Protokoll från årsstämma i Gumbler

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gumbler AB (publ), 556981-0517, den 27 juni 2018 i Stockholm.

§1
Bolagsstämman öppnades av Maria Lindegård Eiderholm.

§2
Maria Lindegård Eiderholm valdes till ordförande vid bolagsstämman.

Det antecknades att Dejana Cecez har ombetts att tjänstgöra som sekreterare vid bolagsstämman.

§3
Bilagd förteckning över vid bolagsstämman representerade aktieägare föredrogs och bolagsstämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknas vidare att bolagsstämman beslutade att de aktieägare som inte har rösträtt på grund av att de inte i tid har anmält sig till bolagsstämman eller i tid inte har omregistrerat sina aktier ska få närvara och yttra sig vid bolagsstämman samt bolagets funktionärer och gäster ska få närvara vid bolagsstämman.

§4
Tobias Tönsfeldt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§5
Kallelse har skett i enlighet med § 8 i bolagsordningen. Kallelse har offentliggjorts på bolagets webbplats den 30 maj 2018 och samma dag varit införd i Post- och Inrikes Tidningar med annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett.

Bolagsstämman förklarades behörigen sammankallad. §6 Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning att gälla vid bolagsstämman.

§7
Verkställande direktören, Patrik Nybladh, höll ett anförande om bolagets verksamhet och besvarade frågor från stämmodeltagarna.

§8
Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte koncernårsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017, bilaga 2.

Det antecknades att revisorn avgett en s.k. "ren" revisionsberättelse vari revisorn tillstyrker att bolagsstämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition samt att bolagsstämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Det antecknades att bolagsstämman ansåg att årsredovisningen var framlagd i behörig ordning.

§9a
Beslutades att fastställa den i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017 respektive per den 31 december 2017.

§9b
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat, -22 863 094 kr, balanseras i ny räkning.

Det antecknas att det i kallelsen angavs att årets resultat blev -27 164 803 kr. Detta korrigerades i samband med att årsredovisningen offentliggjordes.

§9c
Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2017. § 10 I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt att en (1) revisor ska utses.

§11
I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades det om ett årligt styrelsearvode om totalt 500 000 SEK att fördelas med 200 000 SEK till ordföranden och 100 000 SEK till övriga styrelseledamöter med undantag av den verkställande direktören som är anställd av bolaget.

I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

§12
Ägare företrädande 40 % av bolagets aktier förslog omval av styrelseledamöterna Patrik Nybladh, Fredrik Benedict Nybladh, Peter Eriksén och Håkan Jerner samt styrelseordföranden, Johan Persson. Det antecknas att Tobias Tönsfeldt och Simon Sundén omböjt omval. I enlighet med förslag av ägare företrädande 40 % av bolagets aktier, beslutades det om omval av Grant Thornton Sweden AB, org. nr. 556356-9382, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Johan Andersson som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med förslaget.

§13
Ägare företrädande 40 % av bolagets aktier framlade förslag om riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med bilaga 3.

Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§14
Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med bifogade handlingar, bilaga 4. Det beslutades enhälligt i enlighet med förslaget.

§15 Då intet övrigt förekom förklarades bolagsstämman avslutad.

 

Vid protokollet:
Dejana Cecez

Justeras:
Maria Lindegård Eiderholm, ordförande

Justeras:
Tobias Tönsfeldt

GLL partners with Electronic Arts and Apex Legends

We are thrilled that EA has selected G-Loot with its brand GLL for its first Apex Legends Global Series - The First International Esports Program for the Franchise.


Stockholm blir esportshuvudstad i juli

SNART INLEDS GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC


THE GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC IS AROUND THE CORNER

This week, 16 of the world's best teams in the game PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will face each other to compete for $300,000. All eyes will be on the premier esports event in Stockholm, GLL Grand Slam: PUBG Classic. Millions of viewers across the globe will cheer on their favorite esports teams as they fight for survival throughout the course of three days (July 19-21).


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.


Svenska G-Loot arrangerar prestigeturneringen GRAND SLAM: PUBG Classic i Stockholm i juli 2019

- Sveriges genom tiderna största esportstävling

Det Stockholmsbaserade esportsföretaget G-Loot och deras plattform GLL har i hård global konkurrens valts ut av PUBG Corporation att arrangera nya PUBG Classics, som är en majorturnering i PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), ett av världens mest spelade spel. Turneringen, som väntas följas av upp till 50 miljoner tittare i hela världen, avslutas med en final som avgörs i Stockholm mellan den 19 och 21 juli 2019. 


GLL partners with PUBG Corporation to host GRAND SLAM: PUBG Classic in Stockholm in July 2019

Today, Stockholm-based esports company G-Loot, with its Battle Royale brand GLL, announces its partnership with PUBG Corporation (PUBG Corp.) to host a new PUBG Classic event, GLL GRAND SLAM: PUBG Classic. The multi-regional tournament for PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will be held in Stockholm from July 19-21, 2019. GLL is one of the largest platforms and tournament organizers for battle royale esports competitions. With the GLL GRAND SLAM, the company is looking to attract a worldwide audience by organizing one of the largest tournaments in PUBG esports that includes 16 top teams from North America, Europe, Oceania, and Latin America.


G-Loot tar in 25 miljoner dollar i Europas största investering i esport

Det svenska esportsföretaget G-Loot har säkrat 25 miljoner US-dollar, cirka 230 miljoner kronor, i finansiering. Det är den enskilt största investeringen som hittills har gjorts inom esporten i Europa. Kapitalet ska gå till att öka takten i att erbjuda tävlingar med prispotter i PC och mobilspel till fler spelare runt om i världen. De stora befintliga ägarna, däribland Swedbank Robur och den nordiska kapitalförvaltaren Norron, har deltagit i den kraftigt övertecknade emissionen.


G-Loot secures 25 million US dollars in one of Europe's largest ever esports investments

Swedish esports company G-Loot has secured 25 million US dollars, approximately 230 million SEK. This is one of the largest investments ever made in a European esports company. The funds raised will be devoted to increasing the pace with which competitions with cash prizes are offered in PC and mobile gaming to more players globally. The major current owners, including Swedbank Robur and the Nordic Asset Management company Norron, have participated in the heavily oversubscribed emission.


15 miljoner tittare följer esporttävling i Stockholm - Världseliten i PUBG gör upp i helgen om en miljon kronor

I morgon inleds finalomgången i GLL Season 3 i Stockholm i ett av världens största spel, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Slutspelet i ligan, som avgörs på Magasin 7 i Frihamnen i Stockholm den 6-8 december 2018, arrangeras av det svenska esportföretaget G-Loot. Av drygt 1 000 lag återstår 16 finallag som kvalificerat sig via den reguljära säsongen under hösten. Runt 15 miljoner tittare globalt väntas följa finalspelet om en prispott på 100 000 US-dollar.


Flera miljoner tittare väntas följa e-sporttävling i Stockholm

I helgen är det final i GLL Season II i ett av världens största spel: PlayerUnknown's Battlegrounds. Slutspelet i ligan, som avgörs på Nobelberget i Stockholm den 10-12 augusti, arrangeras av det svenska e-sportföretaget G-Loot och samlar 16 lag från hela världen som kvalificerat sig under den reguljära säsongen där spel har skett online. Flera miljoner tittare väntas följa finalen där spelarna gör upp om en prispott på 100 000 US-dollar, runt 1 miljon kronor.


Millions will be watching esports competition from Stockholm

This weekend it's time for the Grand Final of GLL Season II in one of the world's largest games: PlayerUnknown's Battlegrounds. The Grand Final of the league which will be held at Nobelberget in Stockholm, August 10th-12th, will feature the top 16 teams from the Western world that have qualified through the regular season that has been online. Millions of viewers are expected to follow the final where the players will compete for a prize pool of $100,000 USD.


Protokoll från årsstämma i Gumbler

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gumbler AB (publ), 556981-0517, den 27 juni 2018 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2018 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted