Halmslätten Fastighets AB ingår bindande avtal med Catena Logistik AB om försäljning av Halmslättens fastighetsportfölj

Halmslätten Fastighets AB ("Halmslätten") har idag ingått bindande avtal om försäljning av samtliga aktier i sitt dotterbolag Halmslätten Midco 1 AB, som via dotterbolag äger koncernens fastighetsportfölj, till Catena Logistik AB ("Catena"), ett dotterbolag till Catena AB.

  • Försäljningen genomförs baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 520 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15% av skillnaden mellan fastigheternas skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet och vissa andra justeringar
  • Genom försäljningen kommer Halmslätten att erhålla en kontant betalning om cirka 791 miljoner kronor. Köpeskillingen kan komma att justeras enligt sedvanlig justeringsmekanism baserat på ett tillträdesbokslut upprättat per tillträdesdagen
  • Catena kommer att lösa Halmslättens bankfinansiering på tillträdesdagen
  • Catena AB har gått i borgen för Catenas förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet fram till dess att tillträdet har genomförts
  • Överenskommen tillträdesdag är den 13 april 2022

Bedömt värdejusterat eget kapital i Halmslätten per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att Halmslätten likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, uppgår till cirka 180 kronor per aktie.

Styrelsen avser inom kort att kalla till årsstämma och föreslå årsstämman att besluta att skifta ut kapital till aktieägarna och att därefter likvidera bolaget.

"Styrelsen har gjort bedömningen att försäljningen av fastighetsportföljen till Catena på överenskomna villkor är en bra affär för aktieägarna och att Catena blir en utmärkt ägare av fastighetsportföljen.", säger Halmslättens styrelseordförande Stefan De Geer.

Rådgivare

Pareto Securities AB har varit Halmslättens finansiella och kommersiella rådgivare i processen hänförlig till försäljningen och Wigge & Partners Advokat KB har varit Halmslättens legala rådgivare.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Halmslätten Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Johan Åskogh, verkställande direktör, Halmslätten Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

[email protected] 

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) har sedan den 14 december 2018 ägt och förvaltat logistikfastigheterna Halmstad Vrangelsro 5:4 och Umeå Logistiken 3. Byggnaderna är miljöcertifierade enligt BREEAM, uppförda 2009 respektive 2015 och fullt uthyrda till Axel Johnson ägda Martin & Servera som är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Byggnaderna har en hög teknisk standard och är anpassade för att till fullo tillgodose hyresgästens specifika behov och för att skapa värde i hyresgästens affär gentemot slutkund.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 17 januari 2019.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted