Delårsbokslut jan - dec 2020

Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera nya spelare.

Rörelseresultatet för helåret är i linje med våra förväntningar men svagare än föregående år och sjönk från -137 Mkr till -249 Mkr.

Under större delen av 2020 har ledningen fokuserat på att säkra kapital för framtida tillväxt.

Höjdpunkten under kvartalet var att stänga nyemissionen och därmed säkra våra möjligheter till fortsatt tillväxt och utveckling av esportplattformen G-Loot. Nyemissionen på totalt 500 Mkr var den största esportinvesteringen någonsin i Europa och har satt G-Loot på kartan internationellt.

Under investeringsrundan har den operativa verksamheten fått stå tillbaka, vilket nu blivit huvudfokus med ett flertal organisatoriska ändringar som följd. Situationen med hemarbete är fortsatt en utmaning för kreativiteten men vi har lagt mycket energi på att hitta sätt att arbeta som bibehåller leveransförmågan.

G-Loots affär påverkas i stort positivt av Covid-situationen med nedstängningar och mer tid i hemmet som följd. Vi spår dock ingen större negativ effekt vid en återgång till det normala då vara användare främst utgörs av engagerade spelare som inte kommer ändra sitt spelbeteende över tid.

Vi arbetar nu enligt den affärsplan som låg till grund för nyemissionen. Fokus är att hitta lönsam tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Detta görs dels genom produktförbättringar med nya tävlingsformer och funktioner som ökar intäkterna, och dels genom förbättrad marknadsföring som sänker kostnaden per ny användare.

Under Q4 beslutade ledningen att under en tid minska marknadsföringen av G-Loot och ställa ut färre prispotter i väntan på ett flertal produktförbättringar. Resultatet av detta är färre nya spelare och en något lägre nettoomsättning jämfört med samma kvartal 2019. Resultaten av den planerade inbromsningen och G-Loots nya fokus är redan tydliga, med flera positiva trender som följd. Min målsättning är att under 2021 se positiv avkastning på spelarrekryteringar för att därefter snabbt och lönsamt kunna skala upp tillväxten.

I februari i år tilltradde jag som CEO och Patrik Nyblad övergick till en roll som Chief Investment Officer (CIO) och tillförordnad styrelseordförande. Som medgrundare och tidigare styrelseordförande har jag följt bolaget sedan starten och jag känner mig hedrad av det stöd jag fått av ägare och anställda under mina första veckor. Mitt fokus under de kommande månaderna är att genom fortsatt arbete med organisationen skapa tydliga strukturer, högre produktivitet och ett knivskarpt produktfokus.

Jag är övertygad om att mina tidigare erfarenheter från mobilspelsbranchen och MAG Interactive kommer skapa stort värde i den resa G-Loot nu gör.

Med vänlig hälsning

Johan Persson CEO

Johan Persson CEO
[email protected]

 

Jan Benjaminson CFO
[email protected] 

Denna rapport en förkortad version av bolagets interna delårsrapport.

Den fullständiga delarsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Vidare har upprättandet skett i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB).

 

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av revisor.

Nerladdningsbara filer

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022


Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ)

reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Tuesday 28 June 2022
Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma måndagen den 21 juni 2021


Shareholders of G-Loot Global Esports AB

notice of general meeting (publ) reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the annual general meeting on Monday 21 June 2021


Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ)

org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 april


Shareholders of G-Loot Global Esports AB (publ)

reg. no. 556981-0517, with registered office in Stockholm, are hereby summoned to the extraordinary general meeting on Tuesday 13 April 2021


Delårsbokslut jan - dec 2020

Aktiviteten på plattformen ökade under 2020 och därmed nettoomsättningen. Samtidigt ökade kostnaderna som ett resultat av fler anställda samt högre kostnader för att rekrytera nya spelare.

Rörelseresultatet för helåret är i linje med våra förväntningar men svagare än föregående år och sjönk från -137 Mkr till -249 Mkr.

Under större delen av 2020 har ledningen fokuserat på att säkra kapital för framtida tillväxt.


Rollbyte i G-Loot: VD och styrelseordförande byter plats

VD och styrelseordförande byter roller i den svenska esport-plattformen G-Loot.
För att förbereda bolaget för nästa steg i utvecklingen byter grundaren och VD Patrik Nybladh plats med styrelseordförande Johan Persson som utses till VD.


Role change in G-Loot: CEO and Chairman of the Board swap positions

The CEO and the Chairman of the Board swap roles in the Swedish esport platform G-Loot. To prepare the company for the next step, the founder and CEO Patrik Nybladh swaps roles with Chairman of the Board, Johan Persson, who is now appointed CEO.


G-Loot secures investment of half a billion SEK-one of the largest esports fundraises globally

Now the Swedish start-up is getting ready to expand its service across gaming platforms and create a strong, global brand.


G-Loot säkrar investering på en halv miljard kronor - en av världens största inom esport.

Nu gör den svenska startupen sig redo att expandera sin tjänst till fler spelplattformar och bygga ett starkt, globalt varumärke.


Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i G-Loot Global Esports AB (publ) org.nr 556981-0517, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B StockholmFölj oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted