Delårsrapport perioden januari - juni 2021

Bolaget iApotek Int AB (publ) org nr 559048-9638 publicerar tidigarelagd delårsrapport för perioden januari - juni 2021.

Periodens resultat har för kvartal 2 2021 försämrats med en EBITDA-förlust på 1.2 msek (0.1 msek) samt en förlust efter finansiella poster på 2.4 msek (-1.0 msek). Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 12.0 msek (15.4 msek).

För perioden 6-mån 2021 var EBITDA förlusten 2.3 msek (0.4 msek) samt en förlust efter finansiella poster på 4.6 msek (-1.9 msek). Omsättningen för 6-mån 2021 uppgick till 23.8 msek (30.1 msek).

På extra bolagsstämma den 12 augusti beslutades om nyval till styrelsen av Lars Rambe, Mikael Ehrman, Marcin Lyszczarz och Merwais Sherzad. Lars Rambe utsågs till styrelseordförande och Mikael Ehrman till VD för bolaget.

I samband med den extra bolagsstämman gav Mikael Ehrmans bolag KPEQ AB ett lån om 1 msek till bolaget.

Styrelsen har påbörjat en planering för en kvittningsemission samt en företrädesemission av units med aktier och teckningsoptioner. Företrädesemissionen kommer att uppgå till ca 1 msek. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om nyemission av units beräknas kommuniceras inom fyra veckor.

Kontaktinformation:

Lars Rambe styrelseordförande Mobil: 0709-369080 [email protected]
Mikael Ehrman VD Mobil: 0708-455182 [email protected]

Nerladdningsbara filer

Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i iApotek teckningskurs 0:10 kr per aktie

Utnyttjande av TO1 för teckning av aktier i iApotek Int AB till teckningskurs 0:10 kr är nu möjlig. Lösen sker löpande i slutet av varje månad med början den 30 september 2022 och med slutdatum fram till 30 juni 2023. Enligt beslut från extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 har teckningskursen för TO1 fastställts till 0:10 kr per aktie.KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 17 AUGUSTI 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit extra bolagsstämma i Stockholm den 17 augusti 2022. Nedan följer ett sammandrag av stämmans beslut. Samtliga beslut har fattats enhälligt och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


Kallelse till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 augusti 2022 på Nybrogatan 6, i Stockholm klockan 14:00.

Den extra bolagsstämman ska besluta om bemyndigande, ändring av teckningsoptionsvillkor för serie 2021/TO1 samt 2021/TO2 samt val av styrelsesuppleant.


Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), 559048-9638, har hållit årsstämma i Stockholm den 15 juni 2022. Nedan följer ett sammandrag av årsstämmans beslut där samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.


iApotek Int AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Totalt intäkter 10,0 msek (11,9) EBITDA -0,2 msek (-1,0) Likvida medel 4,4 msek (2,6)iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB i samarbete med Quick commerce bolaget Vembla AB

Vembla och iApotek Int AB:s dotterbolag Pharmart AB först ut på marknaden med apoteksvaror hem på 30-minuter! Vembla tar ytterligare ett steg för att avsevärt förenkla människors vardag genom ett samarbete med Pharmart, ett dotterbolag till marknadsnoterade iApotek Int AB. Vembla, som idag främst säljer livsmedel via sin app, breddar nu utbudet med receptfria apoteksvaror, självtester och skönhetsvård.


iApotek Int AB säljer e-handel för vuxenleksaker till Purefun Goup AB (publ) för 2.3 MSEK

iApotek Int AB:s dotterbolag Eprix AB säljer e-handeln för vuxenleksaker till Purefun Group AB (publ) genom en inkråmsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 2.3 MSEK varav 800 000 kr avser varulager.


iApotek Int AB (publ) bokslutskommuniké för 2021

Koncernens rörelseresultat är -8.3 MSEK varav påverkan genom koncernjusteringar uppgår till -7.3 MSEK.

För 2021 visade koncernen en nettoomsättning på 41.8 MSEK (2020 54.4 MSEK) och ett rörelseresultat på -8.3 MSEK (2020 - 3.3 MSEK). Det redovisade koncernresultatet om -8,3 MSEK tar inte hänsyn till den koncerninterna inkråmsöverlåtelsen av rörelsen i apotek365 till ett värde på 7,3 MSEK, eftersom denna inte får tas med i koncernredovisningen. I resultatet ingår avskrivning av goodwill med -4.6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted