Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Läkemedelsbolaget Lipigon Pharmaceuticals AB 9 februari sista teckningsdag avseende nyemission av units - inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

I morgon, den 9 februari, är sista teckningsdagen i noteringsaktuella Lipigon Pharmaceuticals. Lipigon är ett svenskt läkemedelsbolag som bygger på lång forskningserfarenhet inom området lipider, främst blodfetter. Emissionslikviden ska primärt användas för att ta bolagets huvudprojekt Lipisense, inriktat på nischindikationerna SHTG (svår hypertriglyceridemi) och FCS (familjärt kylomikronemisyndrom) till kliniska studier.

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Lipigon") är ett svenskt bolag som utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där adekvat behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort medicinskt behov. Bolaget fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och nischindikationer, men på sikt har Bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer. Visionen är att bli den ledande aktören globalt inom detta område och vara den självklara samarbetspartnern för större läkemedelsbolag. Hittills har totalt cirka 50 MSEK, inklusive bidrag, investerats i Bolaget.

Bolaget har fyra spännande läkemedelskandidater varav den längst framskridna står inför kliniska fas-1-studier, samtliga med tydliga och realistiska vägar till marknad. Kandidaterna har en attraktiv klinisk utvecklingsväg med mätbar effekt redan i fas 1. En gemensam nämnare för de sjukdomsområden som Lipigon jobbar med är att det finns ett stort medicinskt behov för dem. Lipigon adresserar bland annat ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av blodfetter, vilka utgörs av mindre patientgrupper där behovet för nya läkemedel är stort och där befintliga behandlingar är dyra samt medför låg livskvalitet. Dagens befintliga behandlingar är ofta inte tillräckligt säkra och effektiva. Samtliga av Lipigons fyra program har på sikt, och efter eventuella särläkemedelsgodkännanden, möjlighet att rikta sig mot bredare patientgrupper, så kallade blockbuster-läkemedel. Emissionslikviden är avsedd att främst finansiera utvecklingen av läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier. Lipigon har även för avsikt att utöka sin projektportfölj. Detta kan ske genom förvärv och/eller nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Erbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 4 464 946 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 446 495 units, motsvarande en emissionslikvid om cirka 5 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.
  • Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1-30 april 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 14,60 SEK.
  • Emissionskursen är 11,20 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 11,20 SEK.
  • Anmälningsperioden pågår under perioden från och med den 25 januari 2021 till och med den 9 februari 2021. Teckningar sker via Nordnet och Avanza.
  • Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet.
  • Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggjordes den 20 januari.

Listning på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Lipigon avser att ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag förväntas bli den 1 mars 2021.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga befintliga aktieägare som ingått lock-up-avtal utgör denna andel cirka 31 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget förutsatt full teckning i Erbjudandet. Därutöver har samtliga ankarinvesterare ingått partiell lock-up avseende tecknade aktier under tre första månader från första listningsdag.

Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Lipigons webbplats, www.lipigon.se, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se, och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida.

Aktuella presentationer:

Se länk till Bolagets hemsida, https://www.lipigon.se/investor-relations/presentationer/

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipigon i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Lipigon i anledning av Erbjudandet. Nordnet Bank AB är Selling Agent samt emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

Om Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic SME.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted