hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.

De ekonomiska utfall som redovisas i balansräkningen per 30 september 2017 är preliminära och de utgör ingen koncernredovisning. I samband med att koncernredovisningen upprättas kommer slutliga rapporterar att upprättas med samtliga koncernbolag inkluderade, vilket kan medföra förändringar av det redovisade ekonomiska utfallet för perioden. Detta kommer att redovisas i Q3 rapporten som lämnas senast 2017-11-24.

Rekonstruktörsberättelse
Solna tingsrätt; Ä 5463-17

| Gäldenär | Vendator Callcenter AB, 556621-7179
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma |

| Ställföreträdare | Styrelseledamöter:
Peter Öster
Christian Paulsson
Anders Carlén |

| Datum för ansökan | 2017-07-10 |

| Datum för beslut | 2017-07-10 |

| Rekonstruktör | Advokat Johan Bergstrand
WE Advokater
Hantverkargatan 26
112 24 Stockholm |

I egenskap av rekonstruktör för Vendator Callcenter AB, fortsättningsvis Bolaget, får jag härmed avge följande rekonstruktörsberättelse.

1. Bakgrund

Bolaget, som bildades 2002, är ett helägt dotterbolag till hubbr AB, 556543-0146. Bolaget sysselsätter i dag cirka 200 personer, dock inte heltidstjänster. Bolaget har hubbr Contact Center AB som helägt dotterbolag.

Koncernen som Bolaget ingår i bedriver i huvudsak verksamhet med telemarketing, Field Marketing och fakturering och inkassering. Bolaget utför telemarketing- och svarservicetjänster.  Bolagets omsättning under 2016 uppgick till cirka 51,5 mkr. Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -9,85 mkr. Under perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 uppgick nettoomsättningen till 31 839 tkr.

Ansökan om företagsrekonstruktion ingavs till tingsrätten den 10 juli 2017. Samma dag beslutade rätten att företagsrekonstruktion skulle inledas. Borgenärssammanträde hölls den 14 augusti 2017, varvid tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skulle fortgå till den 10 oktober 2017. Tingsrätten har därefter beslutat att rekonstruktionen får fortsätta i ytterligare tre månader.

2. Orsakerna till betalningssvårigheterna

I den rekonstruktionsplan som jag skickat till samtliga borgenärer den 8 augusti 2017 redogörs närmare för Bolaget och koncernens ekonomiska förhållanden och orsakerna till betalningssvårigheterna. Något ytterligare har inte framkommit i denna del, varför jag hänvisar till rekonstruktionsplanen.

3. Rekonstruktionsplan och vidtagna åtgärder

I rekonstruktionsplanen angavs bl.a. följande rekonstruktionsåtgärder som nödvändiga för att uppnås syftet med rekonstruktionen av Bolaget och koncernen i dess helhet.

 • Genomförande av kostnadsbesparingar på främst personal och IT i hubbr AB
 • Nyttjande av statlig lönegaranti
 • Kapitalanskaffning genom nyemission i hubbr AB
 • Aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB till respektive dotterbolag
 • Överenskommelse om ett ackord med Bolagets oprioriterade fordringsägare

Kostnadsbesparingar
Under den hittillsvarande rekonstruktionsperioden har koncernledningen påbörjat arbetet med att genomföra kostnadsbesparingarna. Nettoeffekten av besparingarna, som i första hand avser hubbr AB, beräknas på årsbasis uppgå till 3 552 tkr. De minskade overhead-kostnaderna kommer att leda till en minskning av den ersättning de rörelsedrivande dotterbolagen betalar till moderbolaget. Därigenom medför besparingarna en direkt kostnadsminskning och likviditetsförstärkning även för övriga koncernbolag. Besparingarna beräknas ge fullt utslag under första halvåret 2018.

Kapitalanskaffning
I syfte att finansiera ett ackord och stärka Bolagets och koncernens rörelsekapital har arbete med att genomföra en emission i hubbr AB påbörjats. Från det att avtal träffas med fondkommissionären beräknas emissionen att ta cirka två månader att genomföra. Eftersom emissionsarbetet är förenat med betydande kostnader kommer arbetet att påbörjas först när tillräcklig majoritet i ackordsfrågan har uppnåtts. Ackordslikvid i Bolaget kommer finansieras genom aktieägartillskott och/eller lån från hubbr AB efter genomförd emission.

Ackord
Ackordsförslag utsänds till samtliga oprioriterade tillsammans med denna rekonstruktörsberättelse. En förutsättning för att rekonstruktionen ska bli lyckosam är att ackordet genomförs.

4. Den rekonstruerade verksamheten

Även om den bransch i vilken koncernen är verksam kännetecknas av små marginaler och stor konkurrens bedömer jag och bolagsledningen att det finns förutsättningar att fortsättningsvis driva en lönsam verksamhet efter det att koncernens kostnads- och skuldmassa minskat. Det bedöms som realistiskt att Bolaget efter genomförda besparing ska kunna uppvisa en vinstmarginal om fem procent, vilket är den marginal som flera av koncernens konkurrenter visar.

5. Sammanställning av tillgångar och skulder

Sammanställning av Bolagets tillgångar och skulder har upprättats i ackordsbouppteckning per den 23 oktober 2017, bilaga 1. Bolagets senaste balansräkning per den 30 september 2017 bifogas som bilaga 2.

6. Återvinning, bokföringsskyldighet och brott mot borgenärer

Inför avgivande av denna berättelse har jag anlitat den auktoriserade revisorn Niclas Nordström, BDO Revision. Nordström har granskat bolagets räkenskaper för utredning om bokföringens status, om det har förevarit några återvinningsbara transaktioner och förekomsten av eventuell brottsmisstanke.

Fullgörande av bokföringsskyldigheten
Niclas Nordströms och därmed min bedömning är att den löpande bokföringsskyldigheten har fullgjorts i enlighet med lag och god redovisningssed och att bokföringen är i god ordning.

Återvinningsbara transaktioner
Granskningen av bolagets räkenskaper har även syftat till att utreda om det kan ha förekommit några transaktioner som missgynnat fordringsägare och som därmed skulle kunna vara återvinningsbara. Granskningen har huvudsakligen avsett transaktioner överstigande 100 000 kr under perioden tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion.

Betalning Vasakronan AB
Bolaget har den 5 maj 2017 betalat 534 272 kr till hyresvärden Vasakronan AB. Betalningen avsåg faktura med förfallodatum den 31 mars 2017 och betalningen gjordes därmed 35 dagar efter förfallodagen.  Under de senaste två åren har betalningar till leverantören gjorts med en genomsnittlig eftersläpning om 23 dagar och aldrig senare än 26 dagar efter förfallodagen. Det tycks således utvecklats ett partsbruk innebärande att Bolaget regelmässigt betalat fakturorna efter förfallodagen. I förvarande fall är betalningsdröjsmålet något längre, vilket möjligen kan medföra att betalningen inte är att betrakta som ordinär. Hyresbetalning var dock helt nödvändig för att möjliggöra att verksamheten kunde fortlöpa.

Jag avser inte att väcka talan om återvinning.

Betalning Swedbank Finans AB/Loxysoft AB

Den 8 maj 2017 betalade Bolaget 742 500 kr till Swedbank Finans AB. Betalningen avsåg två fakturor, varav den ena (427 500 kr) förföll till betalning den 30 december 2016, och den andra (315 000 kr) den 10 mars 2017. Fakturautställare var Loxysoft AB, som ansvarar för Bolagets och övriga koncernbolags IT-drift. Fakturan var överlåten till Swedbank Finans AB. Enligt uppgift gjordes betalningen efter påtryckningar om att IT-systemet skulle stängas ner.

Även om betalningen var helt nödvändig för att upprätthålla driften i Bolaget, är det troligt att betalningen är att bedöma som icke-ordinär och att grund för återvinning kan föreligga enligt 4 kap 10 § konkurslagen. Jag avser emellertid inte att väcka talan om återvinning.

Koncerninterna avräkningar

Det kan konstateras att det inom ramen för de avräkningsförhållanden som funnits mellan koncernbolagen har skett ett stort antal kvittningar m.m. Inom ramen för denna utredning har det inte framkommit något som tyder på att transaktionerna mellan koncernbolagen inneburit att någon fordringsägare missgynnats.

Brott mot borgenärer

Vid granskningen har det inte framkommit något som givit skäl att anta att det förekommit brott mot borgenärer.

7. Förväntad utdelning i händelse av konkurs och rekonstruktörens yttrande

Om det av Bolaget presenterade ackordsförslaget inte godtas kommer Bolaget sannolikt att försättas i konkurs.  Avveckling under konkurs medför i regel en betydande värdeförstöring. Vid en eventuell konkurs kommer ytterligare lönegarantiskulder att uppkomma samtidigt som kostnaderna för konkursförfarandet torde bli tämligen höga.

Det är min bedömning att det är mer fördelaktigt för fordringsägarna att godta ackordsförslaget, då oprioriterade fordringsägare i en konkurs troligtvis inte kan påräkna någon utdelning eller endast utdelning som vida understiger nu erbjudet ackord om 25 procent. Slutligen kommer en osäker utdelning i en konkurs erfarenhetsmässigt att dröja två till fem år.

Stockholm den 26 oktober 2017

Johan Bergstrand

------------------------------

Ackordsbouppteckning

Solna tingsrätt; Ä 5463-17

| Bolag: Vendator Callcenter AB, 556621-7179 |

| Rekonstruktör: Advokat Johan Bergstrand WE Advokater Hantverkargatan 26 112 21 Stockholm |

| Förteckningen avser uppgifter per: | 2017-10-23 |   |

| TILLGÅNGAR | Bokfört värde | Uppskattat  värde i konkurs |
| Egendom som omfattas av företagshypotek |   |   |
| Materiella anläggningstillgångar | 171 949 | 50 000 |
| Anm: Tillgångarna består av förbättringar på annans fastighet samt kontorsinventarier. Vid konkurs bedöms värdet motsvara cirka 25 procent av det bokförda värdet. |   |   |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 400 000 | 0 |
| Anm: Egendomen utgörs av aktier i hubbr Contact Center AB under rekonstruktion. Vid en konkurs i Vendator Callcenter AB torde även dotterbolaget försättas i konkurs, varför aktierna saknar värde vid en konkurssituation. |   |   |
| Fordringar koncernbolag | 12 329 873 | 500 000 |
| Anm: Eftersom gäldenärerna i huvudsak  saknar betalningsförmåga bedöms värdet vid en konkurs att uppgå till en mindre del av fordringsbeloppen. |   |   |
| Kundfordringar | 6 956 457 | 5 200 000 |
| Anm: Vid konkurs bedöms värdet motsvara cirka 75 procent av bokfört värde. |   |   |
| Summa: | 21 858 279 | 5 750 000 |

Egendom som ej omfattas av företagshypotek |   |
| Bankmedel | 893 909 | 893 909 |
| Summa: | 893 909 | 893 909 |
| Summa tillgångar: | 22 752 188 | 6 643 909 |
| SKULDER |   |   |
| Särskild förmånsrätt |   |   |
| 5 § förmånsrättslagen, företagshypotek |   |   |
| Svenska Handelsbanken | 1 495 942 | 1 495 942 |
| Anm: Företagshypotek om 1 500 000 inom 1 500 000 |   |   |
| Summa skulder med förmånsrätt: | 1 495 942 | 1 495 942 |
| Utan förmånsrätt |   |   |
| Skatteverket
Box 2825
403 20 Göteborg
Anm: Avser statens skattefordringar. | 5 295 283 | 5 295 283 |
| Statens regressrätt för utbetald lönegaranti avseende tiden innan ansökan om rekonstruktion. | 3 845 562 | 3 845 562 |
| Övriga oprioriterade skulder, bilaga 1 | 7 044 936 | 7 044 936 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som omfattas av ackord: | 16 185 781 | 16 185 781 |
| Skulder utan förmånsrätt som inte omfattas av ackord |   |   |
| Statens regressrätt för utbetald lönegaranti avseende tiden efter ansökan om rekonstruktion | 2 318 659 | 2 318 659 |
| Summa skulder utan förmånsrätt som inte omfattas av ackord: | 2 318 659 | 2 318 659 |
| Summa skulder: | 20 000 382 | 20 000 382 |
| Sammanställning |   |   |
| Tillgångar | 22 752 188 | 6 643 909 |
| Prioriterade skulder | 1 495 942 | 1 495 942 |
| Oprioriterade skulder | 18 504 440 | 18 504 440 |

 

Stockholm den 23 oktober 2017

Johan Bergstrand

-----------------------------------------

 

| BALANSRÄKNING |
| Affärsenhet | 101,102,103,105 |
| Period | | 1-2017* - 9-2017* | |   |
| Objekttyp | KST |

|   | IB År | IB Period | Period | Utgående balans |
| 102   Vendator Callcenter AB | | TILLGÅNGAR |   |   |   |   |
| Anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Immateriella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Materiella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Byggnader och mark |   |   |   |   |
| 1120 Förbättringsutgifter på annans | 485 075,40 | 0,00 | 0,00 | 485 075,40 |
| 1129 VM Förbättringsutgifter | -348 796,70 | 0,00 | -86 056,03 | -434 852,73 |
| S:a byggnader och mark | 136 278,70 | 0,00 | -86 056,03 | 50 222,67 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar |   |   |   |   |
| 1250 Datorer | 159 099,00 | 0,00 | 0,00 | 159 099,00 |
| 1259 Vm datorer | -79 127,66 | 0,00 | -39 774,77 | -118 902,43 |
| S:a maskiner och andra tekniska anläggningar | 79 971,34 | 0,00 | -39 774,77 | 40 196,57 |
| Inventarier, verktyg och installationer |   |   |   |   |
| 1220 Inventarier | 326 020,00 | 0,00 | 0,00 | 326 020,00 |
| 1229 Vm inventarier | -203 548,47 | 0,00 | -40 941,38 | -244 489,85 |
| S:a inventarier, verktyg och installationer | 122 471,53 | 0,00 | -40 941,38 | 81 530,15 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 338 721,57 | 0,00 | -166 772,18 | 171 949,39 |
| Finansiella anläggningstillgångar |   |   |   |   |
| Andelar i koncernföretag |   |   |   |   |
| 1317 Aktier i hubbr Contact center | 2 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 000,00 |
| S:a andelar i koncernföretag | 2 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 000,00 |
| Andelar i intresseföretag |   |   |   |   |
| 1330 Nedskrivning aktier i ContactC | -122 000,00 | 0,00 | 0,00 | -122 000,00 |
| S:a andelar i intresseföretag | -122 000,00 | 0,00 | 0,00 | -122 000,00 |
| Summa fin anl tillgångar: | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| Summa anläggningstillgångar: | 2 738 721,57 | 0,00 | -166 772,18 | 2 571 949,39 |
| Omsättningstillgångar |   |   |   |   |
| Varulager m m |   |   |   |   |
| Kortf. fordringar |   |   |   |   |
| Kundfordringar |   |   |   |   |
| 1510 Kundfordringar | 6 713 617,00 | 0,00 | 3 012 825,00 | 9 726 442,00 |
| 1515 Osäkra fordringar | 0,00 | 0,00 | 167 280,00 | 167 280,00 |
| S:a kundfordringar | 6 713 617,00 | 0,00 | 3 180 105,00 | 9 893 722,00 |
| Övriga fordringar |   |   |   |   |
| 1610 Fordringar anställda | 0,00 | 0,00 | -3 211,81 | -3 211,81 |
| 1630 Skattekonto | 0,00 | 0,00 | -4 999 285,00 | -4 999 285,00 |
| 1690 Övriga fordringar | 1 723,00 | 0,00 | -8 867,00 | -7 144,00 |
| S:a övriga fordringar | 1 723,00 | 0,00 | -5 011 363,81 | -5 009 640,81 |
| Förutbet kostn och upplupna intäkter |   |   |   |   |
| 1701 Upplupna intäkter | 2 605 850,25 | 0,00 | 401 406,16 | 3 007 256,41 |
| 1710 Förutbetalda hyror | 71 380,00 | 0,00 | -180,00 | 71 200,00 |
| 1711 Förutbetalda försäkringskostna | 18 622,00 | 0,00 | 2 759,75 | 21 381,75 |
| 1712 Förutbetalda datakostnader | 66 000,00 | 0,00 | 21 500,00 | 87 500,00 |
| 1714 Förutbetalda lokalkostnader | 448 959,00 | 0,00 | 108 133,13 | 557 092,13 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader | 58 505,00 | 0,00 | 146 552,47 | 205 057,47 |
| S:a förutbet kostn och upplupna intäkter | 3 269 316,25 | 0,00 | 680 171,51 | 3 949 487,76 |
| Summa kortf fordr: | 9 984 656,25 | 0,00 | -1 151 087,30 | 8 833 568,95 |
| Kortfristiga placeringar |   |   |   |   |
| Kassa och bank |   |   |   |   |
| 1940 Bank | -1 525 619,21 | 0,00 | 1 317 937,64 | -207 681,57 |
| 1946 Vendator Callcenter i rekonstr | 0,00 | 0,00 | 55 036,00 | 55 036,00 |
| 1950 Fakturakredit HB | -5 367 652,76 | 0,00 | 5 404 795,39 | 37 142,63 |
| S:a kassa och bank | -6 893 271,97 | 0,00 | 6 777 769,03 | -115 502,94 |
| Summa omsättningstillgångar: | 3 091 384,28 | 0,00 | 5 626 681,73 | 8 718 066,01 |
| SUMMA TILLGÅNGAR: | 5 830 105,85 | 0,00 | 5 459 909,55 | 11 290 015,40 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |   |   |   |   |
| Eget kapital |   |   |   |   |
| Aktiekapital |   |   |   |   |
| 2081 Aktiekapital | -1 130 750,00 | 0,00 | 0,00 | -1 130 750,00 |
| S:a aktiekapital | -1 130 750,00 | 0,00 | 0,00 | -1 130 750,00 |
| Överkursfond |   |   |   |   |
| 2084 Överkursfond | -5 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | -5 176 250,00 |
| S:a överkursfond | -5 176 250,00 | 0,00 | 0,00 | -5 176 250,00 |
| Reservfond |   |   |   |   |
| 2086 Reservfond | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| S:a reservfond | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| Balanserad vinst eller förlust |   |   |   |   |
| 2091 Balanserade medel | 17 863 695,30 | 0,00 | 0,00 | 17 863 695,30 |
| 2092 Koncernbidrag | 255 213,00 | 0,00 | 0,00 | 255 213,00 |
| 2093 Aktieägartillskott | -20 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 844 000,00 |
| 2096 Nedskrivning aktier | 2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 000,00 |
| S:a balanserad vinst eller förlust | -653 091,70 | 0,00 | 0,00 | -653 091,70 |
| Årets resultat |   |   |   |   |
| 2099 Årets resultat | 5 041 338,46 | 0,00 | 0,00 | 5 041 338,46 |
| S:a årets resultat | 5 041 338,46 | 0,00 | 0,00 | 5 041 338,46 |
| Summa eget kapital: | -2 018 753,24 | 0,00 | 0,00 | -2 018 753,24 |
| Avsättningar |   |   |   |   |
| Skulder långfristiga |   |   |   |   |
| Leverantörsskulder |   |   |   |   |
| 2440 Leverantörsskulder | -2 049 543,48 | 0,00 | 508 126,19 | -1 541 417,29 |
| 2441 Lev.skulder Koncern | 0,00 | 0,00 | -1 680 554,00 | -1 680 554,00 |
| S:a leverantörsskulder | -2 049 543,48 | 0,00 | -1 172 427,81 | -3 221 971,29 |
| Skulder till koncernföretag |   |   |   |   |
| 2450 Ankomstregistrerat skuldkonto | 422 673,49 | 0,00 | -420 437,49 | 2 236,00 |
| S:a skulder till koncernföretag | 422 673,49 | 0,00 | -420 437,49 | 2 236,00 |
| Skatteskulder |   |   |   |   |
| 2510 Preliminärskatt | 71 567,00 | 0,00 | 47 704,00 | 119 271,00 |
| S:a skatteskulder | 71 567,00 | 0,00 | 47 704,00 | 119 271,00 |
| Övriga skulder |   |   |   |   |
| 2650 Momsredovisning | -2 587 787,50 | 0,00 | 1 881 265,30 | -706 522,20 |
| 2710 Personalens källskatt | -33 998,00 | 0,00 | -1 670 114,00 | -1 704 112,00 |
| 2731 Sociala avgifter | -32 426,00 | 0,00 | -592 655,22 | -625 081,22 |
| 2732 Länstyrelsen soc.avg före reko | 0,00 | 0,00 | -947 595,00 | -947 595,00 |
| 2733 Länsstyrelsen soc.avg efter re | 0,00 | 0,00 | -994 813,85 | -994 813,85 |
| 2750 Införsel | 0,00 | 0,00 | -20 027,00 | -20 027,00 |
| 2810 Avräkningskonto hubbr AB | 8 821 586,01 | 0,00 | -14 105 641,77 | -5 284 055,76 |
| 2812 Avräkningskonto H Contact cent | -26 847 619,70 | 0,00 | 30 407 156,70 | 3 559 537,00 |
| 2813 Avräkningskonto H financial s | -52 837,18 | 0,00 | 366 565,18 | 313 728,00 |
| 2814 Avräkningskonto H Consulting | 65 200,00 | 0,00 | -65 200,00 | 0,00 |
| 2815 Avräkningskonto H People | 4 504 762,71 | 0,00 | -3 621 921,03 | 882 841,68 |
| 2820 Avräkningskonto Makalös | 14 761 655,65 | 0,00 | -6 399 435,15 | 8 362 220,50 |
| 2821 Avräkningskonto Rationell Fina | 210 855,00 | 0,00 | -210 855,00 | 0,00 |
| 2823 Gråmunken | 0,00 | 0,00 | -361 580,00 | -361 580,00 |
| 2824 Länsstyrelsen före rekonstrukt | 0,00 | 0,00 | -2 328 419,00 | -2 328 419,00 |
| 2825 Länsstyrelsen efter rekonstruk | 0,00 | 0,00 | -2 543 055,00 | -2 543 055,00 |
| S:a övriga skulder | -1 190 609,01 | 0,00 | -1 206 324,84 | -2 396 933,85 |
| Upplupna kostn och förutbet int |   |   |   |   |
| 2910 Periodiserade löner, tim | 0,00 | 0,00 | -355 688,32 | -355 688,32 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -237 450,98 | 0,00 | -2 268 293,69 | -2 505 744,67 |
| 2921 Upplupna soc avg på semesterlö | -74 607,10 | 0,00 | -712 697,91 | -787 305,01 |
| 2949 Särskild löneskatt tax 2017 | -90 102,66 | 0,00 | 0,00 | -90 102,66 |
| 2950 Särskild löneskatt tax 2018 | 0,00 | 0,00 | -130 808,27 | -130 808,27 |
| 2980 Förutbetalda intäkter | -9 650,00 | 0,00 | -26 750,00 | -36 400,00 |
| 2990 Övriga interimsskulder | -652 801,62 | 0,00 | 129 210,48 | -523 591,14 |
| 2992 Upplupna utlägg | -828,25 | 0,00 | -33 758,26 | -34 586,51 |
| S:a upplupna kostn och förutbet int | -1 065 440,61 | 0,00 | -3 398 785,97 | -4 464 226,58 |
| Summa skulder kortfristiga: | -3 811 352,61 | 0,00 | -6 150 272,11 | -9 961 624,72 |
| SUMMA EGET KAP, SKULDER...: | -5 830 105,85 | 0,00 | -6 150 272,11 | -11 980 377,96 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | -690 362,56 | -690 362,56 |

 

-----------------------------------------

Förfrågan om ackord

Vendator Callcenter AB erbjuder oprioriterade borgenärer ett ackord med följande villkor:

 1. Bolaget erlägger som full betalning 25 procent av kapitalbeloppet på de fordringar som omfattas av ackordet, dock minst 5 000 kr eller, för det fall utestående fordran uppgår till 5 000 kr eller mindre, 100 procent av fordringsbeloppet. Ränta och andra eventuella ersättningar knutna till borgenärens huvudfordran för tiden efter den 10 juli 2017 erlägges ej.
 2. Utbetalning av ackordslikviden enligt p. 1 ovan sker inom tre månader från det att tingsrättens beslut om ett fastställt ackord vunnit laga kraft.
 3. Ackordet är inte säkerställt.

Till detta ackordsförslag bifogas ett formulär för ackordsgodkännande och fullmakt för rekonstruktören att rösta för er fordran under kommande ackordsförhandling.

För det fall ackordsförslaget accepteras ombeds ni att sända godkännandet/fullmakten per omgående och senast den 10 november 2017 till Advokat Johan Bergstrand WE Advokater, Hantverkargatan 26, 112 21 Stockholm.

Bromma den 27 oktober 2017

Kontakt vid frågor:
Peter Öster, VD hubbr AB
E-post: peter.oster@hubbr.se

Viktig information:
Denna information är sådan information som hubbr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 12:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Januari-september 2017

Tredje kvartalet juli - september 2017

 • Nettoomsättningen för perioden var 16,7 Mkr (22,8) vilket är en minskning med 26,5 % jämfört med samma period föregående år
 • EBITDA uppgick till -0,8 Mkr (1,2) vilket är en minskning med 2,0 Mkr jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till -6,6% (2,1%)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,5) vilket är en minskning med 1,6 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2016
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr (0,01)
 • Kassaflödet för perioden är 7,3 Mkr (-0,6), vilket är en förbättring med 8,0 Mkr jämfört med samma period föregående år


Kommentar avseende handelsstopp samt sammanfattning av hubbr's pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Handeln i hubbr AB:s aktie är sedan den 27 oktober 2017 cirka klockan 13:00 stoppad. Anledningen till handelsstoppet är att totalt fyra pressmeddelanden angående rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord inte kunnat offentliggöras som avsett med anledning av ett tekniskt problem vid distribution hos bolagets anlitade nyhetsdistributör. hubbr AB har nu erhållit en bekräftelse avseende informationens tillgänglighet och avlägger härmed en sammanfattning av informationsinnehållet.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr Contact Center AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr Contact Center AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterdotterbolag hubbr People AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för hubbr People AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


hubbr AB's dotterbolag Vendator Callcenter AB offentliggör rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord

Som en del i företagsrekonstruktionen för Vendator Callcenter AB kommer rekonstruktören offentliggöra en rekonstruktörsberättelse samt förfrågan om ackord, varför dessa publiceras även i detta pressmeddelande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted