Kommuniké extra bolagsstämma iApotek Int AB den 15 oktober

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638, den 15 oktober på Johannesgränd 1 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Lars Rambe, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till den extra bolagsstämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Lars Rambe utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Mikael Ehrman utsågs att föra protokoll på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av Marius Lyszczarz.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till den extra stämman den 15 oktober 2021 skett den 17 september genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, annonsering i Svenska Dagbladet och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

6. Dagordningens godkännande

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

7. Beslut val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att välja Deskjockeys Revision AB, 556459-3589, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm med huvudansvarig auktoriserad revisor Stefan Adebahr.

8. Beslut angående val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att välja Freidoun Albertioni som suppleant.

9. Beslut avseende ändringar i bolagsordningen.

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att:

Ändra § 4 Aktiekapital

Beslut ny lydelse § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 020 000 kronor och högst 8 080 000 kronor

Ändra § 5 Antalet aktier

Beslut ny lydelse § 5

Antalet aktier ska vara lägst 20 200 000 och högst 80 800 000.

Ändra § 6 Styrelse

Beslut ny lydelse § 6
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

10. Stämmans avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Det noterades att ovanstående beslut fattades enhälligt

För mer information, kontakta bolaget på:

Lars Rambe e-mail [email protected] mobil 0709-369080

Mikael Ehrman e-mail [email protected] mobil 0708-455182

www.iapotek.se 

iApotek Int AB

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets ehandelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 17 augusti 2022. Nedan följer ett sammandrag av stämmans beslut. Samtliga beslut har fattats enhälligt och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00.

Den extra bolagsstämman ska besluta om bemyndigande, ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2021/TO1 samt 2021/TO2 samt val av styrelsesuppleant.


Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB i samarbete med Quick commerce bolaget Vembla AB

Vembla och iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB först ut på marknaden med apoteksvaror hem på 30-minuter! Vembla tar ytterligare ett steg för att avsevärt förenkla människors vardag genom ett samarbete med Pharmart, ett dotterbolag till marknadsnoterade iApotek Int AB. Vembla, som idag främst säljer livsmedel via sin app, breddar nu utbudet med receptfria apoteksvaror, självtester och skönhetsvård.


iApotek Int AB säljer e-handel för vuxenleksaker till Purefun Goup AB (publ) för 2.3 MSEK

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB säljer e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avser varulager.


iApotek Int AB (publ) bokslutskommuniké för 2021

Koncernens rörelseresultat är -8.3 MSEK varav påverkan genom koncernjusteringar uppgår till -7.3 MSEK.

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Det redovisade koncernresultatet om -8,3 MSEK tar inte hänsyn till den koncerninterna inkråmsöverlåtelsen av rörelsen i apotek365 till ett värde på 7,3 MSEK, eftersom denna inte får tas med i koncernredovisningen. I resultatet ingår avskrivning av goodwill med -4.6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted