H&D Wireless genomför företrädesemission för snabb expansion

- Kallar till extra bolagsstämma för beslut

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ):) ("H&D Wireless") meddelar i dag att styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission ("Företrädesemissionen") i syfte att finansiera implementeringen av pågående pilotprojekt av bolagets egenutvecklade system, GEPS, hos strategiska kunder. Beslutet är villkorat av ett godkännande från en extra bolagsstämma. Företrädesemissionen omfattar högst 8 788 596 aktier till en teckningskurs om 4,25 SEK per aktie. Vid fullteckning tillförs H&D Wireless totalt cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader. H&D Wireless har på förhand skriftligen avtalat om garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen. Teckningsperioden är beräknad från och med den 29 augusti till och med den 12 september 2018. För att säkerställa finansieringen tills Företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit ett kortsiktigt lån om 10 MSEK från huvudägare och extern finansiär.

Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort.

Motiv för företrädesemissionen


H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där några av Sveriges största industriföretag beställt bolagets flaggskeppsprodukter för produkter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation för att knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden.

VD Pär Bergsten kommenterar

"
Intresset är mycket stort för vårt egenutvecklade system GEPS som möjliggör för stora tillverkningsföretag att optimera sina flöden av material och människor och därmed göra betydande besparingar. Vi behöver därför ytterligare kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på dessa mycket goda affärsmöjligheter", säger Pär Bergsten, vd och grundare av H&D Wireless

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningskurs: 4,25 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 8 788 596 aktier, motsvarande 37 351 531 SEK.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 27 augusti 2018 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nya aktie.
 • Teckningsperiod: 29 augusti 2018 till och med 12 september 2018.
 • Värdering (pre-money): Cirka 74,7 MSEK.
 • Antal aktier innan nyemission: 17 577 191 aktier.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser om totalt cirka 28,6 MSEK, motsvarande cirka 76 procent av Företrädesemissionen. De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 27 augusti 2018

I tillägg till denna företrädesemission beslutade styrelsen om möjlighet till en övertilldelning genom två (2) riktade emissioner vilka båda är villkorade av bolagsstämmans godkännande

Riktad nyemission 1 - ersättning till garanter

 • Omfattar högst 810 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 4,25 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 40 500 kronor.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de garanter som ingått garantiavtal med bolaget i samband med Företrädesemissionen.
 • Skälen till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt beror på att aktieteckning sker till fullgörande av garantiavtal som bolaget har ingått med aktietecknarna.

Riktad nyemission 2 - överteckningsemissionen

 • Omfattar högst 2 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 4,25 kronor innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma tecknare som tecknat aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen och som inte ryms inom Företrädesemissionens högsta belopp.
 • Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget ytterligare kapital för dess fortsatta tillväxt.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.hd-wireless.com) och Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare


Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser


FNCA Sweden AB är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.

Emissionsinstitut


Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta


Göteborg Corporate Finance

Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se

För ytterligare information om H&D Wireless AB, vänligen kontakta:

Pär Bergsten, VD

Telefon: 0708 27 45 57

E-post: par.bergsten@hd-wireless.se

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2018 kl. 08:00 CET. 

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

H&D Wireless inleder teckningsperiod och offentliggör informationsmemorandum- Korrigering

Korrigering av det tidigare pressmeddelandet idag: Teckningstiden för Teckningsoptionen angavs tidigare till 1 september 2020 till 15 oktober 2021, rätt period skall vara 1 oktober 2021 till den 15 oktober 2021.

Idag inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" nyemission av högst 29 981 830 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag även informationsmemorandum. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se samt Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se


H&D Wireless inleder teckningsperiod och offentliggör informationsmemorandum

Idag inleds teckningsperioden i Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) ("H&D Wireless" eller "Bolaget)" nyemission av högst 29 981 830 aktier, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning tillförs bolaget cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Med anledning av emissionen offentliggör Bolaget idag även informationsmemorandum. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida investor.hd-wireless.com och kommer att göras tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se samt Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se .


H&D Wireless emission nu 100% garanterad, tar upp brygglån samt beslutar om övertilldelning

Styrelsen i H&D Wireless har beslutat om att uppta ett brygglån om 5 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för Bolaget tillsammans med tidigare kommunicerad företrädesemission. Bolaget har även erhållit en toppgaranti motsvarande 30 % av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen. I och med toppgarantin är den stundande emissionen till 100% säkerställd. H&D Wireless har även beslutat om en övertilldelningsoption om 5 MSEK i form av en riktad emission, som kan tas i anspråk vid eventuell överteckning.


H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 18,0 MSEK

Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 18,0 MSEK för att stärka kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna GEPS®, Griffin IoT och Casat™ samt lageruppbyggnad av radiomoduler för att klara leveranser av erhållna order. Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.


H&D Wireless erhåller uppföljningsorder från Avnet Integrated för IoT-moduler.

Nasdaq First North noterade H&D Wireless AB får en tilläggsorder från Avnet Integrated, en ledande global leverantör av teknik för utveckling och tillverkning, vilket är en affärsenhet inom Avnet Inc. (Nasdaq: AVT). Ordern rör den trådlösa modulen SPB432 och kontraktsvärdet är cirka 180KSEK.


Delårsrapport kvartal 2 2020

H&D Wireless har överlevt kanske den tuffaste perioden i bolagets liv hittills och gör plusresultat för första gången sedan 2016. H&D Wireless gick i mars in i regeringens hjälppaket med korttidspermitteringar och anstånd med skatt. Detta som ett resultat av att alla våra huvudkunder drabbats av Covid-19 och stängt fabrikerna. Under kvartalet tvingades bolaget begära dotterbolagen MVV International och MVV Holding i konkurs som har haft mycket konsulter hos de stora verkstadsbolagen. Produktmässigt är de viktigaste produkterna och tjänsterna godkända i utvärderingarna hos ledande verkstadsbolag. Eftersom GEPS, Griffin IoT och Casat nu är tekniskt godkända och nyttan påvisad hos slutkund så justerar bolaget om strategin och går mot att samarbeta med större partners för att accelerera processen och även med ambitionen att kunna skala upp genom industriella investeringar från tredje part.


Volvo PV AB testar GEPS realtidspositionering från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS fått en order från Volvo Personvagnar AB för 6 månaders test av GEPS for Industry - Fleet management. Ordervärdet är under 100ksek.


HDW väljs för ny produktgeneration hos No-Isolation

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB (HDW), väljs som leverantör för en ny produktgeneration från det norska företaget No-Isolation. No-Isolation har valt Wi-Fi modulen SPB228 för sin högvolymsgeneration av Komp©, som är en kommunikationsutrustning för pensionärer och deras familjer. Ordervärdet på den initiala ordern är på 18,000 USD (150 000 SEK) och kommer att levereras under augusti-oktober 2020.


H&D Wireless löser ut dotterbolagen ur MVV Holding

Nasdaq First North Growth Market noterade H&D Wireless AB löser ut dotterbolagen ur MVV Holding AB genom ett avtal med konkursförvaltaren i MVV Holding. Dotterbolagens dagliga verksamheter berörs inte direkt.


Parker-Hannifin AB signerar licensavtal med H&D Wireless för Casat4.0

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har signerat licensavtal med Parker-Hannifin AB för 6 månaders licens och drift av Casat4.0. H&D Wireless har sedan uppköpet av MVV våren 2019 vidareutvecklat och optimerat Casat åt bland annat Parker. Nu har alltså H&D Wireless AB fått förtroendet av Parker AB, vilken som första kund godkänt Casat4.0 för full produktionsdrift. Ordervärdet av licensen för månaderna under 2020 är cirka 250KSEK och kan förnyas varje år med 12 månader till ett värde som beror på antal användare.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted