Delårsrapport Q3 2017

Tredje kvartalet juli - september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden var 16,7 Mkr (22,8) vilket är en minskning med 26,5 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (1,2) vilket är en minskning med 2,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,6% (2,1%)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,5) vilket är en minskning med 1,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (0,01)
 • Kassaflödet för perioden är 7,3 Mkr (-0,6), vilket är en förbättring med 8,0 Mkr jämfört med samma period föregående år
Nyckeltal, koncernen 2017-07-01 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01
  2017-09-30 2016-09-30 2017-09-30 2016-09-30

Nettoomsättning

16 750 22 804 59 214 74 752
EBITDA* -843 1 237 -3 276 -12 126
EBITA** -843 1 237 -3 276 -12 126
EBIT*** -1 114 471 -4 107 -13 562
Resultat efter finansiella poster -1 395 64 -5 668 -14 719
Rörelsemarginal -6,6% 2,1% -6,9% -18,1
Resultat per aktie -0,22 0,01 -0,86 -2,55
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 375 -654 9 957 -2 438
Likvida medel ink. outnyttjade krediter 8 221 1 485 8 221 1 485
Balansomslutning 57 584 57 253 57 584 57 253
Soliditet 13% 21% 13% 21%

Kommentarer till verksamheten

Försäljning och resultat

Omsättningen minskade med 26,5 % till 16,7Mkr (22,8). EBITDA resultatet för tredje kvartalet uppgick till -0,8 Mkr, vilket är en försämring med 2,1 Mkr jämfört med föregående år. Resultatet är belastat med 1,3 Mkr i periodfrämmande förlikningskostnader.

Kostnadsmassan och åtgärder

Hubbr gruppen ser löpande över sin kostnadsmassa för att kunna leverera ett positivt resultat till aktieägarna. Detta arbete har intensifierats under den företagsrekonstruktion som nu pågår för fyra av koncernens bolag.

Väsentliga händelser under perioden

 • 2017-07-09 tillträdde Peter Öster som VD och koncernchef. Mattias Kellquist efterträdde samtidigt Peter Öster som styrelsens ordförande
 • hubbr AB, Makalös AB, Vendator Callcenter AB, hubbr Contactcenter AB och hubbr People AB har sedan 2017-07-10 varit i företagsrekonstruktion
 • 2017-08-14 fattade tingsrätterna, med stöd av de större fordringsägarna, beslut om att företagsrekonstruktionerna skall få fortgå åtminstone till 2017-10-10
 • hubbr AB har träffat en förlikningsöverenskommelse med hubbr Research AB's konkursbo
 • Vid den extra bolagsstämman 2017-09-06 fattades bl.a. beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet samt minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Besluten syftar till att möjliggöra en framtida nyemission för att finansiera ackordslikviden 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Makalös AB har genomfört ett underhandsackord med de större fordringsägarna och därefter har tingsrätten fattat beslut om att företagsrekonstruktionen skall upphöra för detta bolag
 • Tingsrätten har fattat beslut om att företagsrekonstruktionen får fortgå till åtminstone 2018-01-10 för hubbr AB, hubbr People AB, hubbr Contact Center AB och Vendator Callcenter AB
 • 2017-10-27 skickades en förfrågan till de oprioriterade fordringsägarna om de accepterar ett ackord innebärande en nedskrivning av fordringarna med 75%
 • Hubbr koncernens ägande om 51% av hubbr Finance AB har avyttrats
 • Makalös AB har inlett förhandlingar om att avyttra 51% av sitt helägda dotterbolag Solakam Unipessoal Lda och dessa förhandlingar pågår

Ekonomisk översikt

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under det tredje kvartalet till 16,7 (22,8) MSEK, vilket är en minskning med cirka 26,5 % jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen är till stor del att icke lönsamma projekt har avslutats.

Ackumulerad uppgick koncernens omsättning till 59,2 (74,8) MSEK, vilket är en minskning med cirka 20,8% jämfört med föregående år.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till -1,1 (0,5) MSEK under tredje kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,6 (2,1) procent. Variansen mot föregående år beror bl.a. på periodfrämmande förlikningskostnader på 1,3 Mkr.

Rörelsens kostnader minskade med 20,4 procent från samma period föregående år till 18,1 (22,8) MSEK.

Finansnettot för tredje kvartalet uppgick till -0,3 (-0,4) MSEK. Resultatet för kvartalet uppgick till -1,4 (0,1) MSEK. Resultatet per aktie minskade jämfört med samma period föregående år och uppgick till -0,22 (0,01) SEK.

För året ackumulerat till och med Q3 uppgår finansnettot till -1,6 Mkr

Likvida medel, finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet 7,4 (-0,7) MSEK. Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade krediter uppgick vid kvartalets utgång till 8,2 (1,4) MSEK. Befintliga krediter uppgår till 7,0 Mkr (12,3) varav 7,0 Mkr är outnyttjat.

Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av september till 7,3 Mkr, varav aktiekapitalet är 12 Mkr. Koncernens soliditet vad vid utgången av kvartalet 13 %.

Transaktioner med närstående
Under perioden har det inte funnits några väsentliga transaktioner med närstående personer eller närstående personers bolag. Gråmunkgränd FörvaltningsAB, som är en av hubbr AB's större aktieägare, har p.g.a. företagsrekonstruktionen bistått koncernens företag med factoringkrediter.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Valutarisk
Risken för att en valutakursförändring negativt påverkar koncernens finansiella utfall. Koncernens företag verkar huvudsakligen lokalt vilket innebär att kursrisker i kommersiella flöden uppkommer i mycket liten omfattning. Koncernen påverkas däremot av valutarisker vid omräkning av nettotillgångar i utländska dotterföretag till svenska kronor.

Ränterisk
Risken för att förändring i räntenivån negativt påverkar koncernens finansiella utfall. Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, utöver banktillgodohavanden, är koncernen huvudsakligen exponerad för ränterisk genom extern upplåning.

Likviditetsrisk
Risken för att koncernen inte kan tillgodogöra sina förpliktelser som sammanhänger med koncernens skulder. Behovet av finansiering säkras genom checkräkningskredit samt fakturabelåning. Längre finansiering säkras genom lån från kreditinstitut.

Kreditrisk
Risk för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser som sammanhänger med koncernens fordringar. Kreditrisk uppstår i verksamheten i samband med att försäljning sker på kredit. Fakturering sker löpande i takt med att uppdraget utförs eller varan levereras eller enligt fastställd faktureringsplan.

Moderbolaget
Försäljning från hubbr AB till övriga bolag inom koncernen har under perioden uppgått till 3,1 Mkr (5,4 Mkr). Hubbr AB:s rörelseresultat för tredje kvartalet 2017 uppgick till -1,0 Mkr (2,1 Mkr).

Pågående rättsprocesser och tvister
Det förekommer inga tvister eller rättsliga förfaranden utöver företagsrekonstruktionen som redogörs för under väsentliga händelser.

Antal aktier
Antal aktier i bolaget var 5 986 593 (5 986 593) vid kvartalets slut.  

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas senast den 28 februari 2018. 

Granskning
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Certified Advicer
Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50. 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 24 november 2017

Styrelsen

hubbr AB
Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Tel: 08-458 61 00
www.hubbr.se

För ytterligare information, kontakta:
Peter Öster, VD
Tel: 070-5533886
peter.oster@hubbr.se

Om hubbr
hubbr erbjuder kundnära lösningar inom contact center (både inbound och outbound), field marketing, outsourcingtjänster inom försäljning och kundtjänst, bemanning och marknadsundersökningar.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Årsredovisning 2016


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2016


Delårsrapport Q3 2016


Delårsrapport Q2 2016


Delårsrapport Q1 2016


Årsredovisning 2015


Bokslutskommuniké 2015


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted