KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOST PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Host Property AB (publ), org.nr 556987-4158 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Studentgatan 6 i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, https://flyingelephant.com/host, och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om:

a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Val av

a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

b. revisorer

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7.b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Bolagets aktieägare har inkommit med förslag enligt punkt 8 och 9.a-b nedan.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Föreslås att något arvode inte ska utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisorn föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9.a - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Moe, Asmund Haare och Lydia Pedersen för tiden intill nästa årsstämma.

Punkt 9.b - Val av revisorer

Föreslås att årsstämman beslutar att Guide Revision AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Guide Revision AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Hemström kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 9 juni 2020. Handlingarna finns då också tillgängliga på Bolagets webbplats https://flyingelephant.com/host och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Oslo i juni 2020

Host Property AB (publ)

Styrelsen

3Q YTD 2020 Report

Audited report and market update presentation


Host Property AB - October 2020

Market update


Press release 25.09.2020

Host Property AB (publ) cancels the written procedure initiated on 14 September 2020
HOST PROPERTY AB 1H2020 MARKET UPDATE

HOST PROPERTY - TAKING OWNERSHIP OF HOTEL OPERATIONS


Invitation to 2Q2020 Results Presentation

Host Property AB - Invitation to 2Q2020 Results Presentation - Teleconference 31. August at 09:00


Press release 06.08.2020

Host Property AB - Hotel operation - Change of ownership


Quarterly report
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOST PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Host Property AB (publ), org.nr 556987-4158 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Studentgatan 6 i Malmö.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted