Förtydligande avseende förslag till avsiktsförklaring från strategisk partner

Motparten i förslaget till avsiktsförklaringen är ett kinesiskt bolag med internationell verksamhet inom nätverk för Fiber, Telecom mm.  Motparten är ett stort bolag med flera verksamhetsgrenar och ett femtiotal helägda dotterföretag som levererar produkter och tjänster i över 100 länder. Motparten omsatte ett flertal tiotals miljarder SEK under 2018.  Förhandlingarna är i ett tidigt skede och motparten är ett av flera likande kinesiska bolag som H&D Wireless har träffat i syfte att adressera den kinesiska marknaden genom ett Joint Venture.

Avsiktsförklaringen inkluderar upprättandet av ett Joint Venture, JV, i Kina där H&D Wireless äger 20-49% procent och motparten 51-80% procent beroende på vilka produkter och tjänster det slutliga avtalet kommer att inkludera.  H&D Wireless tillför IP, kompetens och vissa stödfunktioner till JV:et och motparten tillför kapital motsvarande 30-50 MSEK.   Vidare inkluderar förslaget potentiella pilotprojekt där produkter, tjänster och priser kvarstår att förhandla.  H&D Wireless erhåller, enligt avsiktsförklaringen, ett licensavtal med royalty per år för ingående produkter för det IP och support som skall användas av JV :et på den lokala marknaden i Kina.  Nivåerna eller formerna för denna ersättning är ännu ej förhandlade. Enligt avsiktsförklaringen avser motparten att investera upp till 30 miljoner SEK i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) genom en riktad nyemission.  Den riktade emissionen till motparten kommer i så fall vara föremål för stämmobeslut i H&D Wireless Sweden Holding AB (publ)

Den indikativa tidplanen som parterna arbetar efter har som mål att ett bindande avtal ingås under kvartal 3 2019 och att JV:et etableras i Kina under kvartal 3 2019.  I samband med att JV:et etableras i Kina ska även motparten göra direktinvesteringen i H&D Wireless Sweden Holding AB genom en riktad nyemission. Parterna har för avsikt att signera ett MOU inom 2-4 veckor.

Denna information är sådan information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18:00 CET den 15 april 2019.

2019-04-15

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pär Bergsten,
CEO H&D Wireless  
Växel +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se.

HDW lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier i MVV Holding

Nasdaq First North-listade H&D Wireless Holding Sweden AB ( "HDW") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier ("Aktierna") med ISIN-kod SE0009889405 i MVV Holding AB ("MVV"). Aktierna är upptagna till handel på New Growth Market ("NGM").


H&D Wireless deltar i nytt internationellt projekt för att skapa den digitala fabriken.

Nasdaq First North-listande H&D Wireless och Korea Institute for Advancement and Technology (KIAT), ingår i ett nytt Svensk-Sydkoreansk projekt, C-PALS som står för Cyber-Physical, Assembly and Logistics Systems. Övriga parter från Sverige är Ericsson, Scania och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet startar den 1 juli och pågår under 3 år.


H&D Wireless företrädesemission övertecknades

H&D Wireless Sweden Holding AB har, med stöd av beslut från bolagsstämman den 15 mars 2019 och med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, genomfört en företrädesmission av 7 575 123 units till en teckningskurs om 3,50 kronor per unit och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 378 756,15 kronor. Totalt mottog Bolaget teckningsanmälan motsvarande 8 233 864 aktier varav 4 016 277 med stöd av teckningsrätter och 4 217 587 utan stöd av teckningsrätter.


Rättelse: Kommuniké från bolagsstämma

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 25 april 2019 kl. 15:22 som felaktigt angav det högsta antalet nya aktier i styrelsens bemyndigande. Rätt antal är högst 10 000 000 nya aktier.

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2019. Totalt var 1 366 070 röster av 43 250 410 (3,16%) närvarande.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2019. Totalt var 1 366 070 röster av 43 250 410 (3,16%) närvarande.


Delårsrapport kvartal 1 2019

H & D Wireless har på kort tid fått en mycket stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag inför deras digitalisering samt vidare börjat att leverera volymproduktion av nya wireless moduler efter en kraftig ökning av design-Ins hos IoT kunder
Avsiktsförklaring från strategisk partner överstigande 80MSEK

Ledningen för H&D Wireless har sedan november 2018 fört diskussioner med flera potentiella företag och investerare. Detta har nu lett till att bolaget har erhållit ett förslag till MoU, Memorandum of Understanding, från ett stort internationellt företag med säte i Kina som vill adressera den kinesiska marknaden genom ett Joint Venture (JV) med H&D Wireless. Avtalets värde är uppskattat till över 80 MSEK innan licensintäkter beroende på vilka produkter som initialt inkluderas. Då den kinesiska marknaden är mycket stor förväntar bolaget betydande licensintäkter från den kinesiska marknaden i framtiden.


På grund av väsentlig händelse - Förlängning av teckningsperioden

Styrelsen i Nasdaq First North-listande H&D Wireless AB, har beslutat att förlänga teckningsperioden efter att man erhållit ett MoU (Memorandum of Understanding) från ett internationellt bolag med kinesiskt säte. Bolaget avser att investera ett större belopp genom en direkt investering i H&D Wireless AB, upprätta och investera i ett Joint Venture bolag i Kina, med därtill tillhörande licensavgifter till HDW. Avtalets värde beräknas till över 80 MSEK exklusive licensavgifter beroende på vilka produkter som inkluderas.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär