Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken onsdagen den 1 december 2021,
 • Dels senast torsdagen den 2 december 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Halmslätten Fastighets AB, Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected] Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen 1 december 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 3 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.halmslatten.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 450 000 aktier, motsvarande 4 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna

aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.halmslatten.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Val av en eller flera justeringspersoner.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Entledigande av:
 1. Hans Johnsen som styrelseledamot
 2. Stefan De Geer som styrelseledamot tillika styrelseordförande
 1. Nyval av:
 1. Christer Sundin som styrelseledamot
 2. Fredrik Brodin som styrelseledamot tillika styrelseordförande
 1. Stämmans avslutande.

Val av ordföranden vid stämman (ärende 2)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokaten Tilda Rosengren föreslås väljas till ordförande vid stämman (ärende 2)

Beslut om entledigande av styrelseledamöter och val av styrelseledamöter (ärende 7 och 8)

Lodet AB, ägare till 447 570 aktier i bolaget per den 30 september 2021 och enligt uppgift från Lodet AB per dagen för begäran, motsvarande 10,06 procent av aktiekapitalet i bolaget, har med stöd av 7 kap 13 § andra stycket Aktiebolagslagen begärt att extra bolagsstämma sammankallas för att behandla nedanstående frågor:

 • Entledigande av Hans Johnsen som styrelseledamot (ärende 7a).
 • Entledigande av Stefan De Geer som styrelseledamot tillika styrelseordförande (ärende 7b).
 • Nyval av Christer Sundin som styrelseledamot (ärende 8a).
 • Nyval av Fredrik Brodin som styrelseledamot tillika styrelseordförande (ärende 8b).

Presentation av nominerade styrelseledamöter

 • Fredrik Brodin (född 1967), civilingenjör KTH, vd Offentliga Hus (2020-2021), vd Stendörren Fastigheter (2014-2019), transaktionschef D. Carnegie & Co (2014), affärsutveckling Kvalitena (2007-2014)
 • Christer Sundin (född 1949), ekonomexamen Uppsala universitet, styrelseordförande Elvida i Skandinavien, Colabitoil Production, Lignus Housing, Kraftkonsult i Skandinavien, vd SUBO Konsult (2014-2019), vd Diös Fastigheter (2005-2014)

Upplysning

Bolagsordningen för bolaget föreskriver att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består idag av fyra ledamöter. Nyval av styrelseledamot förutsätter således att någon styrelseledamot entledigats. Nyval av Fredrik Brodin till styrelseledamot och styrelseordförande förutsätter att Stefan De Geer entledigats.

Dokumentation

Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin post- eller epostadress.

En beskrivning av respektive styrelseledamot finns tillgänglig från och med den 25 november 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Halmslätten Fastighets AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.halmslatten.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i november 2021

Halmslätten Fastighets AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected]

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Kommentar med anledning av Stenhus Fastigheter i Norden ABs offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Halmslätten Fastighets AB (publ) ("Halmslätten") har noterat att Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)  ("Stenhus Fastigheter") den 23 november 2021 har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten som inte ägs av Stenhus Fastigheter ("Erbjudandet"). Stenhus Fastigheter har ingått avtal med befintliga aktieägare i Halmslätten om förvärv av totalt 17,33 procent av samtliga aktier i Halmslätten för samma vederlag som gäller i Erbjudandet.


Kallelse till extra bolagsstämma i Halmslätten Fastighets

Aktieägarna i Halmslätten Fastighets AB (publ), org. nr 559175-1309, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted