Ericsson och H&D Wireless ingår avtal för Industry 4.0 och IoT

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB och Ericsson AB har ingått ett gemensamt globalt co-marketingavtal avseende hårdvara och tjänster inom Industry 4.0 och IoT. Avtalet har inget direkt kommersiellt värde men har strategisk potential.

H&D Wireless har sedan 2018 har arbetat tillsammans med Ericsson i det sk. "FindIT-projektet" - lokaliseringslöningar för konsumenters olika typer av tillgångar (väskor, cyklar, laptops mm). Projektet och partnerskapet har varit väldigt givande för båda parter och nu accelererar samarbetet.

Operatörerna är mycket intresserade av lokaliseringslösningar och där vill Ericsson arbeta med sk. "device partners" (H&D Wireless) som kan tillhandahålla IoT-enheter direkt till operatörerna. Ericsson sätter standarden för hur det ska fungera och operatörerna kan använda Ericssons basstationer och programvara för detta. Ericsson och H&D Wireless kommer att marknadsföra dessa till operatörerna.

H&D Wireless har i samarbetet med Ericsson tagit fram Raven Iot Tag "Box835" som är en sensortagg anpassad för konsumentapplikationer och därför relativt liten och billig, vilket gör den högintressant även för Industri och Enterprise-applikationer med hög volym där storleken har betydelse, i det här fallet desto mindre desto bättre. Sensortaggen kräver ingen infrastruktur så som Wi-Fi eftersom den använder den nya IoT Maskin-Maskin standarderna LTE-M (Cat-M) och NB-IoT som går över mobilnätet. Sedan tidigare finns även Box827 som är en mera ruggad enhet för industriellt bruk, även använd i dessa tester.

H&D Wireless kommer också delta i "Ericssons IoT accelerator program".

De stora fördelarna med Ericsson IoT acceleratorplattform är att den ger omedelbar global skalbarheten. H&D Wireless och Ericsson är en bra match som tillsammans öppnar upp nya intäktsströmmar. Målgruppen för samarbetet är:

  • Operatörer - Nya IoT-erbjudanden med lokalisering och sensorer till B2B och Industri
  • Operatörer - Konsumenter - lokaliseringslösningar, säkerhet
  • Ericsson Supply Chain - materialspårning, leverans och logistikförbättring

Under 2026 förväntas NB-IoT- och Cat-M-teknik utgöra 45 procent av alla cellulära IoT-anslutningar (5.9 miljarder), enligt Ericsson Mobility Report November 2020. H&D Wireless uppskattar potentialen i den egna lösningen Griffin IoT och Box827/Box835 familjen till 25-35MSEK per år med start i slutet på nästa år.

För ytterligare information om detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Pär Bergsten, CEO H&D Wireless

Växel: +46-8-55118460
Email: investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com

Om H&D Wireless AB

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin® samt GEPS®. H&D Wireless grundades 2009 och har levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS® (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019, ingår även MES systemet Casat i koncernen. Bland Casat kunderna kan nämnas Volvo Penta, Swegon och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel nr: +46 (0)8- 684 05 800 Webb address: www.aqurat.se

RÄTTELSE: H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 25,8 MSEK

Rättelsen avser pressmeddelandet som offentliggjordes den 27 april 2021 kl. 08.30 som felaktigt angav emissionsvolymen. Rätt emissionsvolym är 85 847 184 B-aktier motsvarande 25 754 155,2 SEK.

Rättelsen innehåller även ett förtydligande avseende villkoren för erbjudandet. Handel med teckningsrätter pågår 24 maj - 1 juni 2021. Offentliggörande av utfallet i emissionen förväntas den 9 juni 2021.

Rättelsen avser även att pressmeddelandet innehöll en felaktig skrivelse som lyder "Styrelsens fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com) senast den 28 april 2021 samt kommer även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.". Pressmeddelandet innehöll felaktigt denna skrivelse ovan.

Här följer den korrekta texten av det kompletta pressmeddelandet.

Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 25,8 MSEK för att stärka kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna GEPS®, Casat™ och Griffin IoT samt lageruppbyggnad av IoT enheter. Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.


H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 25,8 MSEK

Styrelsen i Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 25,8 MSEK för att stärka kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna GEPS®, Casat™ och Griffin IoT samt lageruppbyggnad av IoT enheter. Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt ca 20 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.


Årsredovisning 2020 för H&D Wireless AB publiceras.

Bolagets Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida.


Ericsson och H&D Wireless ingår avtal för Industry 4.0 och IoT

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB och Ericsson AB har ingått ett gemensamt globalt co-marketingavtal avseende hårdvara och tjänster inom Industry 4.0 och IoT. Avtalet har inget direkt kommersiellt värde men har strategisk potential.


Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) kallar till årsstämma den 7 maj 2021

Hitech & Development Wireless Sweden AB (publ), 559077-0714, kallar till årsstämma fredagen den 7 maj 2020 kl. 09:00 hos bolaget, Kista Science Tower i Stockholm. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 29 april 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Sådan rösträttsregistrering måste av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 3 maj 2021. Aktieägare som vill delta i stämman ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 maj 2021, per post på adress Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB, Färögatan 33, 164 51 Kista, per e-post investors@hd-wireless.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets webbplats www.hd-wireless.com samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.


Volvo Cars AB utökar GEPS piloten från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har till sitt produktområde GEPS fått en utökad order från Volvo Personvagnar AB. Man testar redan GEPS™ for Industry - Fleet management men lägger nu till GEPS™ for Industry - External logistics. Ordervärdet är ringa men strategiskt intressant.


H&D Wireless tar in ny ekonomichef

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB har anställt en ny ekonomichef. Mårten Wanning tar över ansvaret för finansfunktionen som CFO på bolaget den 1 april efter Robert Archer som arbetat som interims CFO sedan i november 2020.


Volvo Cars beställer utbildning från H&D Wireless

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har fått beställningar av Volvo Cars, VCC, på kurser inom området Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys (SAM). SAM fungerar som ett verktyg för att förbättra metoder vid manuellt arbete. Ordervärde ca. 0,2 MSEK.


Delårsrapport kvartal 4 2020 samt bokslutskommuniké 2020

Trots Covid-19 så gjorde bolaget ett bra år 2020 med bara ett tapp på ca 15% av försäljningen till 17,5 MSEK, en resultatförbättring med 11 MSEK, motsvarande nästan 30% och en skuldminskning på 10 MSEK. Från den 23 mars till sista augusti hade vi korttidspermitteringar på 60% och anstånd med skatter och avgifter. Detta som ett resultat av att våra huvudkunder drabbats av konsekvenserna av Covid-19 och stängt fabrikerna. Under 2020 tvingades vi sätta två av dotterbolagen, MVV International samt MVV Holding i konkurs. Alla projekt var i gång igen i Q4 även om allt nu går långsammare på grund av ökad logistik då alla infört besöksrestriktioner. Trots att det konkreta arbetet med projekt och investeringsbeslut förenats av Covid-19, så är intresset tydligt och i flera fall ökande för bolagets digitala lösningar. Resultatet av det kan ses genom alla de beställningar som kom innan jul 2020 och i januari 2021 på POC o Piloter.


MVV Industry Lab AB byter namn till H&D Wireless Dalumverken AB

Nasdaq First North Growth Market-listade H&D Wireless AB, har bytt namn på sitt produktområde MVV Industry LAB till H&D Wireless Dalumverken AB. Dotterbolaget utvecklar och tillverkar utrustning till bland annat Mann Teknik och Precomp i sin verkstad i Dalum. Dotterbolaget ändrar man alltså namn för att visa kopplingen till H&D Wireless koncernen och dess produkter.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted