I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 8 mars 2021 inleds teckningsperioden i Dlaboratory Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 26 mars 2021. Vid fulltecknad emission tillförs dLab högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.

DlLaboratory Sweden AB (publ) ("dLab" eller "Bolaget") är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står inför en internationell expansion av sitt kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.

dLab erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. dLab är sprunget ur forskning vid den tekniska institutionen på Lunds Universitet. Forskningsprojektet bolagiserades 2010 och verksamheten har bedrivits kommersiellt sedan 2015. Idag arbetar 13 personer på Bolaget motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Bolaget har påbörjat sin internationella expansion med pilotprojekt i Finland och Indonesien men för initiala diskussioner i fler länder.

På Bolagets kundlista finns välrenommerade elnätsföretag såsom E.ON, Ellevio och Kraftringen. De anställda har väl diversifierade bakgrunder från olika sektorer såsom mjukvara, finans samt erfarenhet av att kommersialisera och sälja högteknologiska produkter på global basis. dLab erbjuder ett antal analystjänster baserade på en patenterad algoritm som omvandlar elnätsdata till användbar inför både operativ och strategisk verksamhet. Tjänsterna gör det möjligt för elnätsbolag att minska avbrotten, effektivisera verksamheten och få överblick över elnätets hälsostatus.

dLab genomför nu en nyemission av aktier om cirka 50 MSEK inför en planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionslikviden är avsedd främst för att skala upp marknads- och sälj-organisationen och den internationella expansion som Bolaget ser framför sig. Därutöver till fortsatt utveckling och produktion.

Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 289 308 units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption vardera, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 257 862 units, vilket kan inbringa ytterligare emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.

Av den totala emissionslikviden om cirka 50 MSEK vid full teckning kommer nettobehållningen att till cirka 40 procent användas för finansiering av internationell expansion, cirka 30 procent till produktion och utveckling, cirka 25 procent till marknads- och säljorganisation, samt cirka 5 procent till allmänna bolagsändamål.

Enligt styrelsens bedömning kommer kapitaltillskottet som tillförs att säkra drift för åtminstone 12 månader efter tilltänkt första dag för listning, förutsatt att erbjuandet blir fulltecknat. En eventuell övertilldelning möjliggör ytterligare buffert för utökade satsningar. Eventuell likvid från utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i varje unit kommer att användas för fortsatt internationell expansion och för att utveckla dLabs marknadsorganisation.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 mars 2021 - 26 mars 2021. Teckning kan ske via Nordnet och Avanza, samt via inlämning av anmälningssedel till emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission.
Emissionskurs: 7,95 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,95 SEK. Detta innebär en pre-money värdering om ca 82,5 MSEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1-30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK.
Likviddag: Likvid ska finnas tillgänglig hos Nordnet per den 26 mars 2021, och per den 25 mars 2021 vid teckning hos Avanza. Avseende teckningar via emissionsinstitutet ska likviden vara Hagberg & Aneborn tillhanda per den likviddag som framgår av utsända avräkningsnotor (preliminär likviddag är den 7 april 2021).

Teckningsåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Bolaget och erbjudandet hänvisas till prospektet, som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och offentliggjort den 4 mars 2021. Prospektet finns tillgängligt på dLabs webbplats, www.dlaboratory.com, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt via www.hagberganeborn.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida.

Planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för dLab avser att ansöka om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är preliminärt bestämd till den 21 april 2021.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, samt vissa befintliga aktieägare, har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Lock-up-åtaganden omfattar cirka 29 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget vid full teckning i Erbjudandet.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till dLab i samband med emissionserbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till dLab. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB utgör emissionsinstitut. Nordnet Bank AB agerar som utsedd Selling Agent i samband med erbjudandet.

För mer information om dLab, vänligen kontakta:

Erik Severin, VD
Telefon: +46 734-12 65 24
E-post: [email protected]

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic SME. E-post: [email protected]

Sista chansen idag att teckna BeammWave AB inför IPO på Nasdaq First North

BeammWave är ett högteknologiskt bolag som utvecklar en ny typ av antenn- och radiolösning för att utnyttja de högsta frekvensbanden för 5G och efterföljande standarder. De högsta frekvensbanden inom 5G kallas för mmWave och möjliggör högre hastigheter och mycket korta fördröjningar. Dessutom ger tekniken tillgång till ny kapacitet för mobiloperatörer. Befintliga antenn- och radiolösningar för mmWave har idag brister som inte tillåter att den fulla potentialen av tekniken blir tillgänglig för en massmarknad.Inbjudan till G&W Småbolagsfrukost 26 januari

26 JANUARI 2022, 09:00-11:30 - HELIO GT30, GREV TUREGATAN 30, STOCKHOLM


Pågående teckningsperiod i TH1NG AB, inför notering

TH1NG har pågående teckningsperiod i spridningsemissionen inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 10 juni. Vid fulltecknad emission tillförs TH1NG cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av signerade teckningsåtaganden om cirka 17 MSEK, motsvarande cirka 48,5 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt från ett konsortium av externa investerare.


Läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics noteras, teckning 24 maj till 8 juni inför listning

Första handelsdag 11 juni på Nasdaq First North Growth Market förutsatt slutligt godkännande.


Lipum AB - 8 april sista teckningsdag avseende nyemission av units - inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

I morgon, den 8 april, är sista teckningsdagen i noteringsaktuella Lipum AB, som har sitt säte i Umeå och grundades år 2010. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå Universitet, bedriven av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg.


I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 8 mars 2021 inleds teckningsperioden i Dlaboratory Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 26 mars 2021. Vid fulltecknad emission tillförs dLab högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Onsdagen den 20 januari går G&W Fondkommissions småbolagsfrukost - "Nya bolag på väg till börsen" - av stapeln.


G&W DIGITAL SMÅBOLAGSFRUKOST 20 januari 2021 "Nya bolag på väg till börsen"

Nya spännande bolag kommer att delta och du kan följa presentationerna digitalt. Johan Widmark är moderator.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted