas Wærn tillträder som VD den 19 september
 • Designarbete för IM4000 slutfört

Verksamhetsårets första kvartal, 1 maj - 31 juli 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för första kvartalet är i linje med planerad nivå.

Imsys har under juni nått ett viktigt mål för utvecklingsarbetet genom att slutföra kretsdesignen för mikroprocessorn IM4000. Hela kretslösningen finns nu tillgänglig för marknaden och kan utvärderas av potentiella kunder.
IMSYS STÄRKER ORGANISATIONEN OCH UTSER DAG HELMFRID TILL CTO

Imsys stärker och förenklar sin organisation genom att samla ledning av all design- och utvecklingsverksamhet för programvaror och halvledarkretsar under en gemensam ledning. Som chef för denna nyinrättade funktion har Imsys utsett Dag Helmfrid. Han tillträder samtidigt rollen som ny CTO. Dag Helfrid har sedan 2019 haft rollen som Director Product Development i Imsys. Dag Helmfrid har en lång meritlista inom svensk industri bland annat inom Ericsson koncernen där han haft flera ledande befattning.


Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Företrädesemissionen av units som offentliggjordes den 9 juni 2022 ("Företrädesemissionen") i Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har nu registrerats hos Bolagsverket. Utfallet i Företrädesemissionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 juli 2022.


Imsys offentliggör utfall av företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Imsys AB (publ) ("Imsys" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 9 juni 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70 procent, varav cirka 27,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 1,0 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,7 procent tecknades av emissionsgaranter i enlighet med på förhand lämnade garantiåtaganden. Bolagets VD, Magnus Stuart, och Aggregate Media Fund XI Kommanditbolag tecknade 108 000 respektive 89 285 units, motsvarande sammanlagt cirka 1,1 MSEK, i Företrädesemissionen genom kvittning av fordringar. Imsys tillförs därmed cirka 30,3 MSEK, varav 29,2 MSEK kontant och 1,1 MSEK genom kvittningar, före emissionskostnader.


IMSYS rekryterar ny VD

Som tidigare meddelats kommer Magnus Stuart att lämna sin befattning som VD i Imsys. Han efterträds senast under fjärde kvartalet av Jonas Wærn, som har en lång erfarenhet av kvalificerad försäljning och marknadsföring. Jonas kommer närmast från Neonode där han varit ansvarig för försäljning inom EMEA området.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted