iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)

Finansiell översikt

Koncernen (msek)

Q1 2022

Q1 2021

Helår 2021

Totalt intäkter

10,0

11,9

41,8

EBITDA

-0,2

-1,0

-4,4

Resultat efter finansiella poster

-1,4

-2,2

-11,0

Balansomslutning

17,1

23,4

17,5

Soliditet (%)

67,7 %

80,7 %

73,9 %

Resultat per aktie (sek)

-0,03

-0,11

-0,27

Likvida medel

4,4

2,6

3,5

 

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

Kommentar finansiell utveckling koncernen

Koncernens intäkter och resultat påverkades positivt av den genomförda inkråmsöverlåtelsen av vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ).

Nettoomsättningen är lägre men resultatet har förbättrats jämfört mot Q1 föregående år, vilket framförallt är en effekt av strategin att i bolagets e-handel fokusera på färre produkter men med en högre täckningsgrad.

Bruttomarginalen i e-handeln har ökat och samtidigt har kostnader för marknadsföring (främst Google ads) minskat som procentuell andel av omsättningen. E-handeln visar fortfarande en förlust, men beslutade och genomförda åtgärder börjar nu visa en positiv effekt.

Kommentar finansiell utveckling respektive bolag

iApotek Int AB (moderbolaget). iApotek är ett holdingbolag och belastas därför i stort sett enbart av kostnader. I moderbolaget tas också kostnader för vissa konsulter samt övriga övergripande kostnader för koncernen.

Eprix AB. Bolaget har efter inkråmsöverlåtelser av apotek365 till dotterbolaget Pharmart och försäljningen av vuxenleksaker till Purefun Group  har för närvarande ingen verksamhet.

Pharmart AB. Redovisningen i Pharmart har delats upp i resultatenheter för att tydliggöra verksamheten inom öppenvårdsapotek respektive bolagets e-handel.

Bolagets öppenvårdsapotek (Svea Apotek) fortsätter att visa en hög omsättning med en god vinstmarginal.

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget slutförde under perioden registreringen av den emission av units om 1,8 MSEK som löpte mellan 23 november 2021 till 7 december 2021. Emissionen tecknades totalt till ett belopp om ca 2,9 MSEK. Då intresset var stort och emissionen övertecknades beslöt styrelsen att utnyttja ett bemyndigande för att ge full tilldelning. Emissionen har tillfört iApotek cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB sålde den 9 mars 2022 e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgick till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avsåg varulager. Transaktionen är nu slutförd i sin helhet.

Väsentliga händelser efter perioden

iApoteks dotterbolag Pharmart AB tecknade 2022-04-06 ett samarbetsavtal med quick commerce bolaget Vembla AB. Vembla och Pharmart AB är först ut på marknaden med expressleveranser av apoteksvaror. Vembla breddar nu utbudet med receptfria apoteksvaror, självtester och skönhetsvård.

iApoteks e-handel som bedrivs under apotek365.se har tecknat ett avtal om byte av e-handelsplattform. I korthet innebär detta att nuvarande apotek365 flyttas över till en ny plattform under juni månad.

Avtalet omfattar även en lösning för att sälja receptbelagda läkemedel genom apotek365. Planerad driftstart för försäljning av receptbelagda läkemedel genom e-handel är planerad tidigast under september 2022.

Beslutet om att erbjuda receptbelagda läkemedel har tidigare kommunicerats från bolaget i flera rapporter. Nu är det dags för genomförandefasen.

I nuläget finns det åtta apoteksbolag som erbjuder receptbelagda läkemedel genom e-handel. Apotek365:s mål är att bli en stark nischaktör inom receptbelagda läkemedel.

Förutom en på sikt ökad omsättning kommer satsningen på receptbelagda läkemedel genom bolagets e-handel att innebära en ökad trovärdighet gentemot både B2C och B2B marknaden.

Efter beslut och registreringar hos Bolagsverket är Pharmart AB nu ett publikt bolag, avstämningsbolag samt har genomfört en aktiesplit vilket innebär att det finns 20.000.000 aktier i bolaget.

2022-05-20

Mikael Ehrman
VD iApotek Int AB

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [email protected]

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 17 augusti 2022. Nedan följer ett sammandrag av stämmans beslut. Samtliga beslut har fattats enhälligt och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00.

Den extra bolagsstämman ska besluta om bemyndigande, ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2021/TO1 samt 2021/TO2 samt val av styrelsesuppleant.


Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB i samarbete med Quick commerce bolaget Vembla AB

Vembla och iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB först ut på marknaden med apoteksvaror hem på 30-minuter! Vembla tar ytterligare ett steg för att avsevärt förenkla människors vardag genom ett samarbete med Pharmart, ett dotterbolag till marknadsnoterade iApotek Int AB. Vembla, som idag främst säljer livsmedel via sin app, breddar nu utbudet med receptfria apoteksvaror, självtester och skönhetsvård.


iApotek Int AB säljer e-handel för vuxenleksaker till Purefun Goup AB (publ) för 2.3 MSEK

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB säljer e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avser varulager.


iApotek Int AB (publ) bokslutskommuniké för 2021

Koncernens rörelseresultat är -8.3 MSEK varav påverkan genom koncernjusteringar uppgår till -7.3 MSEK.

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Det redovisade koncernresultatet om -8,3 MSEK tar inte hänsyn till den koncerninterna inkråmsöverlåtelsen av rörelsen i apotek365 till ett värde på 7,3 MSEK, eftersom denna inte får tas med i koncernredovisningen. I resultatet ingår avskrivning av goodwill med -4.6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted