Imsys AB: Förtydliganden i senaste månadsbrevet

Eftersom flera aktieägare kommit med frågor efter Imsys senaste månadsbrev behöver vi förklara och förtydliga dess innehåll i två avseenden. Sammanfattningsvis innebär den rådande halvledarbrisen stora möjligheter för Imsys. Några förtydliganden om Imsys satsningar på att öka antalet patentansökningar inom vårt utvecklingsarbete.

 • Halvledarbristen är en möjlighet för Imsys
 • Imsys integrerar utvecklingsarbetet och patentansökning

Halvledarbristen är en möjlighet för Imsys

Bolagets slutsats är inte att "sannolikheten för att drabbas av negativt av halvledarbristen är begränsad". Det ger en felaktig bild av en situation som Imsys ser som stor möjlighet för Bolaget. Det är vår bestämda uppfattning att faktorerna bakom halvledarbristen förstärker Imsys möjligheter.

Imsys ALICE teknologi kommer att produceras i moderna produktionsenheter för halvledarkretsar och får där egenskaper som är överlägsna de produkter som produceras i äldre produktionsanläggningar. Moderna anläggningar ställer samtidigt nya krav på modern teknologi och design. Imsys design och teknologi uppfyller dessa krav.

Halvledarbristen handlar om att tillverkningsindustrin, särskilt fordonsindustrin ofta använder elektronikkretsar av äldre modell, som bara produceras i de äldre produktionsanläggningarna. Fordonsindustrin använder ofta enklare, inte så snabba mikroprocessorer som tillhör en äldre generation. De snabbaste och modernaste mikroprocessorerna sitter i självkörande fordon och används i AI applikationer samt i mobiltelefoner, och datorer,

När halvledarindustrin investerar i ny kapacitet sker det uteslutande i moderna produktionsenheter. Intresset att investera produktionsenheter som gör elektronikkretsar av äldre modell, de som bilindustrin behöver, är närmast obefintligt. Följden är att det inte finns incitament att öka kapaciteten för elektronikkretsar av äldre modell.

Leveransproblemen uppstod under 2020 genom osäkerheten om pandemins effekter. När läget klarnade skapades obalanser. Efterfrågan på elektronikkomponenter översteg tillgången. Obalansen är övergående. Den är främst ett problem för elektronikkretsar av äldre modell. Detta visar på betydelsen av att använda elektronikkretsar med modern design. Dessa tillverkas i de moderna produktionsenheterna.

USA, Kina och EU förstår att tillgång till halvledare från "egna" produktionsanläggningar är ett måste. Att vara beroende av att import representerar en risk. Just nu investerar USA, Kina och EU kraftfullt i att bygga moderna produktionsenheter. Produkter med modern teknologi och design kommer därför inte beröras av någon halvledarbrist. Det skapar stora möjligheter för Imsys.

Ett exempel på detta är Tesla som ökar sin produktion av nya bilar kraftigt. Från Q2 2021 till Q3 2021 ökades produktionen från 204 081 till 228 882 bilar. Jämfört med samma period 2020 är ökningarna ännu mycket större. Q3 2020 producerade man 128 044 bilar. Produktionsökningen är möjlig trots ett mycket stort innehåll av avancerade mikroprocessorer i bilarna. Skälet är att man använder ny teknologi och i den mån man har gammal processorteknologi fasar man ut den mycket snabbt. Alla fordonsaktörer har redan förstått att detta är nödvändigt för att undvika framtida problem att leverera produkter till sina kunder.

Efterfrågan på mikroprocessorkretsar med modern teknologi och flexibla lösningar för AI applikationer har redan stark tillväxt. Halvledarbristen ökar förändringstrycket och tillväxttakten. Detta gynnar Imsys.

Patentansökning och utvecklingsarbete

Det är självklart inte så att Imsys bara överväger att skapa ytterligare IPR. Imsys arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att utöka Bolagets patentskydd. Detta viktiga värdeskapande sker i allt Imsys utvecklingsarbete. Vi söker nya patent fortlöpande. Produktutveckling och patentprocesserna är integrerade och går hand i hand.

De besked Imsys fått från vårt patentombud om styrkan i pågående patentansökningar visar att Bolaget är på helt rätt väg. Det är hela vårt team mycket glada och stolta över.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Stuart, Verkställande Direktör

[email protected] +46 706 211 350

KORT OM IMSYS

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-Bolag. Bolaget, som grundades 1981, utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens (AI). Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

Mangold Fondkommission AB är bolagets mentor och kan nås på telefon +46 8 5277 5020

Bokslutskommuniké och 4:e kvartalet för verksamhetsåret 2021-22

 • Demonstrator för AI lösning - presenterad för kund i Tyskland
 • Joint-venture bolag med Jonetix inom autentisering
 • Patentarbetet visar lovande resultat

Verksamhetsårets fjärde och sista kvartal, 1 februari - 30 april 2022 har genomförts i intensivt tempo. Bolagets kostnadsutveckling och resultat för fjärde kvartalet är i linje med planerad nivå. Viktigt delmål under är att Imsys har en demonstrator som stärker våra säljaktiviteter.    

Utfallet för 12 månadersperioden 2021-22 jämfört med föregående verksamhetsår, markerar bolagets ökade investeringar i teknologin och patent.


Beslut om tidigareläggande av Bokslutskommuniké

Imsys AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Bolagets bokslutskommuniké.


Kommuniké: Beslut vid Extrastämma i Imsys AB den 29 april 2022

Extrastämma i Imsys AB 556213-1614 har den 29 april avhållits i enlighet med kallelsen.  Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls dagens extrastämma genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.


Rättelse: Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Detta är en rättelse av kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt klassificerad som MAR.

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys AB kallar till extrastämma den 29 april 2022

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget"), kallas härmed till extrastämma, fredagen den 29 april 2022


Imsys enters into joint-venture agreement with US Company

Imsys AB has agreed to cooperate with Jonetix Corporation of USA, in a joint venture under the name Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

The collaboration with Jonetix broadens Imsys' product offering in the markets for IoT and AI. Access to leading-edge technology for authentication, encryption and data security strengthens Imsys' competitiveness.

The solutions comply with next-generation requirements for data security.


Imsys ingår avtal om joint venture med USA-bolag

Imsys AB har avtalat med amerikanska Jonetix Corporation om att samarbeta inom ett joint venture under namnet Cyb-Tra-Safe AB (CTS).

Samarbetet med Jonetix breddar Imsys produkterbjudande inom marknaderna för IoT och AI. Tillgång till ledande teknik för autentisering, kryptering och datasäkerhet stärker Imsys konkurrenskraft. Lösningarna uppfyller krav på nästa generations datasäkerhet.


Imsys AB: Interim Report for 3rd Quarter, 9 months in financial year 2021-22

 • Launch of product programs for Artificial Intelligence AI and Internet of Things IoT
 • Agreement of test chip with Alice technology during third quarter of 2022
 • Relaunch of Imsys brand with new logo, graphic profile and website, www.imsys.ai

The third quarter of the financial year 1 November 2021 - 31 January 2022 marks a high pace in the business.


Imsys AB: Delårsrapport för 3:e kvartalet, 9 månader i verksamhetsåret 2021-22

 • Lansering av produktprogram för AI, Artificiell Intelligens och IoT, Internet of Things
 • Avtal om leverans av testchip med Alice-teknologin under tredje kvartalet 2022
 • Relansering av Imsys logotyp, grafiska profil och hemsida, nu med adress www.imsys.ai

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 november 2021 - 31 januari 2022 markerar fortsatt högt tempo i Imsys verksamhet.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted