hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE

Solna tingsrätt; Ä 5461-17


| Gäldenär | hubbr People AB, 556233-5637
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |
| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster |
| Datum för ansökan | 2017-07-10 |
| Datum för beslut | 2017-07-10 |
| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm |

_______________

I egenskap av rekonstruktör för hubbr People AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 1983, är helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146.

Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing och fakturering och inkassering. Bolaget utför fältförsäljning, även kallad Field Marketing. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 22,5 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -2,3 mkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick omsättningen till cirka 5,4 mkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.

  • Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
  • Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
  • Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
  • Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar

Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning

I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord

Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Även om den bransch i vilken koncernen är verksam kännetecknas av små marginaler och stor konkurrens bedömer jag och bolagsledningen att det finns förutsättningar att fortsättningsvis driva en lönsam verksamhet efter det att koncernens kostnads- och skuldmassa minskat. Det bedöms som realistiskt att Bolaget efter genomförda besparing ska kunna uppvisa en vinstmarginal om fem procent, vilket är den marginal som flera av koncernens konkurrenter visar.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten

Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs. Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs tillkommer även kostnader för konkursförfarandet som kan bli betydande i förhållande till Bolagets tillgångsmassa.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

_______________

 

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5461-17

| Bolag: | hubbr People AB, 556233-5637 |

| Rekonstruktör: | Advokat Johan Bergstrand WE Advokater Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm |

| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23 |

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek |   |   |
| Materiella anläggningstillgångar | 172 398 | 40 000 |
| Anm: Egendomen består av kontorsinventarier. Vid konkursbedöms värdet motsvara cirka 25 procent av det bokförda värdet. |   |   |
| Fordringar koncernbolag | 3 363 634 | 50 000 |
| Anm: Eftersom gäldenärerna i huvudsak saknar betalningsförmåga bedöms värdet vid en konkurs att uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. |   |   |
| Kundfordringar | 901 957 | 675 000 |
| Anm: Kundfordringarna uppgår nominellt till 901 957 kr. Vid en konkurs bedöms värdet försiktigtvis uppgår till 75 procent av beloppet. |   |   |
| Övriga fordringar | 20 666 | 20 666 |
| Summa: | 4 458 655 | 785 666 |
| Egendom som ej omfattas av företagshypotek | |   |
| Bankmedel | 12 822 | 12 822 |
| Summa: | 12 822 | 12 822 |
| Summa tillgångar: | 4 471 477 | 798 488 |


| SKULDER |   |   |
| Särskild förmånsrätt |   |   |
| 5 § förmånsrättslagen, företagshypotek |   |   |
| Svenska Handelsbanken | 1 490 833 | 1 490 833 |
| Anm: Företagshypotek om 3 500 000 inom 3 500 000. |   |   |
| Allmän förmånsrätt |   |   |
| 12 § förmånsrättslagen |   |   |
| Collectum AB | 17 133 | 17 133 |
| Stadsgården 10 |   |   |
| 103 76 Stockholm |   |   |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 1 507 966 | 1 507 966 |
| Utan förmånsrätt |   |   |
| Skatteverket | 1 191 422 | 1 191 422 |
| Box 2825 |   |   |
| 403 20 Göteborg |   |   |
| Anm: Avser statens skattefordringar. |   |   |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 1 729 686 | 1 729 686 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som omfattas av ackord: | 2 921 108 | 2 921 108 |
| Summa skulder: | 4 429 074 | 4 429 074 |
| Sammanställning |   |   |
| Tillgångar | 4 471 477 | 798 488 |
| Prioriterade skulder | 1 507 966 | 1 507 966 |
| Oprioriterade skulder | 2 921 108 | 2 921 108 |

Stockholm den 23 oktober 2017

Johan Bergstrand

_______________


| BALANSRÄKNING | Affärsenhet | 101,102,103,105
|   | Period | 1-2017* - 9-2017*
|   | Objekttyp | KST
| | IB År | IB Period | Period | Utgående balans

 

105   hubbr People
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | | |
| 1250 Datorer | 176 920,00 | 0,00 | 0,00 | 176 920,00
| 1259 Vm datorer | -71 330,63 | 0,00 | -44 229,98 | -115 560,61
| 1291 Konst | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00
| S:a maskiner och andra tekniska anläggningar | 200 589,37 | 0,00 | -44 229,98 | 156 359,39
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | |
| 1220 Inventarier | 31 040,00 | 0,00 | 0,00 | 31 040,00
| 1229 Vm inventarier | -10 344,60 | 0,00 | -4 656,47 | -15 001,07
| S:a inventarier, verktyg och installationer | 20 695,40 | 0,00 | -4 656,47 | 16 038,93
| Summa materiella anläggningstillgångar | 221 284,77 | 0,00 | -48 886,45 | 172 398,32
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Summa anläggningstillgångar: | 221 284,77 | 0,00 | -48 886,45 | 172 398,32
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m m | | | | |
| Kortf. fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 2 388 195,00 | 0,00 | -1 322 001,00 | 1 066 194,00
| 1514 Kundfordringar Dynamics | 62 500,00 | 0,00 | -62 500,00 | 0,00
| 1515 Osäkra fordringar | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00
| S:a kundfordringar | 2 450 695,00 | 0,00 | -1 322 001,00 | 1 128 694,00
| Fordringar hos intresseföretag | | | | |
| 1670 Deposition | 20 665,89 | 0,00 | 0,00 | 20 665,89
| S:a fordringar hos intresseföretag | 20 665,89 | 0,00 | 0,00 | 20 665,89
| Övriga fordringar | | | | |
| 1610 Fordringar anställda | -1 008,00 | 0,00 | 115 786,15 | 114 778,15
| 1630 Skattekonto | -1 532 066,00 | 0,00 | 697 928,00 | -834 138,00
| 1690 Övriga fordringar | 8 232,00 | 0,00 | -8 232,00 | 0,00
| S:a övriga fordringar | -1 524 842,00 | 0,00 | 805 482,15 | -719 359,85
| Förutbet kostn och upplupna intäkter | | | | |
| 1701 Upplupna intäkter | 828 541,00 | 0,00 | -1 189 032,00 | -360 491,00
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader | 5 137,72 | 0,00 | 1 684,96 | 6 822,68
| S:a förutbet kostn och upplupna intäkter | 833 678,72 | 0,00 | -1 187 347,04 | -353 668,32
| Summa kortf fordr: | 1 780 197,61 | 0,00 | -1 703 865,89 | 76 331,72
| Kortfristiga placeringar | | | | |
| Kassa och bank | | | | |
| 1940 Bank | -1 514 858,50 | 0,00 | 365 187,17 | -1 149 671,33
| 1950 Fakturakredit HB | -1 913 238,77 | 0,00 | 1 934 898,24 | 21 659,47
| S:a kassa och bank | -3 428 097,27 | 0,00 | 2 300 085,41 | -1 128 011,86
| Summa omsättningstillgångar: | -1 647 899,66 | 0,00 | 596 219,52 | -1 051 680,14
| SUMMA TILLGÅNGAR: | -1 426 614,89 | 0,00 | 547 333,07 | -879 281,82
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Aktiekapital | | | | |
| 2081 Aktiekapital | -126 800,00 | 0,00 | 0,00 | -126 800,00
| S:a aktiekapital | -126 800,00 | 0,00 | 0,00 | -126 800,00
| Balanserad vinst eller förlust | | | | |
| 2091 Balanserade medel | 2 591 579,25 | 0,00 | 0,00 | 2 591 579,25
| 2092 Koncernbidrag | 1 241 569,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 569,00
| 2093 Aktieägartillskott | -6 485 390,00 | 0,00 | -2 400 000,00 | -8 885 390,00
| S:a balanserad vinst eller förlust | -2 652 241,75 | 0,00 | -2 400 000,00 | -5 052 241,75
| Årets resultat | | | | |
| 2099 Årets resultat | 2 653 359,97 | 0,00 | 0,00 | 2 653 359,97
| S:a årets resultat | 2 653 359,97 | 0,00 | 0,00 | 2 653 359,97
| Summa eget kapital: | -125 681,78 | 0,00 | -2 400 000,00 | -2 525 681,78
| Avsättningar | | | | |
| Skulder långfristiga | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -239 771,94 | 0,00 | -204 861,38 | -444 633,32
| 2441 Lev.skulder Koncern | 0,00 | 0,00 | -663 066,00 | -663 066,00
| S:a leverantörsskulder | -239 771,94 | 0,00 | -867 927,38 | -1 107 699,32
| Skulder till koncernföretag | | | | |
| 2450 Ankomstregistrerat skuldkonto | 2 250,45 | 0,00 | 50 831,45 | 53 081,90
| S:a skulder till koncernföretag | 2 250,45 | 0,00 | 50 831,45 | 53 081,90
| Skatteskulder | | | | |
| 2510 Preliminärskatt | 89 441,00 | 0,00 | 92 996,00 | 182 437,00
| S:a skatteskulder | 89 441,00 | 0,00 | 92 996,00 | 182 437,00
| Övriga skulder | | | | |
| 2640 Ingående moms | 113,20 | 0,00 | -113,20 | 0,00
| 2650 Momsredovisning | -736 873,00 | 0,00 | 610 845,50 | -126 027,50
| 2690 Övriga kortfristiga skulder | -30 260,00 | 0,00 | 30 260,00 | 0,00
| 2710 Personalens källskatt | -146 055,00 | 0,00 | 146 055,00 | 0,00
| 2731 Sociala avgifter | -179 970,00 | 0,00 | 179 970,00 | 0,00
| 2810 Avräkningskonto hubbr AB | 4 312 803,53 | 0,00 | -980 067,14 | 3 332 736,39
| 2811 Avräkningskonto V Callcenter | -4 504 762,71 | 0,00 | 3 621 921,03 | -882 841,68
| 2812 Avräkningskonto H Contact cent | 4 951 159,47 | 0,00 | -5 856 803,47 | -905 644,00
| 2813 Avräkningskonto H financial s | -454 160,67 | 0,00 | 454 160,67 | 0,00
| 2814 Avräkningskonto H Consulting | -524 736,00 | 0,00 | 524 736,00 | 0,00
| 2820 Avräkningskonto Makalös | 15 007,00 | 0,00 | -282 900,95 | -267 893,95
| 2823 Gråmunken | 0,00 | 0,00 | 171 416,28 | 171 416,28
| S:a övriga skulder | 2 702 265,82 | 0,00 | -1 380 520,28 | 1 321 745,54
| Upplupna kostn och förutbet int | | | | |
| 2910 Periodiserade löner, tim | -229 698,51 | 0,00 | 73 747,39 | -155 951,12
| 2920 Upplupna semesterlöner | -502 628,21 | 0,00 | 502 628,21 | 0,00
| 2921 Upplupna soc avg på semesterlö | -157 925,78 | 0,00 | 157 925,78 | 0,00
| 2949 Särskild löneskatt tax 2017 | -126 940,50 | 0,00 | 0,00 | -126 940,50
| 2950 Särskild löneskatt tax 2018 | 0,00 | 0,00 | -20 556,97 | -20 556,97
| 2990 Övriga interimsskulder | -31 012,00 | 0,00 | 13 312,23 | -17 699,77
| 2992 Upplupna utlägg | 46 316,34 | 0,00 | -46 316,34 | 0,00
| S:a upplupna kostn och förutbet int | -1 001 888,66 | 0,00 | 680 740,30 | -321 148,36
| Summa skulder kortfristiga: | 1 552 296,67 | 0,00 | -1 423 879,91 | 128 416,76
| SUMMA EGET KAP, SKULDER...: | 1 426 614,89 | 0,00 | -3 823 879,91 | -2 397 265,02
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | -3 276 546,84 | -3 276 546,84 |

 

Förfrågan om ackord

hubbr People AB erbjuder oprioriterade borgenärer ett ackord med följande villkor:

1. Bolaget erlägger som full betalning 25 procent av kapitalbeloppet på de fordringar som omfattas av ackordet, dock minst 5 000 kr eller, för det fall utestående fordran uppgår till 5 000 kr eller mindre, 100 procent av fordringsbeloppet. Ränta och andra eventuella ersättningar knutna till borgenärens huvudfordran för tiden efter den 10 juli 2017 erlägges ej.

2. Utbetalning av ackordslikviden enligt p. 1 ovan sker inom tre månader från det att tingsrättens beslut om ett fastställt ackord vunnit laga kraft.

3. Ackordet är inte säkerställt.

Till detta ackordsförslag bifogas ett formulär för ackordsgodkännande och fullmakt för rekonstruktören att rösta för er fordran under kommande ackordsförhandling.

För det fall ackordsförslaget accepteras ombeds ni att sända godkännandet/fullmakten per omgående och senast den 10 november 2017 till Advokat Johan Bergstrand WE Advokater, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm. |

Bromma den 27 oktober 2017

Kontakt vid frågor:

Peter Öster, VD hubbr AB
E-post: peter.oster@hubbr.se

Viktig information: 

Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 12:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Januari-september 2017

Tredje kvartalet juli - september 2017

  • Nettoomsättningen för perioden var 16,7 Mkr (22,8) vilket är en minskning med 26,5 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (1,2) vilket är en minskning med 2,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,6% (2,1%)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,5) vilket är en minskning med 1,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (0,01)
  • Kassaflödet för perioden är 7,3 Mkr (-0,6), vilket är en förbättring med 8,0 Mkr jämfört med samma period föregående år


Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted