Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.

Den offentliggjorda informationen i ovan nämnda pressmeddelanden angår rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord gällande hubbr AB samt de tre dotterbolagen Vendator Callcenter AB, hubbr People AB och hubbr Contact Center AB som är under företagsrekonstruktion.
 

Väsentlig information för samtliga fyra bolag som ingår i rekonstruktionsberättelserna:

 •  De fyra koncernbolag som är i företagsrekonstruktion har tillskrivit de oprioriterade borgenärerna med ett erbjudande om 25 procent betalning, vilket visar att företagsrekonstruktionen fortlöper enligt plan. En förutsättning för att rekonstruktionen skall bli lyckosam är att ackordet genomförs 
 • hubbr AB har genomfört kostnadsbesparingar på främst IT och personal motsvarande en nettoeffekt om ca 3,5 Mkr/år. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018 
 • Den statliga lönegarantin har nyttjats vilket för samtliga bolag givit ett likviditetstillskott på ca 6,8 Mkr. Av detta är 2,9 Mkr i sin helhet återbetalningspliktigt medans resterande skuld ingår i ett eventuellt ackord 
 • Arbetet med att genomföra en emission har påbörjats men kommer att slutföras först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i bolagen kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission 
 • Rekonstruktören och den revisor som rekonstruktören anlitat för att granska bolagens räkenskaper har gjort bedömningen att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning 
 • Rekonstruktören avser inte att väcka talan om återvinning och det har inte framkommit någon som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer 
 • Rekonstruktörens samlade bedömning för samtliga bolag är att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslagen, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent.

Rekonstruktörsberättelserna innehåller i huvudsak: 

 • Bakgrund till företagsrekonstruktionen 
 • Orsakerna till betalningssvårigheterna 
 • Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder 
 • Presentation av den rekonstruerade verksamheten 
 • Sammanställning av tillgångar och skulder 
 • Rekonstruktörens yttrande om återvinning, bokföringsskyldighet och om det begåtts brott mot borgenärer 
 • Rekonstruktörens yttrande om förväntad utdelning i händelse av konkurs

Som bilagor till rekonstruktörsberättelserna finns ackordsbouppteckning per 23 oktober 2017 samt balansräkning per 30 september 2017.

Ackordsbouppteckningarna för respektive bolag innehåller en redovisning av de tillgångar och skulder som hänsyn bör tas till vid ett ackordsförfarande samt ett uppskattat värde av tillgångarna vid en konkurs.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporter att upprättas med även övriga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

Samtliga fyra pressmeddelanden, inklusive respektive bolags ackordsbouppteckning och balansräkning, har i sin helhet bilagts detta pressmeddelande.

Bromma den 30 oktober 2017

Kontakt vid frågor:

Peter Öster, VD hubbr
Telefon: 070-55 33 88 6
E-post: peter.oster@hubbr.se

Certified Adviser
Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50

Delårsrapport Januari-september 2017

Tredje kvartalet juli - september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden var 16,7 Mkr (22,8) vilket är en minskning med 26,5 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (1,2) vilket är en minskning med 2,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,6% (2,1%)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,5) vilket är en minskning med 1,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (0,01)
 • Kassaflödet för perioden är 7,3 Mkr (-0,6), vilket är en förbättring med 8,0 Mkr jämfört med samma period föregående år


Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted