Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt godkänna dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant.

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omvaldes, i enlighet med kallelsens förslag, att till ordinarie ledamöter omvälja Mikael Ehrman, Sverker Littorin, Marcin Lyszczarz, och till nyval som ordinarie ledamot välja Magnus Nilsson.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Magnus Nilsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits utgår arvode till ordinarie ledamot till två prisbasbelopp och till styrelsens ordförande 3.5 prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Stämman valde, i enlighet med kallelsens förslag att välja den auktoriserade Revisorn Johan Kaijser till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman biföll förslaget om ändring av bolagsordningen

"§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor          

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."

Årsstämman biföll förslaget enligt kallelsen om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner:

Årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Stockholm den 15 juni 2022

Styrelsen

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se , på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00.

Den extra bolagsstämman ska besluta om bemyndigande, ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2021/TO1 samt 2021/TO2 samt val av styrelsesuppleant.


Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB i samarbete med Quick commerce bolaget Vembla AB

Vembla och iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB först ut på marknaden med apoteksvaror hem på 30-minuter! Vembla tar ytterligare ett steg för att avsevärt förenkla människors vardag genom ett samarbete med Pharmart, ett dotterbolag till marknadsnoterade iApotek Int AB. Vembla, som idag främst säljer livsmedel via sin app, breddar nu utbudet med receptfria apoteksvaror, självtester och skönhetsvård.


iApotek Int AB säljer e-handel för vuxenleksaker till Purefun Goup AB (publ) för 2.3 MSEK

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB säljer e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avser varulager.


iApotek Int AB (publ) bokslutskommuniké för 2021

Koncernens rörelseresultat är -8.3 MSEK varav påverkan genom koncernjusteringar uppgår till -7.3 MSEK.

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Det redovisade koncernresultatet om -8,3 MSEK tar inte hänsyn till den koncerninterna inkråmsöverlåtelsen av rörelsen i apotek365 till ett värde på 7,3 MSEK, eftersom denna inte får tas med i koncernredovisningen. I resultatet ingår avskrivning av goodwill med -4.6 MSEK.


iApotek Int AB övertecknad nyemission och ändrad ägarstruktur

iApotek Int AB:s EMISSION TECKNADES TILL 160 %

beQuoted listade bolaget iApotek Int AB, org nr 559048-9638, ("iApotek" eller "Bolaget") har nu slutfört den emission av units om 1,8 MSEK som löpte mellan 23 november 2021 till 7 december 2021. Emissionen tecknades totalt till ett belopp om ca 2,9 MSEK. Då intresset var stort och emissionen övertecknades beslöt styrelsen att utnyttja ett bemyndigande för att ge full tilldelning. Emissionen har tillfört iApotek cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.


iApotek Företrädesemission 23 Nov - 07 Dec 2021

Extra bolagstämman i iApotek Int AB (org.nr 559048-9638) har den 12 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare


Kommuniké från extra bolagsstämman i iApotek Int AB

Kommuniké från den extra bolagsstämman i iApotek Int AB den 12 november 2021 med fortsatt stämma den 16 november 2021 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted