Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2020 i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Vid årsstämma den 30 mars 2020 i Halmslätten Fastighets AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.

  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

    Av tillgängliga vinstmedel om 394 399 312 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 35 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 8 900 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 respektive 30 december 2020.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.

  • Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Stefan De Geer, Hans Johnsen, Ian Kuylenstierna och Tore Robertsson. Stefan De Geer omvaldes till styrelsens ordförande.

  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 200 000 kr varav 80 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.

  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Halmslätten Fastighets AB (publ)
+ 46 8 402 53 94
[email protected]

Johan Åskogh, VD
Halmslätten Fastighets AB (publ)
+ 46 8 402 53 81
[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson-kontrollerade Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted