Kommentar med anledning av tidigarelagd acceptfrist gällande Stenhus Fastigheter i Norden ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har noterat att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)  ("Stenhus Fastigheter") tidigarelagt acceptfristen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter ("Erbjudandet"). Samtidigt har Stenhus förklarat att Erbjudandet är ovillkorat och fullföljs. Detta innebär att den aktieägare i Halmslätten som accepterar Erbjudandet inte har rätt att återkalla sin accept.

Acceptfristen inleds idag, närmare en månad tidigare än vad Stenhus tidigare kommunicerat. Acceptfristen avslutas dock först den 1 mars 2022, och utbetalning av vederlag förväntas påbörjas först omkring den 9 mars 2022.

Styrelsen i Halmslätten noterar att sedan Erbjudandet offentliggjordes har Halmslätten erhållit sedvanlig årsskiftesvärdering av bolagets fastigheter per den 31 december 2021, innebärande en positiv värdeförändring sedan 30 juni, om 173 000 000 kronor eller cirka 39 kronor per aktie (utan avdrag för uppskjuten skatt). Mot bakgrund av att Erbjudandet innefattar att aktieägare i Halmslätten erbjuds nya aktier i Stenhus Fastigheter noterar styrelsen vidare att aktien i Stenhus Fastigheter handlas till en betydande substanspremie.

Styrelsen i Halmslätten utvärderar för närvarande Erbjudandet och har uppdragit åt BDO, bland annat i ljuset av Halmslättens fastighetsportföljs värdeförändring och Stenhus Fastigheters akties substanspremie, att lämna ett oberoende värderingsutlåtande, en så kallad fairness opinion. Styrelsen avser att inom 14 dagar offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. Därmed ges aktieägare, som önskar ta del av styrelsens ställningstagande till Erbjudandet inför sitt beslut om att acceptera eller förkasta Erbjudandet, gott om tid att därefter överväga Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Kommentar med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har noterat att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)  ("Stenhus Fastigheter") den 23 november 2021 har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter ("Erbjudandet"). Stenhus Fastigheter har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av totalt 17,33 procent av samtliga aktier i Halmslätten för samma vederlag som gäller i Erbjudandet.


Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted