hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

REKONSTRUKTÖRSBERÄTTELSE

Solna tingsrätt; Ä 5459-17

 | Gäldenär | hubbr Contact Center AB, 556361-9909
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |
| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster |
| Datum för ansökan | 2017-07-10 |
| Datum för beslut | 2017-07-10 |
| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm

----------------------------------------------------------------

 

I egenskap av rekonstruktör för hubbr Contact Center AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 1989, är ett helägt dotterbolag till Vendator Callcenter AB, 556621-7179, som i sin tur är helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146. Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing samt fakturering och inkassering. Bolaget har på uppdrag av sitt moderbolag utfört telemarketing- och svarservicetjänster.

Bolaget har tidigare fungerat som koncernens interna bemanningsbolag. Personalen uppgick till cirka 200. Kundavtalen är tecknade med olika bolag i koncernen och personalbehovet i respektive leveransbolag skiftar beroende på de olika uppdragsgivarnas behov. I stället för att flytta personalen mellan leveransbolagen har personalen hyrts ut till det leveransbolag som för tillfället haft behov.

Bolagets personal har övergått till moderbolaget per den 1 juli 2017. Det huvudsakliga syftet var att samla personalen i det koncernbolag där merparten av kundavtalen fanns. Därigenom undveks bl.a. problematiken att leveransbolaget under en företagsrekonstruktion skulle behöva göra förskottsbetalningar till Bolaget för inhyrd personal. En tillämpning av kontantprincipen hade nämligen inte vari möjlig mellan Bolaget och leveransbolagen, eftersom leveransbolagen är beroende av kundinbetalningar innan reglering till Bolaget kan ske. För närvarande har Bolaget inga anställda. Rekonstruktionen syftar i första hand till att realisera bolagets fordringar på övriga koncernbolag och möjliggöra en skuldavveckling. Beträffande Bolagets verksamhet efter rekonstruktionen hänvisas till p. 4 nedan.

Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 46,6 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till 348 tkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick omsättningen till cirka 21,3 mkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.

- Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
- Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
- Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
- Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar

Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning

I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord

Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Som angivits ovan bedriver Bolaget för närvarande ingen verksamhet. Genom den planerade kapitalanskaffningen till koncernen och därpå följande ackord, kommer Bolaget dels att erhålla viss betalning för sina utestående koncerninterna fordringar samt kunna betala utestående skulder.

I den översyn av koncernstrukturen som för närvarande pågår övervägs om Bolaget efter avslutad rekonstruktion kommer att återfå sin roll som ett internt bemanningsbolag.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten

Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs. Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs tillkommer även kostnader för konkursförfarandet som kan bli betydande i förhållande till Bolagets tillgångsmassa.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

-----------------------------------------

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5459-17

| Bolag: | hubbr Contact Center AB, 556361-9906|
| Rekonstruktör: | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 21 Stockholm |
| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek |   |   |
| Fordringar anställda | 83 650 | 83 650 |
| Fordringar koncernbolag
Anm: Med hänsyn till gäldenärernas bristande betalningsförmåga bedöms värdet endast uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. | 12 187 028 | 500 000 |
| Kundfordringar
Anm: på grund av osäkerhet utföres 75 procent av det nominella beloppet. | 122 435 | 90 000 |
| Summa: | 12 270 678 | 673 650 |

| Egendom som ej omfattas av företagshypotek |  |  |
| Bankmedel | 3 010 | 3 010 |
| Summa: | 3 010 | 3 010 |
| Summa tillgångar: | 12 273 688 | 676 660

 

| SKULDER |   |   |
| Allmän förmånsrätt |   |   |
| 12 § förmånsrättslagen |   |   |
| Collectum AB
Stadsgården 10
103 76 Stockholm | 229 897 | 229 897 |
| Fora AB
Sveavägen 44
111 34 Stockholm | 19 020 | 19 020 |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 248 917 | 248 917 |
| Utan förmånsrätt |   |   |
| Skatteverket
Box 2825
402 20 Göteborg
Anm: Avser Statens skattefordringar. | 8 216 849 | 8 216 849 |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 3 587 829 | 3 587 829 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som ingår i ackord: | 11 804 678 | 11 804 678 |
| Summa skulder: | 12 053 595 | 12 053 595 |
| Sammanställning |   |   |
| Tillgångar | 12 273 688 | 676 660 |
| Prioriterade skulder | 248 917 | 248 917 |
| Oprioriterade skulder | 11 804 678 | 11 804 678

Stockholm den 23 oktober 2017

Johan Bergstrand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| BALANSRÄKNING | Affärsenhet | 101,102,103,105
| Period | 1-2017* - 9-2017*
| Objekttyp | KST

Visma
|   | IB År | IB Period | Period | Utgående balans
| 103   hubbr Contactcenter AB |
| TILLGÅNGAR |   |   |   |   |
| Anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Immateriella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Materiella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Finansiella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Omsättningstillgångar |   |   |   |   |
| Varulager m m |   |   |   |   |
| Kortf. fordringar |   |   |   |   |
| Kundfordringar |   |   |   |   |
| 1510 Kundfordringar | 0,00 | 0,00 | 336 402,00 | 336 402,00 |
| S:a kundfordringar | 0,00 | 0,00 | 336 402,00 | 336 402,00 |
| Övriga fordringar |   |   |   |   |
| 1610 Fordringar anställda | 21 285,80 | 0,00 | 62 365,00 | 83 650,80 |
| 1630 Skattekonto | -2 248 067,00 | 0,00 | -6 003 066,00 | -8 251 133,00 |
| S:a övriga fordringar | -2 226 781,20 | 0,00 | -5 940 701,00 | -8 167 482,20 |
| Förutbet kostn och upplupna intäkter |   |   |   |   |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader | 630,00 | 0,00 | 22 384,98 | 23 014,98 |
| S:a förutbet kostn och upplupna intäkter | 630,00 | 0,00 | 22 384,98 | 23 014,98 |
| Summa kortf fordr: | -2 226 151,20 | 0,00 | -5 581 914,02 | -7 808 065,22 |
| Kortfristiga placeringar |   |   |   |   |
| Kassa och bank |   |   |   |   |
| 1940 Bank | 30 374,43 | 0,00 | -28 899,88 | 1 474,55 |
| S:a kassa och bank | 30 374,43 | 0,00 | -28 899,88 | 1 474,55 |
| Summa omsättningstillgångar: | -2 195 776,77 | 0,00 | -5 610 813,90 | -7 806 590,67 |
| SUMMA TILLGÅNGAR: | -2 195 776,77 | 0,00 | -5 610 813,90 | -7 806 590,67 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |   |   |   |   |
| Eget kapital |   |   |   |   |
| Aktiekapital |   |   |   |   |
| 2081 Aktiekapital | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| S:a aktiekapital | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| Reservfond |   |   |   |   |
| 2086 Reservfond | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| S:a reservfond | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Balanserad vinst eller förlust |   |   |   |  |
| 2091 Balanserade medel | 2 665 655,70 | 0,00 | 0,00 | 2 665 655,70 |
| 2092 Koncernbidrag | -2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 674 000,00 |
| 2093 Aktieägartillskott | -122 000,00 | 0,00 | 0,00 | -122 000,00 |
| S:a balanserad vinst eller förlust | -130 344,30 | 0,00 | 0,00 | -130 344,30 |
| Årets resultat |   |   |   |   |
| 2099 Årets resultat | 155 495,74 | 0,00 | 0,00 | 155 495,74 |
| S:a årets resultat | 155 495,74 | 0,00 | 0,00 | 155 495,74 |
| Summa eget kapital: | -154 848,56 | 0,00 | 0,00 | -154 848,56 |
| Avsättningar |   |   |   |   |
| Skulder långfristiga |   |   |   |   |
| Leverantörsskulder |   |   |   |   |
| 2440 Leverantörsskulder | -126 858,00 | 0,00 | -435 636,67 | -562 494,67 |
| S:a leverantörsskulder | -126 858,00 | 0,00 | -435 636,67 | -562 494,67 |
| Skulder till koncernföretag |   |   |   |   |
| 2450 Ankomstregistrerat skuldkonto | 24 660,00 | 0,00 | -24 660,00 | 0,00 |
| S:a skulder till koncernföretag | 24 660,00 | 0,00 | -24 660,00 | 0,00 |
| Skatteskulder |   |   |   |   |
| 2510 Preliminärskatt | 349 007,00 | 0,00 | 297 919,00 | 646 926,00 |
| S:a skatteskulder | 349 007,00 | 0,00 | 297 919,00 | 646 926,00 |
| Övriga skulder |   |   |   |   |
| 2650 Momsredovisning | -1 012 518,00 | 0,00 | 962 671,02 | -49 846,98 |
| 2710 Personalens källskatt | -571 167,00 | 0,00 | 571 167,00 | 0,00 |
| 2731 Sociala avgifter | -818 421,00 | 0,00 | 818 415,79 | -5,21 |
| 2810 Avräkningskonto hubbr AB | -6 488 128,00 | 0,00 | 17 387 342,91 | 10 899 214,91 |
| 2811 Avräkningskonto V Callcenter | 26 847 619,70 | 0,00 | -30 407 156,70 | -3 559 537,00 |
| 2813 Avräkningskonto H financial s | -1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 2814 Avräkningskonto H Consulting | -10 746,70 | 0,00 | 10 746,70 | 0,00 |
| 2815 Avräkningskonto H People | -4 951 159,47 | 0,00 | 5 856 803,52 | 905 644,05 |
| 2820 Avräkningskonto Makalös | -4 461 000,00 | 0,00 | 4 903 892,40 | 442 892,40 |
| 2821 Avräkningskonto Rationell Fina | -210 855,00 | 0,00 | 210 855,00 | 0,00 |
| 2823 Gråmunken | 0,00 | 0,00 | -91 621,33 | -91 621,33 |
| S:a övriga skulder | 7 163 624,53 | 0,00 | 1 383 116,31 | 8 546 740,84 |
| Upplupna kostn och förutbet int |   |   |   |   |
| 2910 Periodiserade löner, tim | -854 968,79 | 0,00 | 854 968,79 | 0,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -2 932 686,87 | 0,00 | 2 932 686,87 | 0,00 |
| 2921 Upplupna soc avg på semesterlö | -921 450,21 | 0,00 | 921 450,21 | 0,00 |
| 2949 Särskild löneskatt tax 2017 | -352 671,46 | 0,00 | 0,00 | -352 671,46 |
| 2950 Särskild löneskatt tax 2018 | 0,00 | 0,00 | -159 494,71 | -159 494,71 |
| 2992 Upplupna utlägg | 1 969,13 | 0,00 | 21 724,66 | 23 693,79 |
| S:a upplupna kostn och förutbet int | -5 059 808,20 | 0,00 | 4 571 335,82 | -488 472,38 |
| Summa skulder kortfristiga: | 2 350 625,33 | 0,00 | 5 792 074,46 | 8 142 699,79 |
| SUMMA EGET KAP, SKULDER...: | 2 195 776,77 | 0,00 | 5 792 074,46 | 7 987 851,23 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 181 260,56 | 181 260,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förfrågan om ackord

Hubbr Contact Center AB erbjuder oprioriterade borgenärer ett ackord med följande villkor:

  1. Bolaget erlägger som full betalning 25 procent av kapitalbeloppet på de fordringar som omfattas av ackordet, dock minst 5 000 kr eller, för det fall utestående fordran uppgår till 5 000 kr eller mindre, 100 procent av fordringsbeloppet. Ränta och andra eventuella ersättningar knutna till borgenärens huvudfordran för tiden efter den 10 juli 2017 erlägges ej.
  2. Utbetalning av ackordslikviden enligt p. 1 ovan sker inom tre månader från det att tingsrättens beslut om ett fastställt ackord vunnit laga kraft.
  3. Ackordet är inte säkerställt.

Till detta ackordsförslag bifogas ett formulär för ackordsgodkännande och fullmakt för rekonstruktören att rösta för er fordran under kommande ackordsförhandling.

För det fall ackordsförslaget accepteras ombeds ni att sända godkännandet/fullmakten per omgående och senast den 10 november 2017 till Advokat Johan Bergstrand WE Advokater, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm.

Bromma den 27 oktober 2017

Kontakt vid frågor:

Peter Öster, VD hubbr AB

E-post: peter.oster@hubbr.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 12:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Januari-september 2017

Tredje kvartalet juli - september 2017

  • Nettoomsättningen för perioden var 16,7 Mkr (22,8) vilket är en minskning med 26,5 % jämfört med samma period föregående år
  • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (1,2) vilket är en minskning med 2,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,6% (2,1%)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,5) vilket är en minskning med 1,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (0,01)
  • Kassaflödet för perioden är 7,3 Mkr (-0,6), vilket är en förbättring med 8,0 Mkr jämfört med samma period föregående år


Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted