Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2018 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2018,
dels anmäla sig samt antal biträden som avser att deltaga i årsstämman till bolaget senast den 20 juni 2018 under adress Gumbler AB (publ), Birger Jarlsgatan 37 B, 111 45 Stockholm eller via e-post till [email protected].

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 juni 2018, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av verkställande direktör, Patrik Nybladh.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
 13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
 14. Beslut om emissionsbemyndigande.
 15. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att årets resultat -27 164 803 kr balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)
Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt att en revisor ska utses.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår vidare att arvode till styrelsen utgår med ett belopp om totalt 500 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorerna erhåller arvode enligt godkänd faktura.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår omval av:
Johan Persson
Patrik Nybladh
Fredrik Benedict Nybladh
Peter Eriksén
Håkan Jerner

Tobias Tönfeldt och Simon Sundén har avböjt omval.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att Johan Persson omväljs till styrelsens ordförande.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor tills nästa årsstämma har hållits. Bolaget har underrättats om att auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)
Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2019.

Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar. Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. Till ordförande i valberedningen ska väljas den som väl känner bolagets större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 225 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 225 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 69 750 kronor med nuvarande kvotvärde. Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst tvåtredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

ÖVRIGT
Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm och på hemsidan, www.gloot.com och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm och på hemsidan www.gloot.com från och med den 6 juni 2018 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.  

Stockholm i maj 2018

Styrelsen

Nerladdningsbara filer

GLL partners with Electronic Arts and Apex Legends

We are thrilled that EA has selected G-Loot with its brand GLL for its first Apex Legends Global Series - The First International Esports Program for the Franchise.


Stockholm blir esportshuvudstad i juli

SNART INLEDS GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC


THE GLL GRAND SLAM: PUBG CLASSIC IS AROUND THE CORNER

This week, 16 of the world's best teams in the game PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will face each other to compete for $300,000. All eyes will be on the premier esports event in Stockholm, GLL Grand Slam: PUBG Classic. Millions of viewers across the globe will cheer on their favorite esports teams as they fight for survival throughout the course of three days (July 19-21).


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.


Svenska G-Loot arrangerar prestigeturneringen GRAND SLAM: PUBG Classic i Stockholm i juli 2019

- Sveriges genom tiderna största esportstävling

Det Stockholmsbaserade esportsföretaget G-Loot och deras plattform GLL har i hård global konkurrens valts ut av PUBG Corporation att arrangera nya PUBG Classics, som är en majorturnering i PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), ett av världens mest spelade spel. Turneringen, som väntas följas av upp till 50 miljoner tittare i hela världen, avslutas med en final som avgörs i Stockholm mellan den 19 och 21 juli 2019. 


GLL partners with PUBG Corporation to host GRAND SLAM: PUBG Classic in Stockholm in July 2019

Today, Stockholm-based esports company G-Loot, with its Battle Royale brand GLL, announces its partnership with PUBG Corporation (PUBG Corp.) to host a new PUBG Classic event, GLL GRAND SLAM: PUBG Classic. The multi-regional tournament for PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) will be held in Stockholm from July 19-21, 2019. GLL is one of the largest platforms and tournament organizers for battle royale esports competitions. With the GLL GRAND SLAM, the company is looking to attract a worldwide audience by organizing one of the largest tournaments in PUBG esports that includes 16 top teams from North America, Europe, Oceania, and Latin America.


G-Loot tar in 25 miljoner dollar i Europas största investering i esport

Det svenska esportsföretaget G-Loot har säkrat 25 miljoner US-dollar, cirka 230 miljoner kronor, i finansiering. Det är den enskilt största investeringen som hittills har gjorts inom esporten i Europa. Kapitalet ska gå till att öka takten i att erbjuda tävlingar med prispotter i PC och mobilspel till fler spelare runt om i världen. De stora befintliga ägarna, däribland Swedbank Robur och den nordiska kapitalförvaltaren Norron, har deltagit i den kraftigt övertecknade emissionen.


G-Loot secures 25 million US dollars in one of Europe's largest ever esports investments

Swedish esports company G-Loot has secured 25 million US dollars, approximately 230 million SEK. This is one of the largest investments ever made in a European esports company. The funds raised will be devoted to increasing the pace with which competitions with cash prizes are offered in PC and mobile gaming to more players globally. The major current owners, including Swedbank Robur and the Nordic Asset Management company Norron, have participated in the heavily oversubscribed emission.


15 miljoner tittare följer esporttävling i Stockholm - Världseliten i PUBG gör upp i helgen om en miljon kronor

I morgon inleds finalomgången i GLL Season 3 i Stockholm i ett av världens största spel, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Slutspelet i ligan, som avgörs på Magasin 7 i Frihamnen i Stockholm den 6-8 december 2018, arrangeras av det svenska esportföretaget G-Loot. Av drygt 1 000 lag återstår 16 finallag som kvalificerat sig via den reguljära säsongen under hösten. Runt 15 miljoner tittare globalt väntas följa finalspelet om en prispott på 100 000 US-dollar.


Flera miljoner tittare väntas följa e-sporttävling i Stockholm

I helgen är det final i GLL Season II i ett av världens största spel: PlayerUnknown's Battlegrounds. Slutspelet i ligan, som avgörs på Nobelberget i Stockholm den 10-12 augusti, arrangeras av det svenska e-sportföretaget G-Loot och samlar 16 lag från hela världen som kvalificerat sig under den reguljära säsongen där spel har skett online. Flera miljoner tittare väntas följa finalen där spelarna gör upp om en prispott på 100 000 US-dollar, runt 1 miljon kronor.


Millions will be watching esports competition from Stockholm

This weekend it's time for the Grand Final of GLL Season II in one of the world's largest games: PlayerUnknown's Battlegrounds. The Grand Final of the league which will be held at Nobelberget in Stockholm, August 10th-12th, will feature the top 16 teams from the Western world that have qualified through the regular season that has been online. Millions of viewers are expected to follow the final where the players will compete for a prize pool of $100,000 USD.


Protokoll från årsstämma i Gumbler

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gumbler AB (publ), 556981-0517, den 27 juni 2018 i Stockholm.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Gumbler AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2018 kl. 08.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted